Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Więcej informacji o programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 znajdziesz kontaktując się z osobami, bezpośrednio odpowiedzialnymi za zarządzanie i realizację programu.

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI REGIONALNYMI

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 738, fax. 81 44 16 740 Wyświetl mapę

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.1 Anna Brzyska
dyrektor
81 44 16 738 anna.brzyska@lubelskie.pl
2.1 a Ewa Pachowska-Kurzepa
zastępca dyrektora
81 44 16 738 ewa.pachowska@lubelskie.pl
2.1 b

Piotr Budyńczuk
zastępca dyrektora

81 44 16 738 piotr.budynczuk@lubelskie.pl
2.2

Karina Zabielska
sekretariat

Barbara Gaworska

sekretariat

81 44 16 738

drpo@lubelskie.pl

Koordynator ds. Karty Praw Podstawowych

Do zadań Koordynatora ds. Karty Praw Podstawowych należy w szczególności:

 1. współpraca z Rzecznikami Funduszy Europejskich i Rzecznikiem Praw Obywatelskich,
 2. tworzenie pierwszego punktu kontaktowego wewnątrz instytucji zarządzającej oraz dla właściwych instytucji pośredniczących w zakresie całej Karty Praw podstawowych,
 3. monitorowanie przygotowanie dokumentów programowych i wdrażających,
 4. zapewnianie wymiany dobrych praktyk z innymi koordynatorami ds. Karty Praw Podstawowych

Dodatkowo w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zasad horyzontalnych w Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (IZ FEL) utworzone zostało stanowisko ds. zasad horyzontalnych w Departamencie Zarządzania Programami Regionalnymi.

Pracownik na tym stanowisku wykonuje obowiązki w zakresie:

 1. wsparcia w kwestiach wątpliwych związanych z upowszechnianiem zasad horyzontalnych na wszystkich etapach realizacji Programu;
 2. konsultacji dokumentów opracowywanych w ramach IZ FEL w zakresie zasad horyzontalnych;
 3. monitorowania treści pojawiających się na stronach internetowych, w publikacjach, a także w dokumentacji konkursowej, pod kątem realizacji zasad horyzontalnych;
 4. współpracy z Rzecznikiem Funduszy Europejskich w zakresie dobrych praktyk w obszarze spełniania zasad horyzontalnych;
 5. współpracy z Komitetem Monitorującym, w szczególności w zakresie zadań grupy ds. zasad horyzontalnych.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.7

Anna Syroka-Bojarczyk

Koordynator ds. Karty Praw Podstawowych

81 44 16 584

anna.bojarczyk@lubelskie.pl

Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020 oraz perspektywą finansową 2021-2027

 1. Przyjmowanie zgłoszeń adresowanych do Rzecznika dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji programów regionalnych przez poszczególne instytucje zaangażowane w realizację programów regionalnych.
 2. Analizowanie zgłoszeń wymienionych w pkt 1, na podstawie udzielonych informacji i wyjaśnień oraz dokumentacji udostępnionej przez właściwe instytucje zaangażowane w realizację programów regionalnych.
 3. Udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń wymienionych w pkt 1 dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji programów regionalnych.
 4. Dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach programów regionalnych obowiązujących w poszczególnych instytucjach zaangażowanych w realizację programów regionalnych, tj. instytucji zarządzającej (IZ) oraz instytucjach pośredniczących (IP).
 5. Formułowanie propozycji usprawnień dla właściwych instytucji zaangażowanych w realizację programów regionalnych oraz monitorowanie ich wdrożenia.
 6. Realizowanie funkcji mediacyjnej w kontaktach podmiotu przekazującego zgłoszenie, o którym mowa w pkt.1 z właściwą instytucją.
 7. Sporządzanie rocznych raportów z działalności Rzecznika przedkładanie ich Zarządowi.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail

ul. Czechowska 19,

pok. 3

Piotr Wysok

Rzecznik Funduszy Europejskich

81 47 81 321/322

rzecznikrpo@lubelskie.pl

rzecznikfel@lubelskie.pl

Oddział Systemu Realizacji

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. Realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020 oraz perspektywą finansową 2021-2027

 1. Koordynacja procesów związanych z desygnacją przez IZ RPO,
 2. Koordynacja opracowania i aktualizacji dokumentów w ramach systemu zarządzania i kontroli, w tym Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli, Opisu Funkcji i Procedur, Instrukcji Wykonawczych IZ,
 3. Zatwierdzanie procedur IP,
 4. Opiniowanie regulaminów naborów opracowanych przez DW EFRR i DW EFS oraz IP,
 5. Weryfikacja i zatwierdzanie rocznych planów kontroli IP oraz monitorowanie ich realizacji,
 6. Sporządzanie i aktualizacja rocznych planów kontroli programów regionalnych oraz monitorowanie ich wykonania,
 7. Współpraca z zewnętrznymi i wewnętrznymi organami kontroli i audytu oraz koordynacja wdrażania sformułowanych przez nie rekomendacji/ustaleń,
 8. Sporządzanie rocznych podsumowań ustaleń końcowych sprawozdań
  z przeprowadzonych audytów i kontroli oraz sporządzania deklaracji zarządczych,
 9. Prowadzenie kontroli systemowych w IP we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi IZ,
 10. Utworzenie i zarządzanie bazą ekspertów powołanych do oceny projektów w ramach programów regionalnych we współpracy z DW EFRR,DW EFS oraz IP,
 11. Koordynacja procesów zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach programów regionalnych, w tym obsługi Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach programów regionalnych oraz weryfikacja i wprowadzanie informacji dotyczących nadużyć finansowych przekazywanych przez DW EFRR, DW EFS i IP do systemu IMS Signals,
 12. Prowadzenie kontroli krzyżowych programów regionalnych,
 13. Administrowanie krajowym i lokalnym systemem informatycznym obsługującym programy regionalne, w tym wykonywanie zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie administrowanych systemów informatycznych,
 14. Prowadzenie audytu jakości obsługiwanych systemów informatycznych,
 15. Weryfikacja informacji o nieprawidłowościach przekazywanych przez IP w formie raportów z wykorzystaniem systemu IMS,
 16. Koordynacja powierzania zadań IP w ramach programów regionalnych, w tym opiniowanie zmian w Porozumieniach z IP,
 17. Rozpatrywanie skarg i wniosków na działania IP, DW EFRR oraz DW EFS,
 18. Koordynacja aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego UMWL w zakresie dotyczącym komórek zaangażowanych w programy regionalne oraz konsultowanie regulaminów organizacyjnych IP w zakresie dotyczącym wdrażania programów regionalnych,
 19. Koordynacja realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na poziomie programów regionalnych,
 20. Obsługa procesu wydawania dla pracowników DZ PR upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych,
 21. Ocena wniosków o dofinansowanie w ramach PT dla IZ i zmian we wnioskach oraz przygotowywanie projektów decyzji o dofinansowaniu projektów IZ w ramach PT (projektów uchwał ZWL w tym zakresie),
 22. Koordynacja działań w ramach systemu kontroli zarządczej w DZ PR.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.7

Anna Syroka-Bojarczyk

kierownik Oddziału

81 44 16 584

anna.bojarczyk@lubelskie.pl

2.7 Katarzyna Ziętara
z-ca kierownika Oddziału
81 44 16 584 katarzyna.zietara@lubelskie.pl

Oddział Zarządzania Finansowego

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. Realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. koordynacja finansowej realizacji Programu, w tym analizowanie postępu finansowego Programu,
 2. nadzór nad wykonywaniem zadań LAWP i WUP w zakresie finansowej realizacji Programu oraz w zakresie prowadzenia procesu certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej,
 3. zarządzanie budżetem Programu, w tym planowanie i prognozowanie wydatków w zakresie budżetu środków europejskich, budżetu państwa i budżetu województwa, wnioskowanie o środki z UE i BP, opracowanie prognoz planowanych wniosków o płatność,
 4. współpraca z IC dotycząca rocznych zestawień wydatków przedstawianych Komisji Europejskiej w celu uzyskania zwrotu kosztów za dany rok referencyjny,
 5. przygotowywanie deklaracji wydatków od IZ do IZ/IC,
 6. prowadzenie monitoringu finansowego realizacji zasady n+3 w zakresie kwot wnioskowanych do Komisji Europejskiej,
 7. koordynacja prac związanych z kontraktem terytorialnym i kontraktem programowym w zakresie finansów Programu,
 8. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań departamentów wdrażających w zakresie finansowej realizacji Programu,
 9. monitoring dostępności środków w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych i osi Programu,
 10. analiza informacji w zakresie nieprawidłowości finansowych we wdrażaniu Programu dla potrzeb procesu certyfikacji wydatków,
 11. weryfikacja wniosków o płatność dotyczących PT IP oraz LCIT i sporządzanie dyspozycji dokonania przelewu do DF.

Zadania związane z perspektywą finansową 2021-2027

 1. koordynacja finansowej realizacji Programu, w tym analizowanie postępu finansowego Programu,
 2. nadzór nad wykonywaniem zadań LAWP i WUP w zakresie finansowej realizacji Programu oraz w zakresie prowadzenia procesu certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej,
 3. zarządzanie budżetem Programu, w tym planowanie i prognozowanie wydatków w zakresie budżetu środków europejskich, budżetu państwa i budżetu województwa,
 4. wnioskowanie o środki z UE i BP, opracowanie prognoz planowanych wniosków o płatność,
 5. współpraca z BCK dotycząca rocznych zestawień wydatków przedstawianych Komisji Europejskiej w celu uzyskania zwrotu kosztów za dany rok referencyjny,
 6. przygotowywanie deklaracji wydatków,
 7. prowadzenie monitoringu finansowego realizacji zasady n+3 i n+2 w zakresie kwot wnioskowanych do Komisji Europejskiej,
 8. koordynacja prac związanych z kontraktem programowym w zakresie finansów Programu,
 9. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań departamentów wdrażających w zakresie finansowej realizacji Programu,
 10. monitoring dostępności środków w ramach poszczególnych celów szczegółowych i priorytetów Programu,
 11. analiza informacji w zakresie nieprawidłowości finansowych we wdrażaniu Programu dla potrzeb procesu certyfikacji wydatków,
 12. weryfikacja wniosków o płatność dotyczących PT IP oraz LCIT i sporządzanie dyspozycji dokonania przelewu do DF,
 13. udział w opracowaniu procedur IZ, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji Oddziału.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.3 Marcin Korchut
kierownik Oddziału
81 44 16 751 marcin.korchut@lubelskie.pl

Oddział Instrumentów Finansowych

Zadania oddziału

 1. koordynacja instrumentów finansowych w Programach, w tym sporządzanie sprawozdań dotyczących instrumentów finansowych,
 2. koordynacja działań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością z realizacji powierzonych działań,
 3. koordynacja opiniowania dokumentów związanych z wdrażaniem instrumentów finansowych,
 4. koordynacja opracowania i zmiany strategii wdrażania instrumentów finansowych,
 5. koordynacja realizacji polityki wyjścia z instrumentów finansowych,
 6. udział w opracowaniu procedur IZ, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji Oddziału.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.16 Krzysztof Borys
kierownik Oddziału
81 47 81 205 krzysztof.borys@lubelskie.pl

Oddział Monitoringu i Ewaluacji

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. Realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. sporządzanie dokumentów sprawozdawczych z realizacji Programu na podstawie sprawozdań z DW EFS, DW EFRR, DKiAW oraz IP,
 2. zarządzanie systemem monitorowania oraz analizowanie postępu rzeczowego i finansowego Programu,
 3. koordynacja w zakresie realizacji wskaźników Programu, w tym w szczególności osiąganie „kamieni milowych”,
 4. wykonywanie zadań Jednostki Ewaluacyjnej, funkcjonującej w ramach oddziału, w tym zlecanie i realizacja ekspertyz i badań ewaluacyjnych Programu,
 5. przygotowywanie informacji, analiz i sprawozdań dotyczących stanu wdrażania Programu, w szczególności dla potrzeb Komitetu Monitorującego RPO WL 2014-2020,
 6. koordynacja prac Komitetu Monitorującego RPO WL 2014-2020 oraz grup roboczych powołanych w jego ramach.

Zadania związane z perspektywą finansową 2021-2027

 1. sporządzanie dokumentów sprawozdawczych z realizacji Programu na podstawie informacji z DW EFS, DW EFRR oraz IP,
 2. zarządzanie systemem monitorowania oraz analizowanie postępu rzeczowego i finansowego Programu,
 3. koordynacja w zakresie realizacji wskaźników Programu,
 4. wykonywanie zadań Jednostki Ewaluacyjnej, funkcjonującej w ramach oddziału, w tym zlecanie i realizacja ekspertyz i badań ewaluacyjnych Programu,
 5. przygotowywanie informacji i analiz dotyczących stanu wdrażania Programu, w szczególności dla potrzeb Komitetu Monitorującego Program,
 6. koordynacja prac Komitetu Monitorującego Program oraz grup roboczych powołanych w jego ramachm
 7. udział w opracowaniu procedur IZ, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.10

Edyta Zarosa

kierownik Oddziału

81 44 16 557 edyta.zarosa@lubelskie.pl
2.10

Izabela Gołębiowska

z-ca kierownika Oddziału
81 44 16 757

izabela.golebiowska@lubelskie.pl

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. monitoring i koordynacja zmian w Programie,
 2. koordynacja opracowania i aktualizacji dokumentów programowych, w tym Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu,
 3. opiniowanie i akceptacja propozycji kryteriów wyboru projektów w zakresie działań wdrażanych przez DW EFRR, DW EFS oraz IP, a także przekazywanie ich do zatwierdzania przez Komitet Monitorujący RPO WL,
 4. nadzór nad instrumentami rozwoju terytorialnego (ZIT, SIT),
 5. zapewnienie komplementarności w ramach Programu oraz z innymi programami, w tym opracowywanie harmonogramów konkursów,
 6. koordynacja zadań dotyczących rewitalizacji w zakresie Programu,
 7. koordynacja opracowania Planu Działań w sektorze zdrowia w ramach Programu,
 8. koordynacja procedury negocjacyjno-uzgodnieniowej dla projektów strategicznych,
 9. współpraca z Biurem Regionalnym Województwa Lubelskiego w Brukseli

Zadania związane z perspektywą finansową 2021-2027

 1. koordynacja działań związanych z kontraktem programowym,
 2. koordynacja opracowania i aktualizacji Programu oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu,
 3. opracowywanie harmonogramu planowanych naborów wniosków oraz jego aktualizacja,
 4. monitorowanie spełnienia warunków podstawowych,
 5. opiniowanie i akceptacja propozycji kryteriów wyboru projektów, a także przekazywanie ich do zatwierdzania przez Komitet Monitorujący Programu,
 6. nadzór nad instrumentami terytorialnymi w Programie,
 7. współpraca z Biurem Regionalnym Województwa Lubelskiego w Brukseli.
 8. koordynacja procedury identyfikacji operacji o istotnym znaczeniu dla społeczno – gospodarczego rozwoju regionu.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.15 Barbara Marzec
kierownik Oddziału
81 47 81 249

barbara.marzec@lubelskie.pl

2.15

Paweł Kalinowski
z-ca kierownika Oddziału

81 44 16 551 pawel.kalinowski@lubelskie.pl

Oddział Komunikacji i Promocji

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. prowadzenie działań komunikacyjnych dotyczących Programu, w tym działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu oraz koordynacja kontaktów z mediami,
 2. współpraca z ministerstwem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w obszarze informacji i promocji (w tym w zakresie realizacji Strategii komunikacji Polityki Spójności, obsługi Bazy Wiedzy o Funduszach Europejskich),
 3. koordynacja i nadzór nad działaniami informacyjno-promocyjnymi, realizowanymi w ramach Programu przez departamenty wdrażające oraz IP, w tym nadzór nad działaniami punktów kontaktowych, funkcjonujących w ramach Programu,
 4. sporządzanie sprawozdań z zakresu działań informacyjno-promocyjnych,
 5. współpraca z siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w regionie oraz innymi komórkami realizującymi działania informacyjno-promocyjne na poziomie regionalnym,
 6. opracowanie, aktualizacja i realizacja Strategii komunikacji Programu oraz Rocznych planów działań w zakresie informacji i promocji we współpracy z departamentami wdrażającymi oraz IP,
 7. administrowanie, utrzymanie oraz w razie potrzeb modyfikacja strony internetowej Programu, a także zapewnienie aktualności danych w Wyszukiwarce Dotacji,
 8. przygotowywanie wniosków o płatność dotyczących projektu „Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL 2014-2020” z PT dla IZ.

Zadania związane z perspektywą finansową 2021-2027

 1. prowadzenie działań komunikacyjnych dotyczących Programu, w tym działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu oraz koordynacja kontaktów z mediami,
 2. współpraca z ministerstwem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w obszarze informacji i promocji (w tym w zakresie realizacji Strategii komunikacji programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Strategii komunikacji Funduszy Europejskich, obsługi Bazy Wiedzy o Funduszach Europejskich),
 3. udział w sieci wymiany informacji na poziomie europejskim INFORM EU,
 4. koordynacja i nadzór nad działaniami informacyjno-promocyjnymi, realizowanymi w ramach Programu przez DW EFRR, DW EFS oraz IP,
 5. sporządzanie sprawozdań z zakresu działań informacyjno-promocyjnych,
 6. współpraca z siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w regionie oraz innymi komórkami realizującymi działania informacyjno-promocyjne na poziomie regionalnym,
 7. opracowanie, aktualizacja i realizacja Strategii komunikacji Programu oraz Rocznych planów działań w zakresie informacji i promocji we współpracy z departamentami wdrażającymi i IP,
 8. administrowanie, utrzymanie oraz modyfikacja strony internetowej Programu, a także zapewnienie aktualności danych w Wyszukiwarce Dotacji,
 9. przygotowywanie wniosków o płatność dotyczących projektu w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich w ramach Programu z PT dla IZ.
 10. udział w opracowaniu procedur IZ, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.14

Marlena Wójtowicz
kierownik Oddziału

81 44 16 770 marlena.wojtowicz@lubelskie.pl
2.14

Jacek Szczerba

z-ca kierownika Oddziału

81 44 16 741 jacek.szczerba@lubelskie.pl
Kontakt ws. informacji i promocji projektów,
w tym m.in. oznakowania unijnych inwestycji
81 44 16 771 drpo@lubelskie.pl

Oddział Pomocy Technicznej

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. Realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. Koordynacja działań pomocy technicznej w ramach Programu, w tym planowanie i zarządzanie budżetem PT oraz monitoring wdrażania PT.
 2. Współpraca z ministerstwem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w zakresie pomocy technicznej PT.
 3. Przygotowanie wniosków o dofinasowanie w ramach pomocy technicznej dla IZ.
 4. Ocena wniosków o dofinansowanie w ramach PT dla IP i zmian we wnioskach oraz przygotowywanie projektów decyzji o dofinansowaniu projektów IP w ramach PT (projektów uchwał ZWL w tym zakresie).
 5. Przygotowywanie wniosków o płatność dotyczących PT dla IZ.
 6. Sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy technicznej.
 7. Zarządzanie procesem opracowania planu zamówień publicznych oraz techniczna realizacja określonych zamówień dla IZ.
 8. Koordynacja opracowania planu szkoleń dla pracowników IZ.

Zadania związane z perspektywą finansową 2021-2027

 1. Koordynacja działań pomocy technicznej w ramach Programu, w tym planowanie i zarządzanie budżetem PT oraz monitoring wdrażania PT.
 2. Współpraca z ministerstwem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w zakresie pomocy technicznej PT.
 3. Przygotowanie wniosków o dofinasowanie w ramach pomocy technicznej dla IZ.
 4. Obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach PT dla IP i zmian we wnioskach oraz przygotowywanie projektów decyzji o dofinansowaniu projektów IP w ramach PT (projektów uchwał ZWL w tym zakresie).
 5. Przygotowywanie wniosków o płatność dotyczących PT dla IZ.
 6. Sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy technicznej.
 7. Zarządzanie procesem opracowania planu zamówień publicznych oraz techniczna realizacja określonych zamówień dla IZ.
 8. Koordynacja opracowania i realizacji planu szkoleń dla pracowników IZ.
 9. Udział w opracowaniu procedur IZ, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.9 Anna Wojciechowska
kierownik Oddziału
81 47 81 111 anna.wojciechowska@lubelskie.pl
2.9

Monika Szkutnik
z-ca kierownika Oddziału

81 44 16 111 monika.szkutnik@lubelskie.pl

Oddział Informacji o Funduszach Europejskich

Zadania oddziału

 1. zapewnienie mieszkańcom województwa wiedzy na temat dostępnych form działań finansowanych z Funduszy Europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem programów operacyjnych realizowanych w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 oraz 2021-2027,
 2. dostarczenie opinii publicznej informacji o stanie i efektach wdrażania poszczególnych Funduszy Europejskich w układzie krajowym i regionalnym, w tym informacji o realizacji konkretnych projektów w ramach tzw. dobrych praktyk,
 3. wypracowanie efektywnych mechanizmów współpracy w zakresie wymiany informacji i podejmowania wspólnych działań na terenie województwa w ramach tzw. Systemu Informacji o Funduszach Europejskich, na który składają się regionalne i krajowe instytucje informujące o Funduszach Europejskich,
 4. monitorowanie działań oraz rozliczanie środków przeznaczonych na funkcjonowanie systemu informacji o funduszach europejskich,
 5. informowanie o możliwościach realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w szczególności w kontekście możliwości łączenia PPP z Funduszami Europejskimi,
 6. informowanie o możliwościach wsparcia z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w ramach usługi Innopoint,
 7. udział w opracowaniu procedur IZ, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji Oddziału.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
0.17

Magdalena Sulowska
p.o. kierownika Oddziału

81 44 16 547 magdalena.sulowska@lubelskie.pl


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

PIFE.LUBLIN@lubelskie.pl

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
0.18 Mateusz Roczkowski

81 44 16 865

81 44 16 864

mateusz.roczkowski@lubelskie.pl
Krzysztof Prybuła krzysztof.prybula@lubelskie.pl
Jerzy Maj jerzy.maj@lubelskie.pl
Agnieszka Brzozowska agnieszka.brzozowska@lubelskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie

ul. A. Mickiewicza 37, pok 112, 22-100 Chełm

PIFE.CHELM@lubelskie.pl

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
112

82 56 51 921

514 924 194

Jolanta Kosowska jolanta.kosowska@lubelskie.pl

Maciej Surma

maciej.surma@lubelskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu

ul. Partyzantów 3, pok. 22, 22-400 Zamość

PIFE.ZAMOSC@lubelskie.pl

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
22 Zofia Matwij

84 638 02 67

514 923 981

zofia.matwij@lubelskie.pl
Katarzyna Zawiślak katarzyna.zawislak@lubelskie.pl