Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH

Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego/Marszałka Województwa Lubelskiego, z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, fax: 81 44 16 602, e-mail: info@lubelskie.pl, www.lubelskie.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@lubelskie.pl, pozostałe dane kontaktowe takie jak powyżej.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane w celu:

- rozpatrzenia wniosków, załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Samorządu Województwa Lubelskiego,

- realizacji działań związanych z informamowaniem i promowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,

- organizacji szkoleń/konferencji/spotkań informacyjnych i innych wydarzeń promocyjnych.

PODSTAWY PRZETWARZANIA

Realizujemy zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, zgodnie z przepisami prawa: ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, innymi szczególnymi przepisami prawa (art9. ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), statutem Województwa.

Dane osobowe przetwarzamy, ponieważ:

 • wykonujemy obowiązki prawne (art. 6. ust. 1 lit. c RODO) ;
 • wykonujemy zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powieżonej administratorowi (art. 6. ust. 1 lit. e RODO);
 • wykonujemy zobowiązania umowne (art. 6. ust. 1 lit. b RODO);
 • osoba wyraziła zgodę na otrzymywanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

ODBIORCY DANYCH

W określonych sytuacjach dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom. W przypadku innych organów administracji publicznej podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa.

Ponadto odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty zewnętrzne świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.

OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, której dane osobowe będą dotyczyć. Okres przechowywania wynikał będzie z instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia sprawy.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane przetwarza Administartor posiada prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

- dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO.

W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie atr. 6 ust. 1 lit.a RODO - zgoda, ma ona prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres e-mail: drpo@lubelskie

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości realizacji sprawy czy zawarcia umowy. W przypadku zgody podanie danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację spraw.KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT ZDJĘĆ, FILMÓW UPUBLICZNIANYCH PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE

Strona internetowa oraz socialmedia przeznaczone są dla wszystkich osób, które chcą więcej dowiedzieć się na temat prac Instytucji Zarządzającej i Wdrażających RPO WL, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, a także dla tych którzy chcą aktywnie dyskutować na temat projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich i Beneficjentów oraz ważnych wydarzeń regionu. Jest to możliwość bycia bliżej obywateli, tym samym wykonywania zadań w interesie publicznym oraz forma poinformowania Państwa o sposobie wykonywania władzy publicznej przez administratora danych.

Poniżej przekazujemy informację w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe.

ADMINISTRATORZY DANYCH

Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego/Marszałka Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl, info@lubelskie.pl.

W zakresie Facebook i Instagram: Województwo Lubelskie jest współadministratorem danych utrwalanych poprzez fanpage Urzędu wraz z spółką Facebook Ireland (FB), z którą możesz skontaktować się przez Internet lub drogą pocztową pod adresem: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

DANE, KTÓRE GROMADZIMY

Państwa wizerunek jeśli uczestniczą Państwo w organizowanych lub wspieranych przez nas wydarzeniach (spotkaniach, uroczystościach, zawodach i tym podobnych wydarzeniach), podczas których były wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy.

Dodatkowo w związku z prowadzeniem fanpage przetwarzamy:

 • dane jakie publikujecie na swoim profilu FB (np. imię i nazwisko, zdjęcie profilowe-awatar) w zakresie opublikowanym na Państwa profilu Facebook [dot. Urzędu];
 • dane opublikowane przez Państwa na Naszym fanpage, zwłaszcza zawarte w komentarzach pod naszymi postami lub w wysyłanych do nas wiadomościach [dot. Urzędu];
 • adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika [dot. FB];
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a [dot. FB];
 • inne dane, o których FB informuje w zasadach ochrony danych https://www.facebook.com/privacy
 • więcej informacji dotyczących przetwarzania danych na instagramie znajdą Państwo na stronie https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Osoby, które uczestniczyły wydarzeniach, o których mowa powyżej.

Dodatkowo w związku z prowadzeniem fanpage:

 • osoby, które dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij”;
 • osoby, które opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u;
 • osoby, które przesyłają do nas korespondencję.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

Państwa dane będziemy przetwarzali na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz w związku z realizacją zadań podejmowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO) - w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach prowadzonych lub wspieranych przez Marszałka i Zarząd Województwa Lubelskiego. Zależy nam na dotarciu do jak najszerszego grona odbiorców by skutecznie informować o sposobie sprawowania władzy publicznej, promować wydarzenia oraz budować i utrzymywać społeczność z nami związaną.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych jako uczestników konkursów i zawodów będą opisane w klauzulach dedykowanych dla danego zadania.

Informujemy, ze zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

PRAWA OSÓB, KTÓRE DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sporostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody - w przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnbym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu wniesienie skargi do organu nadzorczego. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie skazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

„Z uwagi na fakt, że usługi świadczone przez Facebook/Instagram mają zasięg globalny, w związku z ich realizacją może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na zasadach określonych przez portal Facebook.

Odbiorcą danych może być każdy, kto zapozna się z fotorelacją z wydarzenia lub zapisem filmowym. Dane mogą być również udostępnione uczestnikom i organizatorom wydarzenia.

ODBIORCY DANYCH

W określonych sytuacjach dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom. W przypadku innych organów administracji publicznej podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa.

Ponadto odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty zewnętrzne świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZALI TWOJE DANE

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. Dane przetwarzane w związku z realizacją zadań w zakresie dobra publicznego będą przetwarzane przez czas, niezbędny by zapewnić skuteczną komunikację z osobami odwiedzającymi nasz portal internetowy ale nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu na wykorzystywanie Państwa danych do tego celu i uznania przez nas że sprzeciw jest zasadny. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku, do czasu jej cofnięcia.

KONTAKT

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Urząd Państwa danych osobowych oraz wykonywaniem praw, o których mowa powyżej, możliwy jest pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl (inspektor ochrony danych) lub na adres siedziby Administratora.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany prosimy o zgłoszenie tego faktu organizatorowi danego wydarzenia lub osobie wykonującej zdjęcie/nagranie.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania Serwisu lub pozostawiania komentarzy.

Państwa dane osobowe nie będą przez Urząd przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (w skrócie DZ RPO UMWL) informuje, iż wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek UMWL. W czasie korzystania z serwisu możecie Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom czy organizacjom oraz osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami UMWL. Dane użytkowników mogą być wykorzystywane do nawiązywania kontaktu, np. w przypadku konieczności udzielenia Państwu odpowiedzi czy przesłania zamówionych wiadomości e-mail i newsletterów.


Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika końcowego w dwóch celach:

1) stale w celu analizy statystyk strony - wykorzystane narzędzie to Google Analytics. Pliki cookies są tworzone i zapisywane przy każdym wejściu na stronę. Podmiotem dostarczającym narzędzie jest Google Inc., które gwarantuje poufność danych zapisywanych w swoich bazach. Dane o użytkownikach i zdarzeniach są anonimowe i przechowywane prze 26 miesięcy, a następnie usuwane z serwerów firmy Google. Więcej o zabezpieczaniu danych przez Podmiot: https://privacy.google.com/businesses/processort

Dane zapisywane w cookies to:
a) IP użytkownika,
b) unikalny identyfikator użytkownika,
c) informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym, aplikacji i urządzeniu,
d) inne dane o użytkowniku, jeśli jest zalogowany w usługach Google w momencie otwarcia strony rpo.lubelskie.pl.

Użytkownik może wyłączyć Google Analytics w swojej przeglądarce pobierając darmowy program ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

2) okresowo w celu analizy skuteczności kampanii promocyjnych - wykorzystywane są platformy poszczególnych systemów reklamowych, wybierane przez wykonawców kampanii promocyjnych i informacyjnych realizowanych na rzecz Województwa Lubelskiego. Pliki cookies są tworzone tylko w okresie trwania kampanii. Pliki te zawierają własne identyfikatory, pliki cookies firm zewnętrznych (np. pliki cookies dotyczące reklam sieci Google czy Facebook) i inne identyfikatory firm zewnętrznych. Celem umieszczania tych plików jest ponadto unikanie wielokrotnego wyświetlania reklam użytkownikowi na różnych urządzeniach czy unikanie wyświetlania reklam niedopasowanych do użytkownika. Więcej na temat przetwarzania danych reklamowych znajdziesz na stronach dostawców rozwiązań. Najczęściej wykorzystywane platformy to: sieć Google: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/; sieć Facebook (Instagram, Messenger, WhatsApp) https://www.facebook.com/privacy/explanation


Newsletter

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1- dalej RODO, zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania Ci newslettera.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego/Marszałka Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin.
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania Ci newslettera, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie (art 6. ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie podmiot, któremu Administrator powierzy prowadzenie bazy danych.
Twoje dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na ich przetwarzanie, co spowoduje natychmiastowe usunięcie Twoich danych z bazy.
Masz prawo do żądania od Administratora Twoich danych osobowych:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • sprostowania Twoich danych osobowych,
 • usunięcia Twoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.
Administrator danych osobowych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się do newslettera. W razie odmowy podania danych osobowych, zapisanie się do newslettera, a w konsekwencji otrzymywanie informacji o wdrażaniu RPO WL 2014-2020 nie będzie możliwe.


Regulamin zapisu na szkolenia lub spotkania informacyjne

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego/Marszałka Województwa Lubelskiego, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin. W sprawach przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@lubelskie.pl
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w rekrutacji, a następnie w szkoleniu/konferencji/spotkaniu informacyjnym:
  1. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest również obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. ust. 1 lit. c RODO).,
  2. Wykonujemy zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przyznanej Województwu (art. 6. ust. 1 lit. e RODO);
  3. Osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Odbiorcami Twoich danych osobowych są:
  - W określonych sytuacjach dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Urząd zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
  - Ponadto odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty zewnętrzne świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz przez czas trwania szkolenia/konferencji/spotkania informacyjnego, a także przez okres archiwizacji zgodny z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Masz prawo do żądania od Administratora Twoich danych osobowych:

  - dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

  - dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie atr. 6 ust. 1 lit.a RODO - zgoda, ma ona prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wyrażoną na podstawie art 6. ust. 1 lit. a RODO, kontaktując się z Administratorem danych osobowych. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości udziału w wydarzeniach organizowanych przez Województwo Lubelskie. W przypadku zgody podanie danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na uczestnictwo w wydarzeniach.
Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry