Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Komunikaty

Dostępnych 62 komunikatów.

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie

Konkurs otwarty nr RPLU.11.01.00-IP.00-06-001/20

Konkurs ma charakter otwarty i jest podzielony na rundy.

Runda konkursowa trwa 21 dni. Rundy konkursowe następują jedna po drugiej. Liczba rund konkursowych jest uzależniona od stopnia wykorzystania kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 30.04.2020 r. do 22.07.2020 r.

Nr rundy konkursowej

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie do IOK w ramach danej rundy konkursowej

I runda konkursowa*

Od 30 kwietnia 2020 r. – 20 maja 2020 r.

* Liczba rund konkursowych jest uzależniona od stopnia wykorzystania kwoty środków przeznaczonych na konkurs.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2020 r.

Szczegóły na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul. Obywatelska 4
20-092 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014efs.lubelskie.pl.

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9, 10, 11, 12 dla wnioskodawców/beneficjentów oraz Regulamin korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

BARDZO WAŻNE!

W przypadku założenia w imieniu wnioskodawcy/beneficjenta konta w systemach informatycznych LSI2014EFS przez podmioty inne niż wnioskodawca/beneficjent, nie będzie możliwości zmiany właściciela konta w systemie lub przeniesienia wniosku/projektu z konta podmiotu zewnętrznego na konto wnioskodawcy/beneficjenta. Pozostawienie uprawnień do kont w ww. systemach informatycznych poza kontrolą wnioskodawcy/beneficjenta może uniemożliwić proces wnioskowania, negocjacji, podpisania umowy lub realizacji projektu.

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie papierowej w języku polskim (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą, opatrzony pieczęciami
i podpisem
osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących
w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych
w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • Instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • Instytucje rynku pracy,
 • Instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • Podmioty reintegracyjne,
 • Organizacje pozarządowe, działające w obszarze rynku pracy/pomocy i integracji społecznej,
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym jednostki pomocy społecznej,
 • PFRON,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • Centra aktywności lokalnej,
 • Podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową Programy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów aktywności lokalnej.

2. Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Warunki formalne i kryteria wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 814 179,86 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach kwoty dofinansowania zostanie utworzona rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości minimum 540 708,99 zł .

Pytania i odpowiedzi

Dowiedz się więcej o konkursie 11.1 Aktywne włączenie. Zadzwoń (81) 46 35 363 / 605 903 491 lub napisz punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl.

Załączniki

 1. Plik PDF Regulamin konkursu 11.1 z 24.03.2020 r. pdf , 1,65 MB
 2. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu 11.1 z 24.03.2020 r. zip , 13,46 MB
 3. Plik PDF Pytania i odpowiedzi dla Działania 11.1 Aktywne włączenie pdf , 196,95 kB
 4. Plik PDF Pytania i odpowiedzi dla Działania 11.1 Aktywne włączenie pdf , 362,41 kB
 5. Plik PDF Pytania i odpowiedzi dla Działania 11.1 Aktywne włączenie pdf , 371,64 kB
 6. Plik PDF Pytania i odpowiedzi dla Działania 11.1 Aktywne włączenie pdf , 400,14 kB
 7. Plik PDF Pytania i odpowiedzi dla Działania 11.1 Aktywne włączenie pdf , 366,11 kB
 8. Plik PDF Lista wniosków skierowanych do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek w ramach konkursu otwartego nr RPLU.11.01.00-IP.02.06-001/20 I Runda pdf , 201,62 kB
 9. Plik PDF Liczba wniosków o dofinansowanie, które spełniły warunki formalne w ramach konkursu otwartego nr RPLU.11.01.00-IP.02.06-001/20 I Runda pdf , 441,60 kB
 10. Plik PDF Informacja o składzie Członków Komisji Oceny Projektów w ramach I rundy konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20 pdf , 52,27 kB
 11. Plik PDF Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20 pdf , 421,79 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Katarzyna Szymańska-Dawidek (WUP)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry