Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png 25711f90fc4a0d1c4f53b2fa05dbd3f0
ban hed right.png 72b4d6a87fc582b73fbefef29b3d266e
Aktywny
od 28.06.2019 do 31.07.2019
RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/19
Etap: Ogłoszenie konkursu

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór wniosków:

Etap naboru
Status
 •  
 •  
 •  
Priorytet / Działanie
Serwisy / instancje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zarząd Województwa Lubelskiego 
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej

Konkurs zamknięty nr  RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/19

Szczegóły na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 28.06.2019 do 31.07.2019

Konkurs nie jest podzielony na rundy i ma charakter zamknięty.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2020

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

Gdzie należy składać wnioski

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Punkt Kontaktowy, pokój nr 1

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014efs.lubelskie.pl.

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9, 10, 11, 12 dla wnioskodawców/ beneficjentów oraz Regulamin korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

Wniosek o dofinansowanie jest składany w terminie określonym w pkt 1, w formie papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą, opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

Przed wydrukowaniem papierowej wersji wniosku (z formatu PDF) należy sprawdzić czy wszystkie obowiązkowe pola wniosku zostały wypełnione (dokonać walidacji wniosku przyciskiem "Sprawdź" w LSI2014EFS). 

Wnioski, które nie przeszły pomyślnie walidacji, są opatrzone sformułowaniem: "Wydruk próbny", co skutkuje niespełnieniem wymogu formalnego nr 2.

Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS oraz tożsamą z nią wersję papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Dokumenty złożone:

- wyłącznie w formie elektronicznej,

- w formie papierowej innej niż wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS,

- wyłącznie w formie papierowej

nie stanowią wniosków o dofinansowanie i nie podlegają weryfikacji oraz ocenie

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 10.3 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych;

c) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych;

d) podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą6 lub ich podmioty tworzące;

e) pracodawcy, w szczególności pracodawcy aktywnie działający w zakresie włączenia społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparcie może zostać udzielone wyłącznie w ramach następującego typu projektu (zgodnie z typami określonymi w SZOOP w punkcie 2 lit. a ) :

Opracowanie i realizacja regionalnych programów zdrowotnych:

a) regionalne programy zdrowotne (w tym tworzone i realizowane we współpracy z pracodawcą) obejmujace także działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne

Kryteria wyboru projektów 

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%. W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%.

Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 9 oraz SZOOP:

1. W ramach przedmiotowego konkursu wnioskodawca jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego:

a) w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną w wysokości minimum 10 % wydatków kwalifikowalnych;

b) w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej;

c) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis w wysokości minimum 10 % wydatków kwalifikowalnych;

d) w przypadku państwowych jednostek budżetowych w wysokości minimum 15 % wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość projektu

100 000,00 zł

Maksymalna wartość projektu

Bez ograniczeń

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – kwota dofinansowania publicznego wynosi 865 547 Euro, tj. 3 717 005,04 PLN, przy czym:

a) maksymalne współfinansowanie ze środków EFS (85% wartości projektów): 3 510 504,76 PLN;

b) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych (5% wartości projektów): 206 500,28 PLN

c) wymagany minimalny wkład własny w wysokości 10% wartości projektów: 413 000,56 PLN.

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 10.3 informacje udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.

 POBIERZ:

 1. Regulamin konkursu

2. Załączniki do regulaminu

Załączniki:

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj

Aktualna ocena:    0,0Oceń nasz portal - ankieta.

Oceń przydatność tej informacji.

Poleć innym:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 23.06.2019Przez: Aktualności RPO
logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
znajdź punkt informacyjny
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
  tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl