Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png 10d089d9cea8698895f758b70cf8b32f
ban hed right.png 78434f77e7899e47d77f1f845f91f88e

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię stronę:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 znajdziesz kontaktując się z osobami, bezpośrednio odpowiedzialnymi za zarządzanie i realizację programu.

Wyświetl większą mapę

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA

REGIONALNYM PROGRAMEM

OPERACYJNYM

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 738, fax. 81 44 16 740

PokójOsobaTelefonAdres e-mail
2.1 Iwona Nakielska
dyrektor
81 44 16 738
2.1 a Ewa Olejniczek-Wójcik
zastępca Dyrektora
81 44 16 738  
2.1 b

Krzysztof Juściński
zastępca Dyrektora

81 44 16 738
2.2

Agnieszka Fac
sekretariat

81 44 16 738

 

Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji programu operacyjnego przez właściwą instytucję,
 2. Analizowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji programu operacyjnego przez właściwą instytucję,
 3. Udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji programu operacyjnego przez właściwą instytucję,
 4. Dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach programu operacyjnego obowiązujących we właściwej instytucji,
 5. Formułowanie propozycji usprawnień dla właściwej instytucji.
 PokójOsobaTelefonAdres e-mail
ul.Stefczyka 3, pok. 12 Rzecznik Funduszy Europejskich 81 47 81 331  

 

Oddział Koordynacji RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. zapewnienie spójności z politykami regionalnymi, krajowymi i wspólnotowymi, w szczególności w kontekście zmian dokumentów strategicznych, planistycznych i operacyjnych (w tym w zakresie zmian RPO WL oraz programowania polityki spójności 2020+),
 2. koordynacja wdrażania w ramach RPO WL ustaleń/decyzji/rekomendacji podmiotów i instytucji koordynujących proces wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie krajowym,
 3. koordynacja powierzania zadań IP w ramach RPO WL, w tym zmian w Porozumieniach z IP,
 4. rozpatrywanie skarg i wniosków na działania IP oraz DW EFRR oraz DW EFS,
 5. koordynacja aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego UMWL w zakresie dotyczącym komórek zaangażowanych w RPO WL oraz konsultowanie regulaminów organizacyjnych IP w zakresie dotyczącym wdrażania RPO WL,
 6. koordynacja realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na poziomie RPO WL,
 7. obsługa procesu wydawania dla pracowników DZ RPO upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych,
 8. ocena wniosków o dofinansowanie w ramach PT dla IZ RPO i zmian we wnioskach oraz przygotowywanie projektów decyzji o dofinansowaniu projektów IZ RPO w ramach PT (projektów uchwał ZWL w tym zakresie),
 9. koordynacja działań z systemem kontroli zarządczej w DZ RPO,
 10. udział w programowaniu polityki spójności 2020+.
 PokójOsobaTelefonAdres e-mail
pok. 2.18 kierownik  81 478 14 61  

 

Oddział Systemu Realizacji RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. koordynacja procesów związanych z desygnacją przez IZ RPO,

 2. koordynacja opracowania i aktualizacji dokumentów w ramach systemu zarządzania i kontroli RPO WL, w tym Opisu Funkcji i Procedur, Instrukcji Wykonawczej IZ RPO,
 3. zatwierdzania procedur IP,
 4. opiniowanie regulaminów konkursów opracowanych przez DW EFRR i DW EFS oraz IP,
 5. weryfikacja i zatwierdzenie rocznych planów kontroli IP oraz monitorowanie ich realizacji,
 6. sporządzanie i aktualizacja Rocznego Planu Kontroli RPO WL oraz monitorowanie jego wykonania,
 7. współpraca z zewnętrznymi i wewnętrznymi organami kontroli i audytu oraz koordynacja wdrażania sformułowanych przez nie rekomendacji/ustaleń,
 8. sporządzanie rocznych podsumowań ustaleń końcowych sprawozdań z przeprowadzonych audytów i kontroli oraz sporządzanie deklaracji zarządczych,
 9. prowadzenie kontroli systemowych w IP we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi IZ RPO,
 10. koordynacja instrumentów finansowych w ramach RPO WL, w tym sporządzanie sprawozdań dotyczących instrumentów finansowych,
 11. utworzenie i zarządzanie bazą ekspertów powołanych do oceny projektów w ramach RPO WL, we współpracy z DW EFRR, DW EFS oraz IP,
 12. koordynacja procesów zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach RPO WL, w tym obsługa Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WL,
 13. udział w programowaniu polityki spójności 2020+.
 PokójOsobaTelefonAdres e-mail
 2.16 Krzysztof Borys
kierownik
 81 44 16 587  

 

Oddział Zarządzania Finansowego RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału. 

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. koordynacja finansowej realizacji Programu, w tym analizowanie postępu finansowego RPO WL,

 2. nadzór nad wykonywaniem zadań LAWP i WUP w zakresie finansowej realizacji Programu oraz w zakresie prowadzenia procesu certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej,
 3. zarządzanie budżetem RPO WL, w tym planowanie i prognozowanie wydatków w zakresie budżetu środków europejskich, budżetu państwa i budżetu województwa, wnioskowanie o środki z UE i BP, opracowanie prognoz planowanych wniosków o płatność,
 4. współpraca z IC dotycząca rocznych zestawień wydatków przedstawianych Komisji Europejskiej w celu uzyskania zwrotu kosztów za dany rok referencyjny,
 5. przygotowywanie deklaracji wydatków od IZ do IZ/IC,
 6. prowadzenie monitoringu finansowego realizacji zasady n+3 w zakresie kwot wnioskowanych do Komisji Europejskiej,
 7. koordynacja prac związanych z kontraktem terytorialnym w zakresie finansów RPO WL,
 8. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań departamentów wdrażających w zakresie finansowej realizacji Programu,
 9. monitoring dostępności środków w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych i osi RPO WL,
 10. gromadzenie i analiza informacji w zakresie nieprawidłowości finansowych we wdrażaniu RPO WL dla potrzeb procesu certyfikacji wydatków,
 11. weryfikacja wniosków o płatność dotyczących PT IP i sporządzanie dyspozycji dokonania przelewu do DF,
 12. udział w programowaniu polityki spójności 2020+.
PokójOsobaTelefonAdres e-mail
2.3 Marcin Korchut
kierownik
81 44 16 751

 

Oddział Monitoringu i Ewaluacji RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału. 

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. sporządzanie dokumentów sprawozdawczych z realizacji RPO WL na podstawie sprawozdań z DW EFS, DW EFRR oraz IP,

 2. zarządzanie systemem monitorowania oraz analizowanie postępu rzeczowego i finansowego RPO WL,
 3. koordynacja w zakresie realizacji wskaźników RPO WL, w tym w szczególności osiąganie „kamieni milowych",
 4. wykonywanie zadań Jednostki Ewaluacyjnej, funkcjonującej w ramach oddziału, w tym zlecanie i realizacja ekspertyz i badań ewaluacyjnych RPO WL,
 5. administracja systemów informatycznych obsługujących RPO WL (na poziomie krajowym i lokalnym), w tym wykonywanie zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie administrowanych systemów informatycznych,
 6. prowadzenie audytu jakości danych obsługiwanych systemów informatycznych,
 7. przygotowywanie informacji, analiz i sprawozdań dotyczących stanu wdrażania RPO WL, w szczególności dla potrzeb Komitetu Monitorującego RPO WL,
 8. koordynacja prac Komitetu Monitorującego RPO oraz grup roboczych powołanych w jego ramach,
 9. prowadzenie kontroli krzyżowych Programu,
 10. udział w programowaniu profilaktyki spójności 2020+.
PokójOsobaTelefonAdres e-mail
2.11 Beata Pniewska
kierownik
81 44 16 757  

Oddział Programowania RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. monitoring i koordynacja zmian w RPO WL,

 2. koordynacja opracowania i aktualizacji dokumentów programowych, w tym Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL,
 3. opiniowanie i akceptacja propozycji kryteriów wyboru projektów w zakresie działań wdrażanych przez DW EFRR, DW EFS oraz IP, a także przekazywanie ich do zatwierdzania przez Komitet Monitorujący RPO WL,
 4. nadzór nad instrumentami rozwoju terytorialnego (ZIT, SIT),
 5. zapewnienie komplementarności w ramach RPO WL oraz z innymi programami, w tym opracowywanie harmonogramów konkursów,
 6. koordynacja zadań dotyczących rewitalizacji w zakresie RPO WL,
 7. koordynacja opracowania Planu Działań w sektorze zdrowia w ramach RPO WL,
 8. koordynacja procedury negocjacyjno-uzgodnieniowej dla projektów strategicznych,
 9. współpraca z Biurem Regionalnym Województwa Lubelskiego w Brukseli,
 10. koordynacja działań związanych z polityką spójności 2020+.
PokójOsobaTelefonAdres e-mail
 2.17

Iwona Gnyp
kierownik

 81 44 16 731

 

Oddział Komunikacji i Pomocy Technicznej RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału. 

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. prowadzenie działań komunikacyjnych dotyczących RPO WL, w tym działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu oraz koordynacja kontaktów z mediami,
 2. współpraca z ministerstwem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w obszarze informacji i promocji (w tym w zakresie realizacji Strategii komunikacji Polityki Spójności, obsługi Bazy Wiedzy o Funduszach Europejskich oraz w zakresie pomocy technicznej PT),
 3. koordynacja i nadzór nad działaniami informacyjno-promocyjnymi, realizowanymi w ramach RPO WL przez departamenty wdrażające oraz IP, w tym nadzór nad działaniami punktów kontaktowych, funkcjonujących w ramach RPO WL,
 4. współpraca z siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w regionie oraz innymi komórkami realizującymi działania informacyjno-promocyjne na poziomie regionalnym,
 5. opracowanie, aktualizacja i realizacja Strategii komunikacji RPO WL oraz Rocznych planów działań w zakresie informacji i promocji we współpracy z departamentami wdrażającymi oraz IP,
 6. administrowanie, utrzymanie oraz w razie potrzeb modyfikacja strony internetowej RPO WL, a także zapewnienie aktualności danych w Wyszukiwarce Dotacji,
 7. koordynacja działań pomocy technicznej w ramach RPO WL , w tym planowanie i zarządzanie budżetem PT oraz monitoring wdrażania PT,
 8. przygotowanie wniosków o dofinasowanie w ramach pomocy technicznej dla IZ RPO (RPD PT),
 9. ocena wniosków o dofinansowanie w ramach PT dla IP i zmian we wnioskach oraz przygotowywanie projektów decyzji o dofinansowaniu projektów IP w ramach PT (projektów uchwał ZWL w tym zakresie),
 10. przygotowywanie wniosków o płatność dotyczących PT dla IZ RPO,
 11. sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy technicznej oraz działań informacyjno-promocyjnych,
 12. zarządzanie procesem opracowania planu zamówień publicznych oraz techniczna realizacja określonych zamówień dla IZ RPO,
 13. koordynacja opracowania planu szkoleń dla pracowników IZ RPO,
 14. udział w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie zamówień realizowanych przez beneficjentów RPO WL,
 15. udział w programowaniu polityki spójności 2020+.
PokójOsobaTelefonAdres e-mail
2.8  Agnieszka Milewska
kierownik
81 44 16 739   
 

zastępca kierownika

   

2.9

Kontakt ws. informacji i promocji projektów, w tym m.in. oznakowania unijnych inwestycji

81 44 16 771

drpo@lubelskie.pl

 

Oddział Informacji o Funduszach Europejskich

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. zapewnienie mieszkańcom województwa wiedzy na temat dostępnych form działań finansowanych z Funduszy Europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem programów operacyjnych realizowanych w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020,
 2. dostarczenie opinii publicznej informacji o stanie i efektach wdrażania poszczególnych Funduszy Europejskich w układzie krajowym i regionalnym, w tym informacji o realizacji konkretnych projektów w ramach tzw. dobrych praktyk,
 3. wypracowanie efektywnych mechanizmów współpracy w zakresie wymiany informacji i podejmowania wspólnych działań na terenie województwa w ramach tzw. Systemu Informacji o Funduszach Europejskich, na który składają się regionalne krajowe instytucje informujące o Funduszach Europejskich.
PokójOsobaTelefonAdres e-mail
0.17 Tina Sobczyk
kierownik
81 44 16 546  
Magdalena Sulowska 81 44 16 547


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

PokójOsobaTelefonAdres e-mail
0.18 Mateusz Roczkowski

81 44 16 865

81 44 16 864

Krzysztof Prybuła
Jolanta Kosowska 


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska

PokójOsobaTelefonAdres e-mail
307 Roman Golec 83 34 35 844
Olga Szymoniuk  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie
pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm

PokójOsobaTelefonAdres e-mail
297 Michał Moroz 82 56 51 921
Aleksandra Jarosz
Maciej Surma

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach
ul. Augusta Emila Fieldorfa - Nila 18, lokal 19 - (budynek HTM), 24-100 Puławy

PokójOsobaTelefonAdres e-mail
19 Andrzej Stolarz 514 924 214 
Izabela Pszczoła

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość

PokójOsobaTelefonAdres e-mail
105 Zofia Matwij 84 638 02 67
Katarzyna Zawiślak
Bartosz Kwasowiec

Aktualna ocena:    0,0Oceń nasz portal - ankieta.

Oceń przydatność tej informacji.

Poleć innym:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wersja audio
Ostatnia modyfikacja: 25.06.2019Przez: RPO WL
logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
znajdź punkt informacyjny
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
  tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl