Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png 60ddc0ef1cdc80a3effe242411c4653e
ban hed right.png 51ca5229c9d076dd5c5d5ccc83cf2098
Zakończony
od 04.01.2019 do 28.02.2019
RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/19
Etap: Weryfikacja wymogów formalnych

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór wniosków:

Etap naboru
Status
 •  
 •  
 •  
Priorytet / Działanie
Serwisy / instancje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/19.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 04.01.2019 do 28.02.2019.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2020 roku

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z wyłączeniem zlokalizowanych na obszarze ZIT LOF),
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Głęboka termomodernizacja[1] wielorodzinnych budynków mieszkalnych.[2]
 • Zmiana wyposażania obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła[3], modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji)[4], włącznie z systemami zarządzania energią.
 • Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji[5]  (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).


[1]Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku, rozumiana jako kompleksowa termomodernizacja, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2018 r., poz. 966), oznacza przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, którego przedmiotem jest: a) ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, b) ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach techniczno-budowlanych, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynku, d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych. Przez przepisy techniczno-budowlane rozumie się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

W przypadku tzw. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przedsiębiorstwa obligatoryjnym elementem projektu jest założenie licznika ciepła, chłodu, ciepłej wody użytkowej. Stanowi to koszt kwalifikowany, a także termostatów i zaworów podpionowych, które również stanowią koszt kwalifikowany.

[2] Przez budynek mieszkalny należy rozumieć budynek przeznaczony na cele mieszkalne zajęty przez lokale mieszkalne.

[3] Inwestycje w muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Inwestycje dotyczące innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

[4] Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji budynków obejmuje  takie elementy jak: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych; energooszczędne oświetlenia; przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne); instalacja systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE; przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej; zastosowanie systemów zarządzania budynkiem; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła; instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, lub jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego, w budynkach spełniających normy określone w nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 z późn.zm.); opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego; instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”.

[5] Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji opartej na OZE o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że instalacje te nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO2, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny  poziom dofinansowania projektu z EFRR:

- projekty nieobjęte pomocą publiczną (projekty niespełniające przesłanek występowania pomocy publicznej) i niegenerujące dochodu: 85% wydatków kwalifikowalnych,

- projekty nieobjęte pomocą publiczną i generujące dochód: 85% wydatków kwalifikowalnych (zgodnie z luką finansową tam gdzie dotyczy[1]),

- projekty objęte pomocą publiczną/pomocą de minimis, zgodnie ze schematem pomocowym, o którym mowa w rozdziale V pkt. 5.4 ppkt 3 Regulaminu nr RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/19 (z zastrzeżeniem, że maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych).

Maksymalny  poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki EFRR + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa[2] lub z innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez odrębną instytucję):

- projekty nieobjęte pomocą publiczną/w części nieobjętej pomocą publiczną i niegenerujące dochodu: 95%,

- projekty nieobjęte pomocą publiczną i generujące dochód: 85% (zgodnie z luką finansową tam gdzie dotyczy[3])

-  projekty objęte pomocą publiczną/pomocą de minimis: zgodnie ze schematem pomocowym, o którym mowa w rozdziale V pkt. 5.4 ppkt. 3, Regulaminu nr RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/19 (z zastrzeżeniem, że maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych).[1] Nie dotyczy projektów, o których mowa w art. 61 ust. 7 lit. b Rozporządzenia ogólnego 1303/2013.

[2] Środki przyznawane przez IZ RPO w ramach RPO WL projektom, które spełniły kryteria oceny projektów dotyczące wpływu projektu na rewitalizację danego obszaru. Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy projekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa.

[3] Nie dotyczy projektów, o których mowa w art. 61 ust. 7 lit. b Rozporządzenia ogólnego 1303/2013.

Minimalna wartość projektu:

Nie dotyczy

Maksymalna wartość dofinansowania:

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 21 913 342,00 PLN[1], w tym EFRR: 19 921 220,00 PLN oraz BP: 1 992 122,00 PLN. Kwota ta obejmuje rezerwę finansową w wysokości 2 191 334,20 PLN.


[1]Kwota przeliczona wg kursu 1EUR 4,3307 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu i załączniki (do pobrania poniżej)

Regulamin

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 3. Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie projektu dla Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.

Załącznik nr 4. Instrukcja wypełniania załączników.

Załącznik nr 5. Opis wskaźników w ramach Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.

Załącznik nr 6. Kryteria oceny projektów Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie.

Załącznik nr 7.1 Informacja i promocja.

Załącznik nr 7 a Wzór porozumienia.

Załącznik nr 8. Lista załączników do wniosku, które należy zaktualizować/dołączyć przed podpisaniem umowy dla Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora

Inne ważne informacje

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego informacje udzielane są pod nr tel. (81) 478 13 99 i za pomocą poczty elektronicznej defrr@lubelskie.pl.

Aktualna ocena:    0,0Oceń nasz portal - ankieta.

Oceń przydatność tej informacji.

Poleć innym:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 24.06.2019Przez: pawel.semeniuk
logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
znajdź punkt informacyjny
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
  tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl