Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png cf141dda85a2cec6153eba4481c6647f
ban hed right.png dbfe13b5da24ecbfbf48accaa6e964d2
Planowany
od 29.06.2018 do 31.08.2018
RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18
Etap: Ogłoszenie konkursu

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór wniosków:

Etap naboru
Status
 •  
 •  
 •  
Priorytet / Działanie
Serwisy / instancje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza
nabór wniosków o dofinansowanie projektów 
w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Konkurs otwarty nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18

Szczegóły na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 29.06.2018 do 31.08.2018 (po zmianie z 26 czerwca 2018)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2019

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Czechowska 19
20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie: 

a) papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście do siedzieby IOK - ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy IOK opatrzonej pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).
b) Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS  elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, tożsamą z wersją papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

a)    jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy,

b)   osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy,

c)    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 9.3 Rozwój przedsiebiorczości RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

a)    szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy 
i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

b)   przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

c)    wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

 1. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
 2. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

W ramach przedmiotowego konkursu beneficjent jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego:

-        w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej;

-        w przypadku projektów objętych pomocą de minimis: minimum 5% wydatków kwalifikowalnych; 

-        w przypadku państwowych jednostek budżetowych w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania

500 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania

Brak ograniczeń

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi .  139 113 303,75 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą  13 911 330,37   PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Podstawowe dokumenty

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości informacje ogólne udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.

 

Załączniki:

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj

Aktualna ocena:    0,0Oceń nasz portal - ankieta.

Oceń przydatność tej informacji.

Poleć innym:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 24.06.2019Przez: DW EFS RPO
logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
znajdź punkt informacyjny
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
  tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl