Przeskocz do treści Przeskocz do menu

FAQ. Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Pytanie

Czy wnioskodawca powinien uznać VAT z kwalifikowalny, czy też nie. Zgodnie z pkt. 6.13 ust 1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podatki i inne opłaty, w szczególności podatek VAT, mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości ich odzyskania. W związku ze zmianą sposobu rozliczania VAT (centralizacja w ramach gminy), obliczenie limitu dla zwolnienia podmiotowego z art. 113 ustawy o VAT następuje w odniesieniu do wszystkich jednostek gminy, a tym samym może zaistnieć sytuacja prawnej możliwości odzyskania VAT przez gminę. Jednocześnie zakupy towarów i usług w ramach planowanego projektu oraz produkty i rezultaty projektu nie będą odpłatnie sprzedawane, nie będą tym samym związane z związane z działalnością opodatkowaną. Projekt ma służyć zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie edukacji publicznej - z art. 7 ust. 1 pkt 8 ust. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Po zakończeniu produkty i rezultaty projektu będą wykorzystywane przez publiczną szkołę (jednostka gminy) wyłącznie na cele związane z działalnością edukacyjną szkoły. Publiczna szkoła, dysponująca produktami i rezultatami projektu będzie obiektem ogólnodostępnym. Szkoła nie jest przeznaczona na cele gospodarcze czy komercyjne, a gmina nie będzie dokonywała czynności opodatkowanych wykorzystujących produkty lub rezultaty projektu. Tym samym gmina jako podatnik VAT, realizując projekt, w myśl art. 15 ust. 6 ust. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT, ponieważ towary i usługi nabyte na potrzeby jego realizacji nie będą miały w żadnym zakresie związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Odpowiedź

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się zgodnie z przepisami ustawy o VAT, oraz rozporządzeń do tej ustawy. Kwestie kwalifikowalności podatku VAT zostały także omówione w „Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego” - Podrozdział 1.18 Podatek od towaru i usług (VAT) oraz inne podatki i opłaty.

Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek określenia i zadeklarowania we wniosku o dofinasowanie, czy w ramach danego projektu podatek od towaru i usług (VAT) zostanie uznany za wydatek kwalifikowalny, czy też nie. Dlatego w przedmiotowej sprawie proponuje skontaktować się ze Skarbnikiem Gminy lub Oddziałem/Wydziałem ds. finansowych Gminy - Wnioskodawcy.

Natomiast zgodnie z częścią VIII. Oświadczenia wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez wnioskodawcę. Zobowiązuję się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku VAT.

Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Typ beneficjenta osoba fizyczna

Data zgłoszenia 24-03-2017

Wstecz Wróć do listy pytań

Ikona do góry