Przeskocz do treści Przeskocz do menu

FAQ. Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Pytanie

Regulamin Konkursu wskazuje, iż w ramach ścieżki reintegracji możliwe jest prowadzenie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym, zdrowotnym, jednakże nie precyzuje katalogu działań, możliwych do realizacji w ramach poszczególnych typów usług aktywnej integracji. Czy w tej sytuacji Wnioskodawca ma dowolność w doborze i klasyfikacji działań tj. czy, z punktu widzenia oceniającego, wystarczające będzie zawarcie we wniosku o dofinansowanie zapisu, że np. pośrednictwo pracy jest usługą o charakterze zawodowym, zaś trening umiejętności społecznych – usługą o charakterze społecznym?

Odpowiedź

Wszystkie działania muszą być dostosowane do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grup docelowych, w tym m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów (ścieżek) działania (wsparcia). W związku z tym rodzaj i tematyka  działań powinny wynikać
z wcześniejszej diagnozy, tak aby wsparcie zastosowane wobec konkretnego uczestnika było zasadne i skuteczne. Zatem punktem wyjścia powinna być analiza sytuacji problemowej zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych 9-12 RPO WL, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.  Należy również wskazać potrzeby i oczekiwania uczestników w aspekcie wsparcia oraz minimalne wymagania, które muszą zostać spełnione aby uczestniczyć w określonej formie wsparcia. Wymagana zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku konieczność dokonania analizy sytuacji społecznej i zawodowej potencjalnych uczestników projektu spełni znamiona indywidualnego podejścia dla każdej osoby, rodziny itp., które Wnioskodawca planuje objąć wsparciem. Istotnym jest aby wskazane w projekcie usługi o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym itp. wynikały z potrzeb uczestników. 

Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Typ beneficjenta osoba fizyczna

Data zgłoszenia 13-09-2016

Wstecz Wróć do listy pytań

Ikona do góry