Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png 826679805654849f0afbca63c87e3b48
ban hed right.png e2365531022e9f314d79d97ff6d515be
Planowany
od 31.01.2019 do 30.04.2019
RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/19
Etap: Weryfikacja wymogów formalnych

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór wniosków:

Etap naboru
Status
 •  
 •  
 •  
Priorytet / Działanie
Serwisy / instancje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie

Konkurs zamknięty nr  RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/19

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 31-01-2019 do 30-04-2019

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2019 r.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej: LSI2014EFS.

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9, 10, 11, 12 dla wnioskodawców/ beneficjentów oraz Regulamin korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS dostępne są na ww. stronie  internetowej.

Wniosek o dofinansowanie jest składany w terminie określonym w pkt 1, w formie  papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą, opatrzony pieczęciami i podpisem osob uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Instytucje pomocy i integracji społecznej
 • Instytucje rynku pracy
 • Instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Podmioty reintegracyjne
 • Organizacje pozarządowe, działające w obszarze rynku pracy/ pomocy i integracji społecznej
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym jednostki pomocy społecznej
 • PFRON
 • Ochotnicze Hufce Pracy
 • Centra aktywności lokalnej
 • Podmioty ekonomii społecznej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w których elementem jest co najmniej jeden z wymienionych poniżej:

Programy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów aktywności lokalnej.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Warunki formalne i kryteria wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 441 520,00 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1 000 000,00 zł

Pytania i odpowiedzi

Dowiedz się więcej o konkursie 11.1 Aktywne włączenie. Zadzwoń (81) 46 35 363 / 605 903 491 lub napisz punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl.

Aktualna ocena:    0,0Oceń nasz portal - ankieta.

Oceń przydatność tej informacji.

Poleć innym:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 28.06.2019Przez: OKiPT RPO WL
logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
znajdź punkt informacyjny
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
  tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl