Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png d42328e6e3aa8703cad1c54da4973324
ban hed right.png a6a76f851df79440aff219dceff9ab80
Planowany
od 01.12.2016 do 30.12.2016
RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/16
Etap: Ogłoszenie konkursu

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór wniosków:

Etap naboru
Status
 •  
 •  
 •  
Priorytet / Działanie
Serwisy / instancje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza
nabór wniosków o dofinansowanie projektów 
w ramach Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej

Konkurs zamknięty nr RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/16

Szczegóły na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 01-12-2016 do 30.12.2016. 
Po zmianie Regulaminu konkursu z dnia 20.12.2016 termin wydłużony został do 20 stycznia 2017.

DOKUMENTY DOTYCZACE ZMIANY REGULAMINU KONKURSU DOSTĘPNE SĄ TUTAJ

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie: 

a) papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy IOK opatrzonej pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

b) Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS  elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, tożsamą z wersją papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 10.3 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych;
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych;
 • Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą lub ich podmioty tworzące.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 10.3 Programy profilaktyki zdrowotnej, Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja programów zdrowotnych opracowanych na poziomie krajowym:

1) programy profilaktyczne w zakresie nowotworów: rak szyjki macicy, rak piersi i rak jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie Partnerstwa, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

2) Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 1 (zakres wsparcia):
Projekt dotyczy:

 • realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz programu profilaktyki raka piersi (projekt nr 1), albo
 • projekt dotyczy realizacji programu profilaktyki raka jelita grubego (projekt nr 2).

Działania realizowane w projekcie, o którym mowa w lit. a i b, są zgodne z zakresem właściwego programu zdrowotnego, który jest załącznikiem do regulaminu konkursu. 
(typ projektu nr 1a)

3) Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 4 (zakres terytorialny projektu):
Działania w ramach projektu obejmują obszar wyłącznie jednego z podregionów województwa lubelskiego, zgodnie z klasyfikacją NUTS 3, tj. podregionu  bialskiego, albo podregionu chełmsko - zamojskiego, albo podregionu lubelskiego, albo podregionu puławskiego.
(typ projektu nr 1a)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

1. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
2. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

W ramach przedmiotowego konkursubeneficjent jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego:

 • w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną w wysokości 5%wydatków kwalifikowalnych;
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej;
 • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis: 5% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość dofinansowania

100 000,00 zł

Maksymalna wartość dofinansowania

Brak ograniczeń

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 23 750 000,00 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 2 375 000,00 PLN.
W ramach dostępnej w ramach konkursu alokacji środków zostaną podzielone na poszczególne podregiony. Ma to na celu zapewnienie równego i łatwego dostępu do wsparcia w ramach Działania 10.3. 
Planowane dofinansowanie ze środków publicznych na poszczególne podregiony przedstawia się następująco:
Alokacja konkursu została podzielona na cztery podregiony. Planowane dofinansowanie ze środków publicznych na poszczególne podregiony przedstawia się następująco:

 • podregion bialski:                         3 386 750,00 zł;
 • podregion  chełmsko-zamojski:      7 065 625,00 zł;
 • podregion lubelski:                       7 896 875,00 zł;
 • podregion puławski:                      5 400 750,00 zł.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.

 

Załączniki:
Aktualna ocena:    0,0Oceń nasz portal - ankieta.

Oceń przydatność tej informacji.

Poleć innym:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 26.06.2019Przez: DW EFS RPO
logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
znajdź punkt informacyjny
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
  tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl