Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png 2a6b49a15d8152ffa4e08c4c395f48d6
ban hed right.png 9752d99b4b4064fff11d43e1ecdb33fd
Zakończony
od 30.08.2017 do 26.10.2017
RPLU.11.01.00-IP.02-06-004/17
Etap: Ogłoszenie konkursu

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór wniosków:

Etap naboru
Status
 •  
 •  
 •  
Priorytet / Działanie
Serwisy / instancje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie

Konkurs zamknięty nr
RPLU.11.01.00-IP.02-06-004/17

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 30-08-2017 do 26-10-2017

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin: październik 2018 roku

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014efs.lubelskie.pl. Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9, 10, 11, 12 dla wnioskodawców/ beneficjentów oraz Regulamin korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS dostępne są na ww. stronie  internetowej. Wniosek o dofinansowanie jest składany w terminie określonym w pkt 1, w formie papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy IOK (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą, opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

a) Instytucje pomocy i integracji społecznej.

b) Instytucje rynku pracy.

c) Instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

d) Podmioty reintegracyjne.

e) Organizacje pozarządowe, działające w obszarze rynku pracy/ pomocy i integracji społecznej.

f) Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym jednostki pomocy społecznej.

g) PFRON.

h) Ochotnicze Hufce Pracy.

i) Centra aktywności lokalnej.

j) Podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową i/lub

Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, w tym m.in. rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz prac społecznie użytecznych.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Wymogi formalne i kryteria wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 

 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

39 244 467,73

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

3 924 446,77

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 11.1 Aktywne włączenie informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 35 363 lub 605 903 491 oraz drogą elektroniczną pod adresem punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

 

 

Załączniki:

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj

Aktualna ocena:    0,0Oceń nasz portal - ankieta.

Oceń przydatność tej informacji.

Poleć innym:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 09.07.2019Przez: WUP RPO
logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
znajdź punkt informacyjny
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
  tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl