Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego (zwany dalej RPO WL) oraz Instytucje Pośredniczące RPO WL szanują prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.rpo.lubelskie.pl.

 1. Jakie informacje gromadzimy

A. Dane osobowe przetwarzamy w związku z przekazywaniem informacji na temat Funduszy Europejskich (dalej FE) potencjalnym beneficjentom, beneficjentom, uczestnikom projektów oraz wszystkim zainteresowanym FE, w szczególności mieszkańcom województwa lubelskiego.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych, celach przetwarzania danych, podstaw przetwarzania, odbiorcach danych, okresie przetwarzania oraz prawach osób których dane dotyczą przeczytają Państwo w klauzuli informacyjnej „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”.

B. Podobnie jak większość stron internetowych przechowujemy zapytania HTTP, które są kierowane do naszych serwerów. Gromadzone dane rozpoznajemy poprzez adresy URL, jednakże nie zestawiamy ich z informacjami umożliwiającymi nam zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej, która przegląda naszą stronę internetową.

Na naszych serwerach znajdują się informacje o:

 1. publicznym adresie IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
 2. nazwie stacji roboczej użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 3. nazwie użytkownika podawanej w procesie autoryzacji,
 4. czasie nadejścia zapytania,
 5. pierwszym wierszu żądania HTTP,
 6. kodzie odpowiedzi HTTP,
 7. liczbie wysłanych przez serwer bajtów,
 8. informacje o przeglądarce użytkownika,
 9. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości naszej strony internetowej, analizujemy pliki z logami w celu określenia, czy struktura strony nie zawiera błędów, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane itp.

Dodatkowo zbierane są ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA) by ułatwić korzystanie z naszego portalu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH

Województwo Lubelskie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego, z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, fax: 81 44 16 602, e-mail: info@lubelskie.pl, www.lubelskie.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@lubelskie.pl, pozostałe dane kontaktowe takie jak powyżej.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Rozpowszechnianie informacji na temat Funduszy Europejskich, w tym w szczególności na temat RPO WL, a także działania promocyjne na rzecz RPO WL, w szczególności wśród Beneficjentów, potencjalnych Beneficjentów RPO WL, uczestników projektów oraz wszystkich zainteresowanych informacjami na temat FE, w większości mieszkańców województwa lubelskiego poprzez:

 1. newsletter,
 2. szkolenia/konferencje/spotkania informacyjne/inne wydarzenia promocyjne.

PODSTAWY PRZETWARZANIA

 1. w przypadku newslettera – wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w przypadku szkoleń/konferencji/spotkań informacyjnych/innych wydarzeń promocyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 2 lit. c RODO), w związku z treścią art. 9 ust.2 pkt 10 i 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, zaś w przypadku konieczności podania danych wrażliwych dotyczących szczególnych potrzeb uczestnika związanych z jego niepełnosprawnościami, wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
DANE, KTÓRE GROMADZIMY

W przypadku:

 1. newslettera - adres e-mail,
 2. szkoleń/konferencji/spotkań informacyjnych/innych wydarzeń promocyjnych - imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, płeć, numer telefonu, informacje o szczególnych potrzebach danej osoby związanej z jej niepełnosprawnościami.

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

W przypadku:

 1. newslettera - osoby, które dokonały subskrypcji poprzez zapisanie się do newslettera,
 2. szkoleń/konferencji/spotkań informacyjnych/innych wydarzeń promocyjnych -osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w tych wydarzeniach.
JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZALI TWOJE DANE Dane będą przetwarzane przez okres realizacji i rozliczenia RPO WL 2014-2020 oraz programów Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027. Dane będą przechowywane przez Archiwum Zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE Dane będą udostępnione następującym odbiorcom danych: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Instytucjom Pośredniczącym (LAWP, WUP). W przypadku szkoleń dane będą udostępniane podmiotom prowadzącym szkolenia.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane przetwarza Województwo Lubelskie posiada prawo:

 • gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a lub 9 ust. 2 lit. a RODO: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: drpo@lubelskie.pl) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/spotkaniu informacyjnym czy innym wydarzeniu promocyjnym oraz dobrowolne, lecz niezbędne w celu zapisania się do newslettera. Konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości skorzystania z danego szkolenia/konferencji/spotkania informacyjnego czy innego wydarzenia promocyjnego lub brak możliwości zapisania się do newslettera, a tym samym skorzystania z tego narzędzia.


KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT ZDJĘĆ, FILMÓW UPUBLICZNIANYCH PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE

Nasza strona i socialmedia (Facebook/ Instagram) służy przekazywaniu informacji na temat Funduszy Europejskich, w tym w szczególności na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) Beneficjentom, potencjalnym Beneficjentom Programu, uczestnikom projektów oraz wszystkim zainteresowanym informacjami na temat FE w szczególności mieszkańcom województwa lubelskiego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż:

ADMINISTRATORZY DANYCH

Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl, info@lubelskie.pl.

W zakresie Facebook i Instagram: Województwo Lubelskie jest współadministratorem danych utrwalanych poprzez fanpage Urzędu wraz z spółką Facebook Ireland (FB), z którą możesz skontaktować się przez Internet lub drogą pocztową pod adresem: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

DANE, KTÓRE GROMADZIMY

Państwa wizerunek jeśli uczestniczą Państwo w organizowanych lub wspieranych przez nas wydarzeniach (spotkaniach, uroczystościach, zawodach i tym podobnych wydarzeniach), podczas których były wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy.

Dodatkowo w związku z prowadzeniem fanpage przetwarzamy:

 • dane jakie publikujecie na swoim profilu FB (np. imię i nazwisko, zdjęcie profilowe-awatar) w zakresie opublikowanym na Państwa profilu Facebook [dot. Urzędu];
 • dane opublikowane przez Państwa na Naszym fanpage, zwłaszcza zawarte w komentarzach pod naszymi postami lub w wysyłanych do nas wiadomościach [dot. Urzędu];
 • adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika [dot. FB];
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a [dot. FB];
 • inne dane, o których FB informuje w zasadach ochrony danych https://www.facebook.com/privacy
 • więcej informacji dotyczących przetwarzania danych na instagramie znajdą Państwo na stronie https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Osoby, które uczestniczyły wydarzeniach, o których mowa powyżej.

Dodatkowo w związku z prowadzeniem fanpage:

 • osoby, które dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij”;
 • osoby, które opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u;
 • osoby, które przesyłają do nas korespondencję.

PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane będziemy przetwarzali na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz w związku z realizacją zadań podejmowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO) – w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach prowadzonych lub wspieranych przez Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach zadań związanych z przekazywaniem informacji na temat Funduszy Europejskich, w tym w szczególności na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) Beneficjentom, potencjalnym Beneficjentom Programu, uczestnikom projektów oraz wszystkim zainteresowanym informacjami na temat FE w szczególności mieszkańcom województwa lubelskiego.

Zależy nam na dotarciu do jak najszerszego grona odbiorców by skutecznie informować o Funduszach Europejskich w szczególności Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego, promować wydarzenia oraz budować i utrzymywać społeczność z nami związaną.

Informujemy, że zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

PRAWA OSÓB, KTÓRE DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane przetwarza Województwo Lubelskie posiada prawo:

dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: drpo@lubelskie.pl) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

Z uwagi na fakt, że usługi świadczone przez Facebook/Instagram mają zasięg globalny, w związku z ich realizacją może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na zasadach określonych przez portal Facebook.
ODBIORCY DANYCH Odbiorcą danych może być każdy, kto zapozna się z fotorelacją z wydarzenia lub zapisem filmowym. Dane mogą być również udostępnione uczestnikom i organizatorom wydarzenia.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZALI TWOJE DANE

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. Dane przetwarzane w związku z realizacją zadań w zakresie dobra publicznego będą przetwarzane przez czas, niezbędny by zapewnić skuteczną komunikację z osobami odwiedzającymi nasz portal internetowy ale nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu na wykorzystywanie Państwa danych do tego celu i uznania przez nas że sprzeciw jest zasadny.

KONTAKT

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Urząd Państwa danych osobowych oraz wykonywaniem praw, o których mowa powyżej, możliwy jest pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl (inspektor ochrony danych) lub na adres siedziby Administratora.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany prosimy o zgłoszenie tego faktu organizatorowi danego wydarzenia lub osobie wykonującej zdjęcie/nagranie.

Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa.

Dane te nie będą przekazywane ani transferowane przez Urząd do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Twoje dane nie będą dla celów Urzędu przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o profilowanie.


Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (w skrócie DZ RPO UMWL) informuje, iż wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek UMWL. W czasie korzystania z serwisu możecie Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom czy organizacjom oraz osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami UMWL. Dane użytkowników mogą być wykorzystywane do nawiązywania kontaktu, np. w przypadku konieczności udzielenia Państwu odpowiedzi czy przesłania zamówionych wiadomości e-mail i newsletterów.


Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika końcowego w dwóch celach:

1) stale w celu analizy statystyk strony - wykorzystane narzędzie to Google Analytics. Pliki cookies są tworzone i zapisywane przy każdym wejściu na stronę. Podmiotem dostarczającym narzędzie jest Google Inc., które gwarantuje poufność danych zapisywanych w swoich bazach. Dane o użytkownikach i zdarzeniach są anonimowe i przechowywane prze 26 miesięcy, a następnie usuwane z serwerów firmy Google. Więcej o zabezpieczaniu danych przez Podmiot: https://privacy.google.com/businesses/processort

Dane zapisywane w cookies to:
a) IP użytkownika,
b) unikalny identyfikator użytkownika,
c) informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym, aplikacji i urządzeniu,
d) inne dane o użytkowniku, jeśli jest zalogowany w usługach Google w momencie otwarcia strony rpo.lubelskie.pl.

Użytkownik może wyłączyć Google Analytics w swojej przeglądarce pobierając darmowy program ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

2) okresowo w celu analizy skuteczności kampanii promocyjnych - wykorzystywane są platformy poszczególnych systemów reklamowych, wybierane przez wykonawców kampanii promocyjnych i informacyjnych realizowanych na rzecz Województwa Lubelskiego. Pliki cookies są tworzone tylko w okresie trwania kampanii. Pliki te zawierają własne identyfikatory, pliki cookies firm zewnętrznych (np. pliki cookies dotyczące reklam sieci Google czy Facebook) i inne identyfikatory firm zewnętrznych. Celem umieszczania tych plików jest ponadto unikanie wielokrotnego wyświetlania reklam użytkownikowi na różnych urządzeniach czy unikanie wyświetlania reklam niedopasowanych do użytkownika. Więcej na temat przetwarzania danych reklamowych znajdziesz na stronach dostawców rozwiązań. Najczęściej wykorzystywane platformy to: sieć Google: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/; sieć Facebook (Instagram, Messenger, WhatsApp) https://www.facebook.com/privacy/explanation

Na stronie www.rpo.lubelskie.pl spotkają się Państwo z przekierowaniem do innych stron internetowych, jednakże nie mamy wpływu na stosowanie zasad prywatności przez inne strony internetowe dlatego prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności obowiązującą na danych stronach internetowych.


Newsletter

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1- dalej RODO, zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania Ci newslettera.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin.
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania Ci newslettera, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie (art 6. ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie podmiot, któremu Administrator powierzy prowadzenie bazy danych.
Twoje dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na ich przetwarzanie, co spowoduje natychmiastowe usunięcie Twoich danych z bazy.
Masz prawo do żądania od Administratora Twoich danych osobowych:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • sprostowania Twoich danych osobowych,
 • usunięcia Twoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.
Administrator danych osobowych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się do newslettera. W razie odmowy podania danych osobowych, zapisanie się do newslettera, a w konsekwencji otrzymywanie informacji o wdrażaniu RPO WL 2014-2020 nie będzie możliwe.

Formularz zgłoś nieprawidłowość - https://formularze.rpo.lubelskie.pl/public-app/form/40

ADMINISTRATORZY DANYCH

Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl, info@lubelskie.pl.

W zakresie Facebook i Instagram: Województwo Lubelskie jest współadministratorem danych utrwalanych poprzez fanpage Urzędu wraz z spółką Facebook Ireland (FB), z którą możesz skontaktować się przez Internet lub drogą pocztową pod adresem: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@lubelskie.pl, pozostałe dane kontaktowe takie jak powyżej.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH Zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych przy realizacji projektów wspófinansowanych z RPO WL.
PODSTAWY PRZETWARZANIA Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 2 lit. c RODO) w związku z treścią art. 9 ust. 2 pkt 7 i 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
DANE, KTÓRE GROMADZIMY Z uwagi na okoliczność, że formularz służący do zgłaszania nieprawidłowości umożliwia osobie zainteresowanej przesłanie anonimowej informacji dotyczącej podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego przy realizacji projektów współfinansowanych z RPO WL. Każdorazowo zakres gromadzonych danych będzie uzależniony wyłącznie od tego, jakie dane osobowe osoba raportująca dobrowolnie zamieści w formularzu zgłoszenia.
KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY Dane osoby raportującej podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego przy realizacji projektów współfinansowanych z RPO WL - w przypadku gdy zgłoszenie nie zostało dokonane w sposób anonimowy.
JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZALI TWOJE DANE Dane będą przetwarzane przez okres realizacji i rozliczenia RPO WL 2014-2020 oraz przechowywane przez Archiwum Zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE Dane będą udostępnione następującym odbiorcom danych: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Instytucjom Pośredniczącym (LAWP, WUP).
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W przypadku podania danych osobowych w formularzu zgłoszenia nieprawidłowości, osoba, której dane będzie przetwarzać Województwo Lubelskie będzie posiadała prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
W przypadku podania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Z uwagi na okoliczność, że formularz służący do zgłaszania nieprawidłowości umożliwia osobie zainteresowanej dokonanie anonimowego zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego przy realizacji nie niesie za sobą żadnych konsekwencji dla osoby zainteresowanej przesłaniem informacji.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry