Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - lawp.rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png ec12da35db14f0cbd30b0b12a26a57e1
ban hed right.png a4966f5e09510cadec98e613be731e2d

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię stronę:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.

Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zatem  wszystkie projekty realizowane w ramach Programu muszą przyczyniać się do jej realizacji. Powinno się to wyrażać w konkretnym zakresie interwencji mającym na celu nie tylko wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (zasada równości szans płci), ale także zapewnienie dla wszystkich osób w tym osób z niepełnosprawnościami, jednakowego dostępu do edukacji, informacji i zatrudnienia, co przyczyni się do zapobiegania powstawaniu problemów społecznych, tj. bezrobociu czy ubóstwu (zasada dostępności). Poprzez eliminację wszelkich barier fizycznych, finansowych, socjalnych czy psychologicznych, utrudniających lub zniechęcających do brania pełnego udziału w życiu społeczeństwa należy dążyć do umożliwienia wszystkim osobom czynnego uczestnictwa w rynku pracy i integracji z otoczeniem.

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami może być realizowana poprzez zastosowanie uniwersalnego projektowania oraz mechanizmu racjonalnych usprawnień. Są to narzędzia umożliwiające kompleksowe podejście do planowania i projektowania zarówno produktów jak i odpowiedniego otoczenia, mając na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli oraz zapewniając im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa.

Uniwersalne projektowanie jest to projektowanie produktów oraz otoczenia tak, aby były one dostępne dla wszystkich ludzi, (osób niepełnosprawnych, seniorów, matek i ojców z wózkami dziecięcymi, osób wysokich, otyłych, kobiet w ciąży itp.) w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania.

Mechanizm racjonalnych usprawnień to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Mechanizm racjonalnych usprawnień to mechanizm uruchamiany dopiero w trakcie realizacji projektu, gdy do udziału w projekcie zgłoszą się osoby z niepełnosprawnością, których udziału nie przewidziano na etapie przygotowania projektu. Pozwala on na elastyczne reagowanie na potrzeby uczestników i zapewnia im optymalne usprawnienia.

Zapoznaj się z Dokumentami dotyczącymi realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności środków w ramach RPO WL 2014-2020:

 1. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,  w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020
 3. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 
 4. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 5. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych- opracowanie w tekście łatwym do czytania
 6. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020
 7. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
 8. Rządowy Program „Dostępność Plus”

Publikacje, które przybliżą informacje o tym jak można korzystać z Funduszy Europejskich 2014-2020 stosując zasady równości szans i niedyskryminacji:

 1. Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020 (załącznik 1)
 2. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020 – wersja interaktywna (załącznik 2)
 3. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020  – wersja kontrastowa (załącznik 3)
 4. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020 - wersja z tłumaczem języka migowego 
  https://www.youtube.com/playlistlist=PLSoHIHWmvfwqNjVEzXCPp7OU4hjqNZwYW
 5. Broszura. Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością (załącznik 4)
 6. Pod linkiem: http://www.inwestycjedlawszystkich.pl w zakładce "Publikacje" znajdują sięnastępujące opracowania:

  6.1 Dostępność Funduszy Europejskich 2014 - 2020 dla osób                                z niepełnosprawnościami w praktyce.
  6.2 Jak zaplanować inwestycję dla wszystkich? Standard minimum dostępności budynków, dróg, chodników i środków transportu dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
  6.3 Inwestycje dla wszystkich. Podsumowanie audytów architektonicznych i    transportowych oraz realizacji projektu.
  6.4 Inwestycje dla wszystkich. Podsumowanie audytów architektonicznych i  transportowych oraz realizacji projektu. Wersja w języku migowym.

Odwiedź portale poświęcone tematyce osób z niepełnosprawnością:


W lipcu 2018 roku przyjęto rządowy Program "Dostępność Plus".

- Program adresowany jest do wszystkich obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i osób z niepełnosprawnością (OzN).

- Na jego realizację zostanie przeznaczone 23,3 mld zł. Głównym celem Programu jest podniesienie jakości i zapewnienie niezależności życiowej wszystkim obywatelom. Realizacja działań Programu pomoże wielu osobom uniknąć wykluczenia społecznego, umożliwi im samodzielne i godne funkcjonowanie, zwłaszcza przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia OzN i starszych.

2 stycznia 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawarło umowę na szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne, w celu świadczenia przez nie usług doradczych i audytorskich na rzecz dostępności.

Szkolenia będą prowadzone w obszarach:

- audytów dostępności architektonicznej i audytów poprawności dostosowań przestrzeni (obiektów użyteczności publicznej) przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji pod linkiem www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/aktualnosci/podpisano-umowe-na-realizacje-szkolen-z-dostepnosci-dla-kadr-organizacji-pozarzadowych/

- Zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój przyjęte przez Komisję Europejską 14 grudnia 2018 r. Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie zmian w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), które umożliwią usunięcie szeregu barier w dostępie do usług

- Środki Europejskiego Funduszu Społecznego będą mogły zostać wykorzystane na rzecz realizacji programu Dostępność Plus, przyjętego przez Radę Ministrów 17 lipca 2018 r. Nowe zapisy PO WER umożliwią realizację 18 spośród 44 działań zaplanowanych w programie Dostępność Plus. W sumie w PO WER zostanie przeznaczonych na ten cel ok. 132 mln euro.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Załączniki

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj

Aktualna ocena:    0,0Oceń nasz portal - ankieta.

Oceń przydatność tej informacji.

Poleć innym:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wersja audio
Ostatnia modyfikacja: 18.06.2019Przez: RPO WL
logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
znajdź punkt informacyjny
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
  tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl