Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 znajdziesz kontaktując się z osobami, bezpośrednio odpowiedzialnymi za zarządzanie i realizację programu.

DEPARTAMENT WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 575, fax. 81 44 16 576 Wyświetl mapę

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
1.1b Robert Chmura
p.o. Dyrektora
81 44 16 575 robert.chmura@lubelskie.pl
1.1a Iwona Poddubiuk
Zastępca Dyrektora
81 44 16 575 iwona.poddubiuk@lubelskie.pl
1.1

Seweryn Wójcik

p.o. Zastępcy Dyrektora

81 44 16 575 seweryn.wojcik@lubelskie.pl
1.2

Sekretariat

Klaudia Lipska

81 44 16 575 defrr@lubelskie.pl

Oddział Obsługi Finansowej EFRR

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. Współpraca oraz przekazywanie do DZ RPO informacji i dokumentów niezbędnych do zarządzania budżetem RPO WL w zakresie Działań i Osi Priorytetowych wdrażanych przez DW EFRR, dotyczących:
 • planowania wydatków w zakresie budżetu środków europejskich, środków budżetu państwa i budżetu województwa,
 • opracowania rocznych i wieloletnich prognoz wydatków,
 • wnioskowania o środki UE i budżetu państwa w ramach Programu zgodnie z przyjętym systemem,
 • sprawozdawczości i rozliczania środków dotacji celowej budżetu państwa,
 • tabel zawierających limity kontraktacji środków budżetu środków europejskich i środków budżetu państwa,
 • poświadczania wydatków,
 • prognoz planowanych wniosków o płatność do KE na bieżący i kolejny rok budżetowy oraz przekazywanie tych informacji do DZ RPO,
 1. przekazywanie do DZ RPO informacji niezbędnych do monitoringu finansowego zasady n+3 kwot wnioskowanych do KE w zakresie środków EFRR w ramach Działań i Osi Priorytetowych wdrażanych przez DW EFRR,
 2. prowadzenie rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych,
 3. monitoring dostępności środków w ramach poszczególnych Działań i Osi priorytetowych wdrażanych przez DW EFRR,
 4. udział w przygotowaniu wytycznych programowych oraz w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału.

Pokój

Osoba

Telefon, Adres e-mail

0.15

Agata Bukowska
Kierownik

81 47 81 474, agata.bukowska@lubelskie.pl

Oddział Wdrażania Projektów

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. Sprawozdawczość na poziomie osi priorytetowych III-VIII,
 2. sporządzanie poświadczeń wydatków na poziomie osi priorytetowych III – IX,
 3. sporządzanie aneksów do umów o dofinansowanie,
 4. odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. Weryfikacja wniosków o płatność w zakresie wdrażanych priorytetów inwestycyjnych,
 2. udział w prowadzeniu szkoleń dla beneficjentów w zakresie kompetencji oddziału oraz udzielanie informacji beneficjentom,
 3. sporządzanie i przekazywanie do Oddziału Obsługi Finansowej DW EFRR informacji niezbędnych do przygotowania poświadczenia i deklaracji wydatków w zakresie kompetencji DW EFRR,
 4. sporządzanie aneksów do umów o dofinansowanie w ramach wdrażanych priorytetów inwestycyjnych,
 5. odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi,
 6. sprawozdawczość na poziomie wdrażanych priorytetów inwestycyjnych,
 7. udział w przygotowaniu wytycznych programowych oraz w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału.

Pokój

Osoba

Telefon

Adres e-mail

1.17

Łukasz Świrszcz
Kierownik Oddziału

81 44 16 743

lukasz.swirszcz@lubelskie.pl

Magdalena Jabłońska

Z-ca Kierownika Oddziału

magdalena.jablonska@lubelskie.pl

Oddział Naboru i Oceny Projektów

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. Udział w realizacji zadań związanych z zamknięciem RPO WL 2007-2013.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. Udział w utworzeniu i zarządzaniu bazą ekspertów powołanych do oceny projektów w ramach RPO WL (w zakresie EFRR),
 2. nadzór nad przygotowaniem projektów strategicznych do realizacji,
 3. prowadzenie naboru projektów konkursowych w ramach Działań wdrażanych przez DW EFRR,
 4. ocena wniosków o dofinansowanie w ramach Działań wdrażanych przez DW EFRR,
 5. przygotowanie propozycji kryteriów oceny i wyboru projektów w ramach Działań wdrażanych przez DW EFRR,
 6. podpisywanie umów o dofinansowanie,
 7. udział w prowadzeniu szkoleń dla beneficjentów w zakresie kompetencji oddziału oraz udzielanie informacji beneficjentom,
 8. koordynacja działań dotyczących project pipeline,
 9. koordynacja działań dotyczących zagadnień w zakresie ochrony środowiska,
 10. przygotowywanie propozycji harmonogramów konkursów w zakresie wdrażanych priorytetów inwestycyjnych EFRR,
 11. opracowanie regulaminów konkursów w zakresie wdrażanych priorytetów inwestycyjnych EFRR,
 12. udział w przygotowaniu wytycznych programowych oraz w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału.

Pokój

Osoba

Telefon

Adres e-mail

0.3

81 44 16 758

Beata Niedziela
Z-ca Kierownika Oddziału

beata.piatek@lubelskie.pl

Oddział Wsparcia Wdrażania EFRR

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. Przyjmowanie i rejestracja dokumentów do wniosków,
 2. sporządzanie i przekazywanie do DZ RPO informacji dotyczących wdrażanych osi priorytetowych, niezbędnych do przygotowania dokumentów sprawozdawczych.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. Monitoring RPO w zakresie EFRR oraz sporządzanie sprawozdań z wdrażania RPO w zakresie EFRR na podstawie informacji przekazanych przez oddziały DW EFRR,
 2. współpraca z DZ RPO w zakresie opracowywania, aktualizacji i realizacji Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej w zakresie kompetencji DW EFRR, w tym organizowanie i obsługa szkoleń oraz działań podnoszących kwalifikacje kadry wdrażającej,
 3. opracowywanie i przekazywanie do DZ RPO dokumentów potrzebnych do przygotowania wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej RPO WL, w tym dotyczących informacji i promocji,
 4. realizacja określonych zamówień dla DW EFRR oraz współpraca z DZ RPO w zakresie przygotowywania zbiorczych zamówień dla IZ RPO,
 5. współpraca z DZ RPO w zakresie opracowania, aktualizacji i realizacji Strategii komunikacji RPO WL oraz Rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie kompetencji DW EFRR oraz stosowanie w tym obszarze zaleceń i rekomendacji DZ RPO,
 6. współpraca z siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w regionie (PIFE), powołaną na mocy Umowy nr DIP/BDG-II/POPT/107/14 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie funkcjonowania na terenie województwa lubelskiego systemu informacji o funduszach europejskich,
 7. analiza potrzeb szkoleniowych potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO oraz organizacja szkoleń dla powyższych grup odbiorców (w tym prowadzenie szkoleń w zakresie kompetencji oddziału),
 8. publikowanie i zapewnianie aktualności treści na odpowiednich podstronach serwisu RPO, w tym informacji dotyczących naboru wniosków, uzupełnianie danych do Wyszukiwarki Dotacji.
 9. koordynacja opracowania i aktualizacji wytycznych programowych oraz procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji DW EFRR,
 10. gromadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli zewnętrznych: NIK, IPOC, wyników audytu operacji, a także analiza pozyskanych informacji i inicjowanie działań następczych,
 11. nadzór nad analizą, zasadami i trybem zarządzania ryzykiem w DW EFRR w ramach RPO WL 2014-2020

Pokój

Osoba

Telefon

Adres e-mail

1.8

Marlena Hajduk

Kierownik Oddziału

81 47 81 300

marlena.hajduk@lubelskie.pl

1.8

Łukasz Radomski

Z-ca Kierownika Oddziału

81 47 81 397

lukasz.radomski@lubelskie.pl


LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, tel. 81 46 23 800, fax. 81 46 23 840, e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.eu

DEPARTAMENT WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. 81 44 16 850, fax. 81 44 16 853, e-mail: defs@lubelskie.pl, www.efs.lubelskie.pl

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE

20-092 Lublin, ul. Obywatelska 4, tel. 81 46 35 300, fax. 81 46 35 305, e-mail: sekretariat@wup.lublin.pl, www.wup.lublin.pl

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry