Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png 30922dc0c7082c9bdabf2819f19d7fa1
ban hed right.png 2e219e625e15c129b0ef8357d81bcb3c
Zakończony
od 30.06.2016 do 30.07.2016
RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór wniosków:

Etap naboru
Status
 •  
 •  
 •  
Priorytet / Działanie
Serwisy / instancje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza
nabór wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa

Konkurs zamknięty nr RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 30.06.2016 r. do 30.07.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin: luty 2017 roku

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej oraz w formie  papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy WUP (tj. 7.30 – 15.30).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy;
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, niepubliczne agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzkie urzędy pracy, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego;
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych;
 • Pracodawcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,

b) staże i/lub praktyki zawodowe,

c) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy),

d) subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

e) wsparcie adaptacyjne  pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy,

f) wspieranie mobilności zawodowej poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, w tym poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Wymogi formalne i kryteria oceny projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000,00 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

5 000 000,00 zł

Załączniki:
Aktualna ocena:    0,0Oceń nasz portal - ankieta.

Oceń przydatność tej informacji.

Poleć innym:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 05.07.2019Przez: WUP w Lublinie
logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
znajdź punkt informacyjny
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
  tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl