Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png 3785f147fdcbe4102bc0ef13dfdeefc5
ban hed right.png a75447bc55312f3dca95e2c023313f96

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię stronę:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Witaj w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020)

RPO WL 2014-2020 to jeden z 16. Regionalnych Programów Operacyjnych.

Celem programu jest podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej.

Budżet RPO WL 2014-2020 wynosi 2,23 mld €.

Dzięki tym środkom w ramach dwóch funduszy:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Europejskiego Funduszu Społecznego

wsparcie otrzymają kluczowe dla rozwoju województwa lubelskiego obszary:

 • przedsiębiorczość,
 • badania i innowacje,
 • energetyka odnawialna,
 • środowisko,
 • rynek pracy,
 • edukacja,
 • pomoc społeczna,
 • transport,
 • kultura,
 • ochrona zdrowia.

Na początek zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po Regionalnym Programem Operacyjnym, który zawiera podstawowe informacje na temat programu i możliwości jakie oferuje.

Przewodnik po Regionalnym Programie Operacyjnym

1. Kto może otrzymać dofinansowanie2. Na co można otrzymać dofinansowanie?3. Jakie mogą być formy wsparcia?4. Jak się starać o dofinansowanie?

Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego

Tabela przedstawia szczegółowy budżet RPO w rozbiciu na obszary wsparcia (stan na 11.06.2019)

 

 

Nazwa osi priorytetowej i działania

 

Wsparcie z

UE (w EUR)

Instytucja ogłaszająca konkurs

Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje

100 416 755

 

1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa

10 041 676

DW EFRR

1.2 Badania celowe

39 732 176

LAWP

1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

37 732 177

LAWP

1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań

6 910 726

LAWP

1.5 Bon na innowacje

6 000 000

LAWP

Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie

81 970 176

 

2.1 Cyfrowe Lubelskie

81 109 176

DW EFRR

2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

861 000

DW EFRR

Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw

277 298 996

 

3.1 Tereny inwestycyjne

18 953 303

DW EFRR

3.2 Instrumenty kapitałowe

11 500 000

LAWP

3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe

5 000 000

LAWP

3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku

13 500 000

LAWP

3.5 Bon na doradztwo

6 072 608

LAWP

3.6 Marketing gospodarczy

13 800 000

DW EFRR

3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

202 647 132

LAWP

3.8 Tereny inwestycyjne w ramach ZIT LOF*

0

DW EFRR

3.9 Udział w targach i misjach

1 200 000

LAWP

3.10 Wzrost konkurencyjności MŚP dla ZIT* miast subregionalnych

4 625 953

LAWP

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

180 698 971

 

4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

144 933 870

DW EFRR

4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

35 765 101

LAWP

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

275 896 270

 

5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

45 787 659

LAWP

5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

97 970 663

DW EFRR

5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego

25 444 737

DW EFRR

5.4 Transport niskoemisyjny

12 216 678

DW EFRR

5.5 Promocja niskoemisyjności

13 770 238

DW EFRR

5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla ZIT LOF*

63 749 393

DW EFRR

5.7 Transport niskoemisyjny dla ZIT* miast subregionalnych

4 625 953

DW EFRR

5.8 Efektywność energetyczna sektora publicznego dla ZIT* miast subregionalnych

6 476 334

DW EFRR

5.9 Promocja niskoemisyjności dla ZIT* miast subregionalnych

5 854 615

DW EFRR

Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

110 139 605

 

6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne

4 427 784

DW EFRR

6.2 Mała retencja

Realizacja Działania nie będzie kontynuowana

6.3 Gospodarka odpadami

29 739 392

DW EFRR

6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

75 972 429

DW EFRR

Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

73 020 103

 

7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

50 268 208

DW EFRR

7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej

4 673 356

DW EFRR

7.3 Turystyka przyrodnicza

8 046 473

DW EFRR

7.4 Ochrona bioróżnorodności dla ZIT LOF*

10 032 066

DW EFRR

Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport

271 031 040

 

8.1 Regionalny układ transportowy

191 772 142

DW EFRR

8.2 Lokalny układ transportowy

29 842 143

DW EFRR

8.3 Transport kolejowy

45 416 755

DW EFRR

8.4 Transport w ramach ZIT LOF*

4 000 000

DW EFRR

Oś priorytetowa 9 Rynek pracy

225 794 843

 

9.1 Aktywizacja zawodowa

23 309 752

WUP

9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP

69 929 257

WUP

9.3 Rozwój przedsiębiorczości

81 293 787

DW EFS

9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

46 186 508

DW EFS

9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach ZIT LOF*

Realizacja Działania nie będzie

kontynuowana

9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach ZIT LOF*

2 500 000

DW EFS

9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach ZIT LOF*

2 575 539

DW EFS

Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

48 093 025

 

10.1 Usługi rozwojowe dla MMŚP

17 853 002

DW EFS

10.2 Programy typu outplacement

17 442 602

DW EFS

10.3 Programy polityki zdrowotnej

10 797 421

DW EFS

10.4 Programy typu outplacement w ramach ZIT LOF*

2 000 000

DW EFS

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne

150 510 722

 

11.1 Aktywne włączenie

78 449 105

WUP

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

50 527 472

DW EFS

11.3 Ekonomia społeczna

17 847 801

DW EFS

11.4 Aktywne włączenie w ramach ZIT LOF*

3 686 344

WUP

11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach ZIT LOF*

0

DW EFS

11.6 Ekonomia społeczna w ramach ZIT LOF*

0

DW EFS

Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

123 735 094

 

12.1 Edukacja przedszkolna

12 923 875

DW EFS

12.2 Kształcenie ogólne

25 903 910

DW EFS

12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych

6 278 093

DW EFS

12.4 Kształcenie zawodowe

74 629 216

DW EFS

12.5 Edukacja przedszkolna w ramach ZIT LOF*

924 461

DW EFS

12.6 Kształcenie ogólne w ramach ZIT LOF*

3 075 539

DW EFS

12.7 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych w ramach ZIT LOF*

Realizacja Działania nie będzie

kontynuowana

Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna

232 928 490

 

13.1 Infrastruktura ochrony zdrowa

72 488 457

DW EFRR

13.2 Infrastruktura usług społecznych

18 561 745

DW EFRR

13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich

57 471 796

DW EFRR

13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich

41 230 484

DW EFRR

13.5. Infrastruktura przedszkolna

5 291 202

DW EFRR

13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

15 873 604

DW EFRR

13.7 Infrastruktura szkolna

5 291 202

DW EFRR

13.8 Rewitalizacja LOF w ramach ZIT*

16 720 000

DW EFRR

Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna

79 424 084

 

Ogółem EFRR

1 603 400 406

Ogółem EFS

627 557 768

Suma EFRR i EFS

2 230 958 174

* Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LOF)

DW EFRR - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w UMWL w Lublinie

DW EFS - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w UMWL w Lublinie

LAWP - Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

 

Aktualna ocena:    2,7Oceń nasz portal - ankieta.

Oceń przydatność tej informacji.

Poleć innym:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wersja audio
Ostatnia modyfikacja: 05.08.2019Przez: Concept INTERMEDIA
logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
znajdź punkt informacyjny
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
  tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl