Przeskocz do treści Przeskocz do menu

5 marca 2014 r. rozpoczęły się negocjacje między Komisją Europejską, a polskim rządem, których celem jest wypracowanie sposobu jak najlepszego zainwestowania środków europejskich na latach 2014-2020.

Środki unijne, które oprócz polityki spójności wspierają także rybołówstwo i rolnictwo, są podstawą średnio i długookresowej strategii rozwoju Polski. Ich rolą jest zwiększenie poziomu inwestycji na rzecz zwiększenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy oraz podniesienia poziomu konkurencyjności polskich regionów.

Celem Komisji Europejskiej jest przyjęcie wszystkich umów partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2014-2020 przedłożonych przez państwa członkowskie przed końcem swojej obecnej kadencji. Dokumenty te muszą odzwierciedlać główne elementy nowej polityki spójności, takie jak: koncentracja tematyczna, orientacja na rezultaty oraz strategiczne uwarunkowanie inwestycji.

Na Polskę w ramach polityki spójności przypada 82,5 mld euro w latach 2014-2020, co czyni ją zdecydowanie największym beneficjentem tej polityki w całej UE.

Johannes Hahn, komisarz UE ds. polityki regionalnej: Cieszę się, że to Polska jest pierwszym krajem, który oficjalnie rozpoczął negocjacje z Komisją i jako pierwszy przedstawił nam swoją strategię, zapisaną w projekcie Umowy Partnerstwa w ramach naszej nowej, zreformowanej polityki spójności. Reforma tej polityki oznacza fundamentalną zmianę, zwrot w kierunku wspierania realnej gospodarki, innowacji i trwałego wzrostu. Dla Polski będzie to oznaczać uzyskanie przewagi konkurencyjnej w nowych obszarach, między innymi lepsze powiazanie badań naukowych z możliwościami praktycznego zastosowania ich z biznesie, wspieranie innowacji w celu tworzenia trwałych miejsc pracy oraz inwestycje w efektywność energetyczną i zrównoważony transport. W ciągu najbliższych tygodni powinno nam się udać uzgodnić strategie, która będzie dobrze służyć Polsce przez następne 10 lat. Mam nadzieje, że wkrótce rozpoczną się negocjacje z pozostałymi państwami członkowskimi i że konstruktywny dialog Komisji z Polską będzie wzorem dla innych. Trzeba jednak pamiętać, że troska o jakość tych ustaleń, o jakość strategii musi brać górę nad chęcią jak najszybszego zakończenia negocjacji, zarówno w fazie przygotowania, jak i bezpośrednich rozmów.

Wicepremier Elżbieta Bieńkowska: Pragnę podziękować komisarzowi Hahnowi za osobiste zaangażowanie, które umożliwiło rozpoczęcie dzisiaj negocjacji ze stroną polską. Chcę podkreślić, że te rozmowy stanowią dla polskiego rządu najwyższy priorytet. Polska po raz drugi jest największym beneficjentem Funduszy Europejskich, w ramach których na samą tylko politykę spójności otrzymała 82,5 mld euro. Naszą ambicją jest utrzymanie pozycji lidera w inteligentnym i zrównoważonym inwestowaniu tych środków. Udowodniliśmy już w trakcie poprzedniej perspektywy budżetowej, że potrafimy z powodzeniem inwestować europejskie fundusze tak, by przekładało się to na korzyści nie tylko dla Polski, ale także dla płatników netto do unijnego budżetu. Chcemy nadal czerpać z tych doświadczeń przy inwestowaniu obecnie przyznanych nam środków. Jesteśmy zdeterminowani by rozpocząć wdrażanie nowych programów operacyjnych jeszcze w tym roku, w którym przypada 10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.


23 lipca 2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, które potrwają do 30 sierpnia br. Umowa Partnerstwa to dokument określający strategię wykorzystania funduszy europejskich na lata 2014-2020. Powstał on na bazie Założeń Umowy Partnerstwa przyjętych przez rząd 15 stycznia 2013 roku. Umowa jest ściśle powiązana z wymaganiami stawianymi przez Komisję Europejską, strategią Europa 2020 oraz z celami rozwojowymi Polski na najbliższe lata.

W dokumencie uwzględniono opinie partnerów społecznych i gospodarczych oraz przygotowane na potrzeby procesu programowania analizy. Dużą wagę przypisano też do efektów prac różnego rodzaju grup roboczych, spotkań dwustronnych oraz prowadzonej regularnie debaty strategicznej z udziałem partnerów społecznych i gospodarczych w ramach Krajowego Forum Terytorialnego oraz debat eksperckich.

Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:

  • analizę potrzeb rozwojowych kraju, zróżnicowanie terytorialne i kluczowe bariery w kontekście strategii Europa 2020,
  • cele i priorytety działań w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami,
  • zakres finansowania działań z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa, układ programów na lata 2014-2020,
  • zarys systemu finansowania oraz wdrażania.

Harmonogram prac nad przygotowaniem dokumentów programowych na lata 2014-2020 zakłada opracowanie ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa i przedłożenie projektu dokumentu Radzie Ministrów w listopadzie 2013 roku. Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów, dokumenty zostaną przekazane do notyfikacji Komisji Europejskiej.

Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020, określonych w projekcie Umowy Partnerstwa.

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich

Konferencja

23 lipca 2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja poświęcona konsultacjom projektu "Umowy Partnerstwa". Prezentacja z konsultacji projektu Umowy Partnerstwa została udostępniona na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


Po opublikowaniu projektów rozporządzeń przez Komisję Europejską w październiku 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło prace nad przygotowaniem procesu programowania dokumentów na perspektywę finansową UE na lata 2014-2020.

Rada Ministrów przyjęła dokument "Sposób organizacji prac nad dokumentami programowymi związanymi z perspektywą finansową UE 2014-2020", w którym Prezes Rady Ministrów powierzył Ministrowi Rozwoju Regionalnego koordynację przygotowania dokumentów programowych oraz rozwiązań wdrożeniowych i instytucjonalnych.

W związku z trwającymi negocjacjami rozporządzeń Wspólnych Ram Strategicznych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaktualizowało harmonogram w dokumencie "Sposób organizacji prac nad dokumentami programowymi..." dotyczący procesu przygotowania dokumentów strategicznych na nową perspektywę finansową, który w dniu 8 lutego 2013 r. został przesłany do wiadomości członków Rady Ministrów. Uaktualniony harmonogram prac nad przygotowaniem dokumentów programowych na lata 2014-2020 zakłada opracowanie ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa i przedłożenie projektu dokumentu Radzie Ministrów w listopadzie 2013 roku.

Akceptacja programów operacyjnych przez Radę Ministrów planowana jest na grudzień br. W trakcie prac nad programami operacyjnymi będzie dokonywana analiza ich zgodności z przygotowywanym projektem Umowy Partnerstwa, a także przygotowywana będzie równolegle ewaluacja ex-ante oraz strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Jednocześnie planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych powyższych dokumentów. Po przyjęciu Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych przez Radę Ministrów, dokumenty zostaną niezwłocznie przekazane Komisji Europejskiej.

15 stycznia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Założeniu Umowy Partnerstwa. Pozwala to na formalne rozpoczęcie prac nad przygotowaniem projektu Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na perspektywę finansową UE na lata 2014-2020.

  • Założenia Umowy Partnerstwa,
  • Założenia Umowy Partnerstwa (załączniki).

Dodatkowe informacje nt. procesu programowania 2014 – 2020 na poziomie krajowym i przebiegu prac prowadzących do przygotowania Założeń Umowy Partnerstwa można uzyskać na stronie MRR.

Załączniki

  1. Plik PDF Sposób organizacji prac nad dokumentami programowymi związanymi z perspektywą finansową UE 2014-2020 pdf , 120,56 kB
  2. Plik PDF Uaktualniony harmonogram prac nad przygotowaniem dokumentów programowych na lata 2014-2020 pdf , 54,34 kB
  3. Plik PDF Założenia Umowy Partnerstwa pdf , 3,02 MB
  4. Plik PDF Założenia Umowy Partnerstwa (załączniki) pdf , 2,68 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.