Przeskocz do treści Przeskocz do menu

FAQ. Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Pytanie

Chcąc stosować instrumenty aktywizacji zawodowej zgodnie z regulaminem rozdział 3.2  pkt 5 ppkt 2 „OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywizacji o charakterze zawodowym. Wdrożenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności przez PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; CIS i KIS w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; przedsiębiorstwa społeczne; organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” czy PCPR może je realizować poprzez porozumienie z PUP- em lub zlecić ich realizację wyspecjalizowanej do tego firmie czy może zrobić to sam? Co z osobami niepełnosprawnymi, które nie są i nie chcą zarejestrować się, jako osoby poszukujące pracy w PUP?

 

Odpowiedź

Wskazany rozdział regulaminu przedmiotowego konkursu wyjaśnia kwestię realizacji/wdrażania usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym:

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym są realizowane przez:

- partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich;

- PUP na podstawie porozumienia, które określa zasady współpracy w zakresie realizacji usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym lub o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie;

- podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub    zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;

- podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu,

 - podmioty wybrane na zasadach dotyczących udzielania zamówień określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (po zmianie regulaminu konkursu).

Aktualnie czekające na zatwierdzenie przez IZ zmiany do regulaminu przedmiotowego konkursu to m.in. zmiany w obszarze grupy docelowej:

a) osoby bierne zawodowo,

b) osoby bezrobotne –  zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. Nie jest przy tym wymagane zarejestrowanie w urzędzie pracy.

Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Typ beneficjenta osoba fizyczna

Konkurs RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/18

Data zgłoszenia 04-07-2018

Data odpowiedzi 05-07-2018

Wstecz Wróć do listy pytań

Ikona do góry