Przeskocz do treści Przeskocz do menu

FAQ. Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Pytanie

Zgodnie z załącznikiem nr 11 do Regulaminu konkursu wykaz ujętych kosztów nie stanowi katalogu zamkniętego. W związku z powyższym czy praca socjalna pracowników socjalnych, wynikająca z realizacji zadań przewidzianych w projekcie i wiążąca się ze zwiększeniem obowiązków służbowych może być kosztem bezpośrednim? Jeżeli tak, czy powinien to być dodatek wypłacany jednorazowo czy o formie wypłaty świadczenia decyduje Wnioskodawca?

Odpowiedź

Zatrudnienie  pracownika socjalnego będącego personelem projektu w  ramach kosztów bezpośrednich projektu zależy przede wszystkim od zakresu zadań i czynności realizowanych na danym stanowisku.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach wynagrodzenia personelu, a także  szczegółowe zasady angażowania personelu do projektu na podstawie stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego oraz osób samozatrudnionych zostały określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020” -  Rozdział 6.16 Koszty związane z angażowaniem personelu.

Jeżeli zakres zadań  i odpowiedzialności pracownika socjalnego obejmował będzie zadania administracyjne związane z obsługą projektu, czyli jeżeli na danym stanowisku realizowane będą zadania  personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, to  koszty wynagrodzenia tego pracownika należy ponosić w ramach kosztów pośrednich projektu. W przypadku kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo, forma angażowania osób wykonujących czynności mieszczące się w katalogu kosztów pośrednich lub sposób ponoszenia pozostałych wydatków ujętych w tym katalogu nie ma znaczenia dla uznania, że koszty pośrednie zostały poniesione w ramach projektu prawidłowo. Beneficjent w takiej sytuacji bowiem dysponuje określoną kwotą, która zależy od limitu, zaś koszty pośrednie są traktowane jako wydatki poniesione bez konieczności potwierdzenia ich poniesienia. W takim przypadku katalog kosztów pośrednich jest istotny o tyle, że w Wytycznych istnieje zakaz wykazywania kosztów pośrednich w kosztach bezpośrednich projektu. Dokumenty księgowe dotyczące kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie podlegają wymogom ewidencyjnym dotyczącym dokumentacji projektu. Brak wymogu ewidencjonowania w projekcie kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem oznacza, że wydatki z nimi związane wykazane we wniosku o płatność nie podlegają kontroli na miejscu.

Ocena kwalifikowalności wynagrodzenia personelu projektu zatrudnionego do realizacji określonych zadań w ramach kosztów bezpośrednich projektu zostanie dokonana przez członków KOP  na postawie szczegółowych zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie.  

 

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Typ beneficjenta osoba fizyczna

Data zgłoszenia 17-01-2017

Wstecz Wróć do listy pytań

Ikona do góry