Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szanowni Państwo,

chcemy aktywnie włączyć wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem Funduszy Europejskich w naszym regionie w wypracowywanie optymalnych rozwiązań przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL) oraz programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 (FEL 2021-2027). Wierzymy, że Państwa pomysły i opinie przyczynią się do usprawnienia i zwiększenia skuteczności realizacji RPO WL oraz FEL 2021-2027. Przyniesie to korzyści dla wszystkich stron oraz przyczyni się zarówno do rozwoju naszego województwa, jak też całego kraju. Dlatego zachęcamy Państwa do przedstawienia nam swoich propozycji usprawnień, a także informacji o ewentualnych utrudnieniach w zakresie realizacji RPO WL lub FEL 2021-2027.

Jakimi sprawami zajmuje się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Bardzo ważne informacje

Rzecznik jest odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących realizacji RPO WL oraz FEL 2021-2027. Jako zgłoszenia można traktować:

 1. zgłoszenia na przewlekłość i nieterminowość postępowań i procedur w RPO WL oraz FEL 2021-2027 ,
 2. zgłoszenia na niejasność, brak stosownych informacji, złą organizację procedur w RPO WL oraz FEL 2021-2027 takich, jak nabór wniosków, ocena wniosków o dofinansowanie, ocena wniosków o płatność, kontrola itp.,
 3. zgłoszenia na nadmierne i nieuzasadnione wymagania, niewłaściwą obsługę;
 4. wnioski obejmujące postulaty zmian i ulepszeń w realizacji RPO WL oraz FEL 2021-2027,
 5. zgłoszenia podejrzeń niezgodności projektów (operacji) realizowanych w ramach FEL 2021-2027 z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON),
 6. innego rodzaju zgłoszenia dotyczące identyfikowanych przez zgłaszających utrudnień.

Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy zainteresowany, w tym m.in. zarówno wnioskodawca, beneficjent, uczestnik projektu jak i inny podmiot zainteresowany wdrażaniem funduszy unijnych.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie do Rzecznika prosimy kierować w następujący sposób:

1. pisemnie (ze wskazaniem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”):

 • listownie na adres: Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich ul. Czechowska 19, pok. 3, 20-072 Lublin
 • poprzez doręczenie do kancelarii urzędu od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30 na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

2. elektronicznie:

3. osobiście w Biurze Rzecznika Funduszy Europejskich w godzinach pracy Biura, po uprzednim umówieniu telefonicznym (81) 47 81 321/322,

 • w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 17:00,
 • pozostałe dni tygodnia w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wymagania formalne zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią nam jak najsprawniejsze rozpatrzenie Państwa zgłoszenia.

W związku z tym, bez względu na sposób dokonania zgłoszenia, koniecznie należy podać:

 • imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
 • adres do korespondencji,
 • telefon kontaktowy,
 • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami, w postaci dokumentów, dotyczącymi zgłoszenia.

Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

RFE udziela odpowiedzi w formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie. Jednocześnie zgłaszający może określić inną formę udzielenia odpowiedzi. Wówczas konieczne jest podanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi w tej formie.

Do rozpatrywania zgłoszeń, udzielania wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia, Rzecznik stosuje odpowiednio przepisy działu VIII Skargi i Wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.). Jednocześnie Rzecznik dokonuje oceny pilności spraw, nadając priorytet tym, co do których istnieje szansa na poprawę sytuacji interesariusza.

Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Bardzo ważne informacje

Rzecznik Funduszy Europejskich nie prowadzi między innymi postępowań:

 1. administracyjnych, prokuratorskich i sądowych,
 2. prowadzonych przez organy administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa np. postępowania odwoławczego w rozumieniu rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018, poz. 1431, z późn. zm.) (procedura odwoławcza),
 3. o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.).

Ponadto do kompetencji Rzecznika Funduszy Europejskich nie należy wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów. Zadanie to realizują Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w całej Polsce. Dane kontaktowe do Punktów znajdują się na stronie internetowejDane kontaktowe do Punktów znajdują się na stronie internetowej.

Dobre rady

Żadne wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.