Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Pytanie

1. Czy Wnioskodawca może złożyć wniosek na budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych na budynkach będących własnością spółki położonych w dwóch miejscowościach?2. Które wskaźniki we wniosku o dofinansowanie powinien wybrać Wnioskodawca dla swojego projektu?

Odpowiedź

1. Jeden Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek, który będzie obejmował kilka mniejszych instalacji fotowoltaicznych, przy czym łączna moc tych instalacji nie może przekraczać dopuszczalnego limitu 2 MW. Co do zasady, jeśli jak w opisywanym zapytaniu lokalizacja inwestycji jest różna (inne miejscowości), a spełnicie Państwo wymogi formalne, zaś limit obu instalacji nie przekroczy 2 MW nie ma przeszkód aby złożyć wniosek o dofinansowanina na obie lokalizacje. Należy zwrócić uwagę również na przypadek, gdy projekt obejmuje kilka instalacji weryfikacji będzie podlegać, czy nie zostało dokonane sztuczne podzielenie projektu, w celu ominięcia obowiązujących przepisów prawa i faktycznie nie stanowią one jednej dużej instalacji fotowoltaicznej, dla której niezbędne jest uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych. Przypominamy, że w ramach planowanego konkursu z Działania 4.2, jeżeli realizacja projektu będzie wymagała zgodnie z przepisami prawa uzyskania decyzji budowlanych lub uzyskania warunków przyłączenia do sieci energetycznej, Wnioskodawca będzie miał obowiązek dostarczenia tych dokumentów wraz z dokumentacją aplikacyjną.2. Każdy Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru wszystkich adekwatnych do zakresu rzeczowego projektu wskaźników produktu, które zostały określone w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu. Na etapie składnia wnioksów o dofinansowanie LAWP nie dokonuje oceny projektu. Kompletna analiza odbywa się na etapie weryfikacji wniosków przez Komisję Oceniającą Projekt na podstawie zapisów wniosku oraz całej dołączonej do wniosku dokumentacji konkursowej. Informujemy, iż na etapie weryfikacji każdego wniosków w sytuacji, w której stwierdzony zostanie brak któregoś ze wskaźników Wnioskodawca zostanie wezwany do poprawy wniosku.

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Data zgłoszenia 10-01-2020

Data odpowiedzi 10-01-2020

Wstecz Wróć do listy pytań

Ikona do góry