Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Pytanie

  1. Czy istnieje możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie przez dwie różne firmy w ramach konkursu nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/19 (3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP - pomoc zwrotna), biorąc pod uwagę poniżej przedstawione zależności:

Firma nr 1 – forma prawna: Spółka Akcyjna, w której 70% udziałów ma Prezes Firmy, pozostałe 30% udziałów mają zewnętrzni akcjonariusze (Zastępca Prezesa nie posiada żadnych udziałów w Spółce).

Firma nr 2 – forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w nie określonej przyszłości potencjalnie zostanie przekształcona w Spółkę komandytową), w której 25% udziałów posiada Prezes Firmy nr 1 oraz Zastępca Prezesa Firmy nr 1. Pozostałe 50% udziałów posiadają Wspólnicy.

Czy obydwie Spółki, tj. nr 1 i 2 (S.A. oraz Sp. z o.o.) mogą starać się o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie na łącznie dwa różne projekty?

Odpowiedź

W ramach konkursu z Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofianansowanie w ramach tego Działania są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego.

Każdy przedsiębiorca oraz podmioty powiązane z nim mogą złożyć odrębne wnioski w ramach konkursu, chyba że ich status nie uprawnia ich do udziału w konkursie.

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z zasadami udzielania pomocy publiznej nie jest dopuszczalne sztuczne dzielenie projektów celem uzyskania wyższego niż dopuszczalne w ramach jednego konkursu, poziomu dofinansowania. Przez sztuczne dzielenie projektu należy rozumieć zabieg Wnioskodawców powiązanych (w rozumiemiu Zał. nr I do Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2017) polegający na takim wydzieleniu z projektu przedsięwzięć (ze względu na wartość projektu lub typ projektu), które pozwoli na uzyskanie z programu operacyjnego nieuzasadnionego (wyższego od dopuszczalnych pułapów) dofinansowania ze środków publicznych pochodzących z UE. Niedopuszczalną sytuacją jest złożenie przez powiązanych wnioskodawców kilku wniosków, które służą faktycznie zrealizowaniu jednego celu i stanowią w istocie jedną, niepodzielną pod względem ekonomicznym inwestycję, a której koszty zostaną przedstawione w dwóch wnioskach o dofinansowanie, zaś powiązania projektów wskazują na sztuczny podział jednej inwestycji (w tym wydatków kwalifikowanych) na dwa odrębne projekty, celem uzyskania niedozwolonej wielokrotności pomocy ze środków publicznych pochodzących z RPO WL na lata 2014-2020. Jeżeli projekty złożone przez grupę przedsiębiorstw w ramach danego konkursu są ze sobą powiązane i powoduje to niezgodność z zasadami udzielania pomocy publicznej, wówczas wszystkie projekty otrzymują negatywną ocenę.

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Data zgłoszenia 19-12-2019

Data odpowiedzi 19-12-2019

Wstecz Wróć do listy pytań

Ikona do góry