Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 znajdziesz kontaktując się z osobami, bezpośrednio odpowiedzialnymi za zarządzanie i realizację programu.

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 738, fax. 81 44 16 740 Wyświetl mapę

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.1 Anna Brzyska
dyrektor
81 44 16 738 anna.brzyska@lubelskie.pl
2.1 a Magdalena Urbankiewicz-Staszczak
zastępca dyrektora
81 44 16 738 magdalena.staszczak@lubelskie.pl
2.1 b

Piotr Budyńczuk
zastępca dyrektora

81 44 16 738 piotr.budynczuk@lubelskie.pl
2.2

Patrycja Ujazdowska
sekretariat

Barbara Piotrowska

sekretariat

81 44 16 738

drpo@lubelskie.pl

Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. Przyjmowanie zgłoszeń adresowanych do Rzecznika dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPO WL przez poszczególne instytucje zaangażowane w realizację Programu,
 2. Analizowanie zgłoszeń wymienionych w pkt 1, na podstawie udzielonych informacji i wyjaśnień oraz dokumentacji udostępnionej przez właściwe instytucje zaangażowane w realizację Programu,
 3. Udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń wymienionych w pkt 1 dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPO WL,
 4. Dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach RPO WL obowiązujących w poszczególnych instytucjach zaangażowanych w realizację Programu tj. instytucji zarządzającej (IZ) oraz instytucjach pośredniczących (IP),
 5. Formułowanie propozycji usprawnień dla właściwych instytucji zaangażowanych w realizację RPO WL oraz monitorowanie ich wdrożenia,
 6. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Rzecznika przedkładanie ich Zarządowi.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail

ul.Stefczyka 3,

pok. 12

Piotr Wysok

Rzecznik Funduszy Europejskich

81 47 81 331 rzecznikrpo@lubelskie.pl

Oddział Systemu Realizacji RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. Realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. Koordynacja procesów związanych z desygnacją IZ RPO,
 2. Koordynacja opracowania i aktualizacji dokumentów w ramach systemu zarządzania i kontroli RPO WL, w tym Opisu Funkcji i Procedur, Instrukcji Wykonawczej IZ RPO,
 3. Zatwierdzanie procedur IP,
 4. Opiniowanie regulaminów konkursów opracowanych przez DW EFRR i DW EFS oraz IP,
 5. Weryfikacja i zatwierdzanie Rocznych Planów Kontroli IP oraz monitorowanie ich realizacji,
 6. Sporządzanie i aktualizacja Rocznego Planu Kontroli RPO oraz monitorowanie jego wykonania,
 7. Współpraca z zewnętrznymi i wewnętrznymi organami kontroli i audytu oraz koordynacja wdrażania sformułowanych przez nie rekomendacji/ustaleń,
 8. Sporządzanie rocznych podsumowań ustaleń końcowych sprawozdań z przeprowadzonych audytów i kontroli oraz deklaracji zarządczych,
 9. Prowadzenie kontroli systemowych w IP we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi IZ RPO,
 10. Utworzenie i zarządzanie bazą ekspertów powołanych do oceny projektów w ramach RPO WL, we współpracy z DW EFRR, DW EFS oraz IP,
 11. Koordynacja procesów zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach RPO WL, w tym obsługa Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WL oraz weryfikacja i wprowadzenie informacji dotyczących nadużyć finansowych przekazywanych przez DW EFRR, DW EFS i IP do systemu IMS Signals,
 12. Weryfikacja informacji o nieprawidłowościach przekazywanych przez IP w formie raportów z wykorzystaniem systemu IMS,
 13. Prowadzenie kontroli krzyżowych Programu,
 14. Administrowanie systemem informatycznym obsługujących RPO WL (na poziomie krajowym), w tym wykonywanie zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie administrowanego systemu informatycznego,
 15. Prowadzenie audytu jakości danych obsługiwanych systemów informatycznych,
 16. Zapewnienie spójności z politykami regionalnymi, krajowymi i wspólnotowymi, w szczególności w kontekście zmian dokumentów strategicznych, planistycznych i operacyjnych,
 17. Koordynacja wdrażania w ramach RPO WL ustaleń/decyzji/rekomendacji podmiotów i instytucji koordynujących proces wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie krajowym,
 18. Koordynacja powierzania zadań IP w ramach RPO WL, w tym zmian w Porozumieniach z IP,
 19. Rozpatrywanie skarg i wniosków na działania IP oraz DW EFRR oraz DW EFS,
 20. Koordynacja aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego UMWL w zakresie dotyczącym komórek zaangażowanych w RPO WL oraz konsultowanie regulaminów organizacyjnych IP w zakresie dotyczącym wdrażania RPO WL,
 21. Koordynacja realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na poziomie RPO WL,
 22. Obsługa procesu wydawania dla pracowników DZ RPO upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych,
 23. Ocena wniosków o dofinansowanie w ramach PT RPO dla IZ RPO (RPD PT) i zmian we wnioskach (RPD PT) oraz przygotowywanie projektów decyzji o dofinansowaniu projektów IZ RPO w ramach PT RPO (projektów uchwał ZWL w tym zakresie),
 24. Koordynacja działań z systemem kontroli zarządczej w DZ RPO,
 25. Udział w programowaniu polityki spójności 2020+.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.15

Anna Syroka-Bojarczyk

kierownik Oddziału

81 44 16 584

anna.bojarczyk@lubelskie.pl

2.15 Katarzyna Ziętara
z-ca kierownika Oddziału
81 44 16 584 katarzyna.zietara@lubelskie.pl

Oddział Zarządzania Finansowego RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. Realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. Koordynacja finansowej realizacji Programu, w tym analizowanie postępu finansowego RPO WL,
 2. Nadzór nad wykonywaniem zadań LAWP i WUP w zakresie finansowej realizacji Programu oraz w zakresie prowadzenia procesu certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej,
 3. Zarządzanie budżetem RPO, w tym planowanie i prognozowanie wydatków
 4. W zakresie budżetu środków europejskich, budżetu państwa i budżetu województwa, wnioskowanie o środki z UE i BP, opracowanie prognoz planowanych wniosków o płatność,
 5. Współpraca z IC dotycząca rocznych zestawień wydatków przedstawianych Komisji Europejskiej w celu uzyskania zwrotu kosztów za dany rok referencyjny,
 6. Przygotowywanie deklaracji wydatków od IZ do IZ/IC,
 7. Prowadzenie monitoringu finansowego realizacji zasady n+3 w zakresie kwot wnioskowanych do KE,
 8. Koordynacja prac związanych z kontraktem terytorialnym i kontraktem programowym w zakresie finansów RPO,
 9. Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań departamentów wdrażających w zakresie finansowej realizacji Programu,
 10. Monitoring dostępności środków w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnychi osi RPO WL,
 11. Gromadzenie i analiza informacji w zakresie nieprawidłowości finansowych we wdrażaniu RPO dla potrzeb procesu certyfikacji wydatków,
 12. Weryfikacja wniosków o płatność dotyczących PT IP i sporządzanie dyspozycji dokonania przelewu do DF,
 13. Udział w programowaniu polityki spójności 2020+.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.3 Marcin Korchut
kierownik Oddziału
81 44 16 751 marcin.korchut@lubelskie.pl

Oddział Monitoringu i Ewaluacji RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. Realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. Sporządzanie dokumentów sprawozdawczych z realizacji RPO na podstawie sprawozdań z DW EFS, DW EFRR, DKiAW oraz IP,
 2. Zarządzanie systemem monitorowania oraz analizowanie postępu rzeczowego i finansowego RPO WL,
 3. Koordynacja w zakresie realizacji wskaźników RPO WL, w tym w szczególności osiąganie „kamieni milowych”,
 4. Wykonywanie zadań Jednostki Ewaluacyjnej, funkcjonującej w ramach Oddziału, w tym zlecanie i realizacja ekspertyz i badań ewaluacyjnych RPO WL,
 5. Przygotowywanie informacji, analiz i sprawozdań dotyczących stanu wdrażania RPO WL, w szczególności dla potrzeb Komitetu Monitorującego RPO WL,
 6. Koordynacja prac Komitetu Monitorującego RPO oraz grup roboczych powołanych w jego ramach,
 7. Udział w programowaniu polityki spójności 2020+.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.13 Edyta Zarosa
kierownik Oddziału
81 44 16 557 edyta.zarosa@lubelskie.pl

Oddział Programowania RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. Monitoring i koordynacja zmian w RPO WL,
 2. Koordynacja opracowania i aktualizacji dokumentów programowych, w tym Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL,
 3. Opiniowanie i akceptacja propozycji kryteriów wyboru projektów w zakresie działań wdrażanych przez DW EFRR, DW EFS oraz IP, a także przekazywanie ich do zatwierdzania przez Komitet Monitorujący RPO WL,
 4. Nadzór nad instrumentami rozwoju terytorialnego (ZIT, SIT),
 5. Zapewnienie komplementarności w ramach RPO WL oraz z innymi programami, w tym opracowywanie harmonogramów konkursów,
 6. Koordynacja zadań dotyczących rewitalizacji w zakresie RPO WL,
 7. Koordynacja opracowania Planu Działań w sektorze zdrowia w ramach RPO WL,
 8. Koordynacja procedury negocjacyjno-uzgodnieniowej dla projektów strategicznych,
 9. Współpraca z Biurem Regionalnym Województwa Lubelskiego w Brukseli,
 10. Koordynacja działań związanych z polityką spójności 2020+,
 11. Koordynacja instrumentów finansowych w ramach RPO WL, w tym sporządzanie sprawozdań dotyczących instrumentów finansowych,
 12. Koordynacja działań związanych z kontraktem programowym.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.15 Ewa Pachowska-Kurzepa
kierownik Oddziału
81 44 16 256

ewa.pachowska@lubelskie.pl

2.15

Paweł Kalinowski
z-ca kierownika Oddziału

81 44 16 551 pawel.kalinowski@lubelskie.pl

Oddział Komunikacji i Promocji RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. Realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. Prowadzenie działań komunikacyjnych dotyczących RPO WL, w tym działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu oraz koordynacja kontaktów z mediami,
 2. Współpraca z ministerstwem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w obszarze informacji i promocji (w tym w zakresie realizacji Strategii komunikacji Polityki Spójności, obsługi Bazy Wiedzy o Funduszach Europejskich),
 3. Koordynacja i nadzór nad działaniami informacyjno-promocyjnymi, realizowanymi w ramach RPO WL przez departamenty wdrażające oraz IP, w tym nadzór nad działaniami punktów kontaktowych, funkcjonujących w ramach RPO WL,
 4. Sporządzanie sprawozdań z zakresu działań informacyjno-promocyjnych,
 5. Współpraca z siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w regionie oraz innymi komórkami realizującymi działania informacyjno-promocyjne na poziomie regionalnym,
 6. Opracowanie, aktualizacja i realizacja Strategii komunikacji RPO WL oraz Rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych we współpracy z departamentami wdrażającymi oraz IP,
 7. Administrowanie, utrzymanie oraz w razie potrzeb modyfikacja strony internetowej RPO WL, a także zapewnienie aktualności danych w Wyszukiwarce Dotacji,
 8. Przygotowywanie wniosków o płatność dotyczących projektu „Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL” z PT dla IZ RPO,
 9. Udział w programowaniu polityki spójności 2020+.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.11

Paweł Turczyn
kierownik Oddziału

81 44 16 770 pawel.turczyn@lubelskie.pl
2.10

Jacek Szczerba

81 44 16 741 jacek.szczerba@lubelskie.pl
Kontakt ws. informacji i promocji projektów,
w tym m.in. oznakowania unijnych inwestycji
81 44 16 771 drpo@lubelskie.pl

Oddział Pomocy Technicznej RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. Realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału.
 • Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020
 1. 1. Koordynacja działań pomocy technicznej w ramach RPO WL, w tym planowanie i zarządzanie budżetem PT oraz monitoring wdrażania PT
 2. 2. Współpraca z ministerstwem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w zakresie pomocy technicznej
 3. 3. Przygotowanie wniosków o dofinasowanie w ramach pomocy technicznej dla IZ RPO,
 4. 4. Ocena wniosków o dofinansowanie w ramach PT dla IP i zmian we wnioskach oraz przygotowywanie projektów decyzji o dofinansowaniu projektów IP w ramach PT (projektów uchwał ZWL w tym zakresie),
 5. 5. Przygotowywanie wniosków o płatność dotyczących PT dla IZ RPO
 6. 6. Sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy technicznej
 7. 7. Zarządzanie procesem opracowania planu zamówień publicznych oraz techniczna realizacja określonych zamówień dla IZ RPO
 8. 8. Koordynacja opracowania planu szkoleń dla pracowników IZ RPO
 9. 9. Udział w programowaniu polityki spójności 2020+.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.9

Anna Wojciechowska

kierownik Oddziału

81 44 16 111

anna.wojciechowska@lubelskie.pl

Oddział Informacji o Funduszach Europejskich

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. Zapewnienie mieszkańcom województwa wiedzy na temat dostępnych form działań finansowanych z Funduszy Europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem programów operacyjnych realizowanych w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020,
 2. Dostarczenie opinii publicznej informacji o stanie i efektach wdrażania poszczególnych Funduszy Europejskich w układzie krajowym i regionalnym, w tym informacji o realizacji konkretnych projektów w ramach tzw. dobrych praktyk,
 3. Wypracowanie efektywnych mechanizmów współpracy w zakresie wymiany informacji i podejmowania wspólnych działań na terenie województwa w ramach tzw. Systemu Informacji o Funduszach Europejskich, na który składają się regionalne krajowe instytucje informujące o Funduszach Europejskich,
 4. Monitorowanie działań oraz rozliczanie środków przeznaczonych na funkcjonowanie systemu informacji o funduszach europejskich.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
0.17

Magdalena Sulowska
p.o. kierownika Oddziału

81 44 16 547 magdalena.sulowska@lubelskie.pl


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
kontakt@feu.lubelskie.pl

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
0.18 Mateusz Roczkowski

81 44 16 865

81 44 16 864

mateusz.roczkowski@lubelskie.pl
Krzysztof Prybuła krzysztof.prybula@lubelskie.pl
Agnieszka Brzozowska agnieszka.brzozowska@lubelskie.pl


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
307 Roman Golec 83 34 35 844 roman.golec@lubelskie.pl

Olga Szymoniuk

olga.szymoniuk@lubelskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie

pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
chelm@feu.lubelskie.pl

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
297

82 56 51 921

514 924 194

Jolanta Kosowska jolanta.kosowska@lubelskie.pl

Maciej Surma

maciej.surma@lubelskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu

ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
zamosc@feu.lubelskie.pl

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
105 Zofia Matwij

84 638 02 67

514 923 981

zofia.matwij@lubelskie.pl
Katarzyna Zawiślak katarzyna.zawislak@lubelskie.pl
Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry