Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png 8dd8149e2bd2a583da8880887c704ccf
ban hed right.png 6c9d5614506c136f36b60236ee5ee9cb
Planowany
od 31.03.2017 do 24.04.2017
RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/17
Etap: Ogłoszenie konkursu

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór wniosków:

Etap naboru
Status
 •  
 •  
 •  
Priorytet / Działanie
Serwisy / instancje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza
nabór wniosków o dofinansowanie projektów 
w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna

Konkurs zamknięty nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/17

Szczegóły na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 31-03-2017 do 24.04.2017

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie: 

- Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014efs.lubelskie.pl.

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9, 10, 11, 12 dla wnioskodawców/ beneficjentów oraz Regulamin korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

- Wniosek o dofinansowanie jest składany w terminie określonym w pkt 1, w formie papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą, opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

- Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, oraz tożsamą z nią wersję papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru, o którym mowa w pkt 1, nie jest możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku w LSI2014EFS i przesłanie jej do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 12.1 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

a) podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujace formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące albo

b) inne  podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) w partnerstwie z ww.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 12.1 Edukacja przedszkolna, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

 • Typ 1: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata.
 • Typ 2: Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse
1. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
2. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

W ramach przedmiotowego konkursubeneficjent jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego:

 • w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych;
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej;
 • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis: 15% wydatków kwalifikowanych;
 • w przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania

100 000,00 zł PLN

Maksymalna wartość dofinansowania

Brak ograniczeń

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 36 002 494,26 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 3 600 249,43 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 12.1 Edukacja przedszkolna udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.

 

 

Załączniki:

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj

Aktualna ocena:    0,0Oceń nasz portal - ankieta.

Oceń przydatność tej informacji.

Poleć innym:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 25.06.2019Przez: DW EFS RPO
logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
znajdź punkt informacyjny
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
  tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl