Przeskocz do treści Przeskocz do menu

FAQ. Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Pytanie

Jeśli wskaźnik „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu” jest związany ze zmianą statusu UP na rynku pracy to czy należy założyć, że aby osiągnąć jego obligatoryjną wartość 45 % należy zrekrutować do projektu co najmniej 45 % osób biernych zawodowo (czyli nie pracujących i nie będących bezrobotnymi w myśl „Liczba osób biernych zawodowo poszukujących pracy po opuszczeniu programu”) i nie poszukujących pracy? Czy do spełnienia tego wskaźnika można zrekrutować np. osoby bezrobotne z III profilu, które na skutek udziału w projekcie zmienią profil z III na II, bądź osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej nie będące zarejestrowane w urzędzie pracy?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami zał. nr 4 Opis wskaźników w ramach Działania 11.1
do Regulaminu Konkursu za osoby ,,poszukujące pracy po opuszczeniu programu” należy uznać uczestników, którzy w momencie przystąpienia do projektu byli osobami biernymi zawodowo i nieposzukującymi pracy. Jednocześnie należy pamiętać, iż aby kryterium specyficzne nr 1 Skuteczność realizacji projektu zostało spełnione Wnioskodawca w ramach projektu musi założyć, iż po opuszczeniu programu ,,co najmniej 45% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie poszukiwać pracy”. A zatem zasadna jest zakładana struktura grupy docelowej, tj. gdy min. 45% uczestników stanowić będą osoby bierne zawodowo oraz nieposzukujące pracy. W takim przypadku Wnioskodawca może zrekrutować do projektu m.in. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Natomiast w ramach przedmiotowego wskaźnika za kwalifikowalnych nie można uznać osób bezrobotnych, które podczas udziału w projekcie przeszły z trzeciej na druga grupę sprofilowania, gdyż zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy każda osoba bezrobotna jest osobą ,,poszukującą zatrudnienia”.

 

Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Typ beneficjenta osoba fizyczna

Data zgłoszenia 13-09-2016

Wstecz Wróć do listy pytań

Ikona do góry