Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png 9fa4389cbed7e89c1022faf5c4e38249
ban hed right.png 294f84368eb60e11a23b3823f7a85ceb
Planowany
od 31.03.2016 do 29.07.2016
RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16
Etap: Ogłoszenie konkursu

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór wniosków:

Etap naboru
Status
 •  
 •  
 •  
Priorytet / Działanie
Serwisy / instancje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza
nabór wniosków o dofinansowanie projektów 
w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

Konkurs zamknięty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16

Szczegóły na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 31-03-2016 do 29 lipca 2016 r.

(po zmianie regulaminu z 24.05.2016, pierwotnie do 04-05-2016)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2017 roku - po zmianie regulaminu z 24 maja 2016

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie: 

a) papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy IOK opatrzonej pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

b) Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS  elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, tożsamą z wersją papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 12.4 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

a) szkoła/placówka oświatowa prowadząca kształcenie zawodowe alb
b) organ prowadzący podmiotu wymienionego w lit. a.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 12.4 Kształcenie zawodowe, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

 • zwiększenie współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak również wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz możliwość aktualizowania przez nauczycieli zawodu swojej wiedzy, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych,
 • wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
 • wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

 1. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
 2. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

W ramach przedmiotowego konkursubeneficjent jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego:

 • w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną w wysokości 10% wydatków kwalifikowanych;
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej;
 • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis: 10% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość dofinansowania

100 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania

Brak ograniczeń

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 150 000 000,00 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 15 000 000,00 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

 

Aktualna ocena:    0,0Oceń nasz portal - ankieta.

Oceń przydatność tej informacji.

Poleć innym:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 26.06.2019Przez: DW EFS RPO
logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
znajdź punkt informacyjny
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
  tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl