Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 738, fax. 81 44 16 740, e-mail: drpo@lubelskie.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 tj. rpo.lubelskie.pl.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-09

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt mailowy na adres drpo@lubelskie.pl lub bezpośrednio do osób odpowiedzialnych. Osobami odpowiedzialnymi są: Ryszard Szymański (e-mail: ryszard.szymanski@lubelskie.pl), Paweł Turczyn (e-mail: pawel.turczyn@lubelskie.pl) oraz Patrycja Kowalik (e-mail: patrycja.kowalik@lubelskie.pl). Można także zadzwonić na numer telefonu 81 44 16 770. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

  • na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dokumenty np. uchwały Komitetu Monitorującego. Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedowidzących. Pliki te będą stopniowo uzupełniane.
  • nie wszystkie elementy wizualne zawierają ścieżkę dźwiękową z napisami dla niesłyszących.
  • nie wszystkie elementy multimedialne wizualne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audiodeskrypcję.
  • mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć. Będą one stopniowo eliminowane.
  • na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz badania dostępności strony internetowej przez podmiot zewnętrzny: ADM-media.

W dniu 2021-03-18 przeprowadzono przegląd deklaracji dostępności oraz strony rpo.lubelskie.pl pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Przegląd został przeprowadzony na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz przez podmiot zewnętrzny: ADM-media.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

7. WCAG

Ocenę dostępności pod względem obowiązujących standardów WCAG dokonał podmiot zewnętrzny: firma ADM-media. Pod tym linkiem udostępniamy certyfikat potwierdzający przeprowadzenie badania [link].

8. Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie Portalu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

9. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu .
Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:
Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
Shift i Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
Spacja- zaznaczenie checkboxu w formularzu
Spacja lub PgDn - przewinięcie strony w dół o jeden ekran
Ctrl i + - powiększenie całej zawartości strony
Ctrl i + - powiększenie całej zawartości strony
Ctrl i - pomniejszenie całej zawartości strony
Ctrl i 0 - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
Home - przejście na górę strony
End - przejście na dół strony

Naciśnij lewy Ctrl i lewy Alt i cyfrę (od 1 do 9 lub 0), żeby szybko przejść do następujących stron:
1: Strona główna
2: Wiadomości
3: Aktualności
4: Nabory / konkursy
5: Wydarzenia
6: E-publikacje
7: Multimedia
8: Galerie
9: Mapa strony
0: Wyszukiwarka

10. Dokumenty

Na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Pliki te będą sukcesywnie uzupełniane. Zaznaczamy, że ze względu na znaczną liczbę plików może to być to proces czasochłonny.

11. Dostępność architektoniczna

Do budynku przy ul. Stefczyka 3b w Lublinie prowadzą dwa ciągi piesze i dojazdowe od ul. Stefczyka, zachodni w stronę ul. Do Dysa, oraz południowy w stronę ul. Związkowej. W obrębie 100 m od budynku znajduje się ponad 120 wyznaczonych miejsc parkingowych, również z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, przy czym dwa takie miejsca z pełnymi oznaczeniami usytuowane są bezpośrednio przy pochylni podjazdowej dla wózków, prowadzącej do budynku Stefczyka 3b. Budynek posiada od strony zachodniej wejście główne po schodach, przy których z lewej strony, bezpośrednio z wyznaczonych miejsc parkingowych można przemieścić się po pochylni podjazdowej dla wózków pod automatyczne drzwi wejścia głównego i holu z recepcją oraz portierem. Drzwi wejściowe posiadają przycisk automatycznego otwierania, wygodny w obsłudze również przez osoby z niepełnosprawnościami, samodzielne, nie korzystające z opiekuna. Centralnie w holu, przy recepcji, poza szerokim przejściem do obszernego korytarza biurowego, znajduje się winda osobowa obsługująca wszystkie cztery kondygnacje budynku. Winda posiada obustronne wejścia, bezprzeszkodowe dla przemieszczania się w poziomie i pionie osób, w tym osób z niepełnosprawnościami. Na parterze, interesant może skorzystać z toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Przy pełnowymiarowej windzie, obsługującej wszystkie piony i poziomy komunikacyjne osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie przemieszczać się po budynku do każdego pomieszczenia objętego obsługą interesantów.

12. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Od 1 kwietnia 2012 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej osobą uprawnioną) ma prawo do:
- skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
- załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,
- kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji.
W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, prosimy o:
• kontakt SMS/ MMS pod nr 661 166 190,
• poprzez inną osobę,
• telefonicznie pod nr 81 44 16 600 lub 661 166 190,
• przesłanie widomości faxem pod nr 81 44 16 649,
• przesłanie e-maila na adres: info@lubelskie.pl
Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym kontaktem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.

13. Dodatkowe informacje

  • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego posiada aplikację mobilną Lubelskie Fundusze Europejskie w wersji dla systemu Android oraz Lubelskie Fundusze Europejskie w wersji dla systemu iOS.

Załączniki

  1. Plik PDF Certyfikat potwierdzający wymogi strony z WCAG pdf , 20,93 kB
  2. Plik PDF Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pdf , 561,86 kB
  3. Plik PDF Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacjach mobilnych pdf , 470,37 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry