Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 znajdziesz kontaktując się z osobami, bezpośrednio odpowiedzialnymi za zarządzanie i realizację programu.

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 738, fax. 81 44 16 740 Wyświetl mapę

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.1 Magdalena Filipek-Sobczak
dyrektor
81 44 16 738 magdalena.sobczak@lubelskie.pl
2.1 a Ewa Olejniczek-Wójcik
zastępca dyrektora
81 44 16 738 ewa.olejniczek@lubelskie.pl
2.1 b


zastępca dyrektora

81 44 16 738
2.2

Anna Stachura
sekretariat

Jolanta Basak
sekretariat

81 44 16 738

drpo@lubelskie.pl

Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji programu operacyjnego przez właściwą instytucję,
 2. Analizowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji programu operacyjnego przez właściwą instytucję,
 3. Udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji programu operacyjnego przez właściwą instytucję,
 4. Dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach programu operacyjnego obowiązujących we właściwej instytucji,
 5. Formułowanie propozycji usprawnień dla właściwej instytucji.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
ul.Stefczyka 3, pok. 12 Rzecznik Funduszy Europejskich 81 47 81 331 rzecznikrpo@lubelskie.pl

Oddział Koordynacji RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. zapewnienie spójności z politykami regionalnymi, krajowymi i wspólnotowymi, w szczególności w kontekście zmian dokumentów strategicznych, planistycznych i operacyjnych (w tym w zakresie zmian RPO WL oraz programowania polityki spójności 2020+),
 2. koordynacja wdrażania w ramach RPO WL ustaleń/decyzji/rekomendacji podmiotów i instytucji koordynujących proces wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie krajowym,
 3. koordynacja powierzania zadań IP w ramach RPO WL, w tym zmian w Porozumieniach z IP,
 4. rozpatrywanie skarg i wniosków na działania IP oraz DW EFRR oraz DW EFS,
 5. koordynacja aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego UMWL w zakresie dotyczącym komórek zaangażowanych w RPO WL oraz konsultowanie regulaminów organizacyjnych IP w zakresie dotyczącym wdrażania RPO WL,
 6. koordynacja realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na poziomie RPO WL,
 7. obsługa procesu wydawania dla pracowników DZ RPO upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych,
 8. ocena wniosków o dofinansowanie w ramach PT dla IZ RPO i zmian we wnioskach oraz przygotowywanie projektów decyzji o dofinansowaniu projektów IZ RPO w ramach PT (projektów uchwał ZWL w tym zakresie),
 9. koordynacja działań z systemem kontroli zarządczej w DZ RPO,
 10. udział w programowaniu polityki spójności 2020+.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
pok. 2.18 kierownik 81 478 14 61

Oddział Systemu Realizacji RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. koordynacja procesów związanych z desygnacją przez IZ RPO,

 2. koordynacja opracowania i aktualizacji dokumentów w ramach systemu zarządzania i kontroli RPO WL, w tym Opisu Funkcji i Procedur, Instrukcji Wykonawczej IZ RPO,
 3. zatwierdzania procedur IP,
 4. opiniowanie regulaminów konkursów opracowanych przez DW EFRR i DW EFS oraz IP,
 5. weryfikacja i zatwierdzenie rocznych planów kontroli IP oraz monitorowanie ich realizacji,
 6. sporządzanie i aktualizacja Rocznego Planu Kontroli RPO WL oraz monitorowanie jego wykonania,
 7. współpraca z zewnętrznymi i wewnętrznymi organami kontroli i audytu oraz koordynacja wdrażania sformułowanych przez nie rekomendacji/ustaleń,
 8. sporządzanie rocznych podsumowań ustaleń końcowych sprawozdań z przeprowadzonych audytów i kontroli oraz sporządzanie deklaracji zarządczych,
 9. prowadzenie kontroli systemowych w IP we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi IZ RPO,
 10. koordynacja instrumentów finansowych w ramach RPO WL, w tym sporządzanie sprawozdań dotyczących instrumentów finansowych,
 11. utworzenie i zarządzanie bazą ekspertów powołanych do oceny projektów w ramach RPO WL, we współpracy z DW EFRR, DW EFS oraz IP,
 12. koordynacja procesów zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach RPO WL, w tym obsługa Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WL,
 13. udział w programowaniu polityki spójności 2020+.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.16 Krzysztof Borys
kierownik
81 44 16 587 krzysztof.borys@lubelskie.pl

Oddział Zarządzania Finansowego RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. koordynacja finansowej realizacji Programu, w tym analizowanie postępu finansowego RPO WL,

 2. nadzór nad wykonywaniem zadań LAWP i WUP w zakresie finansowej realizacji Programu oraz w zakresie prowadzenia procesu certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej,
 3. zarządzanie budżetem RPO WL, w tym planowanie i prognozowanie wydatków w zakresie budżetu środków europejskich, budżetu państwa i budżetu województwa, wnioskowanie o środki z UE i BP, opracowanie prognoz planowanych wniosków o płatność,
 4. współpraca z IC dotycząca rocznych zestawień wydatków przedstawianych Komisji Europejskiej w celu uzyskania zwrotu kosztów za dany rok referencyjny,
 5. przygotowywanie deklaracji wydatków od IZ do IZ/IC,
 6. prowadzenie monitoringu finansowego realizacji zasady n+3 w zakresie kwot wnioskowanych do Komisji Europejskiej,
 7. koordynacja prac związanych z kontraktem terytorialnym w zakresie finansów RPO WL,
 8. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań departamentów wdrażających w zakresie finansowej realizacji Programu,
 9. monitoring dostępności środków w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych i osi RPO WL,
 10. gromadzenie i analiza informacji w zakresie nieprawidłowości finansowych we wdrażaniu RPO WL dla potrzeb procesu certyfikacji wydatków,
 11. weryfikacja wniosków o płatność dotyczących PT IP i sporządzanie dyspozycji dokonania przelewu do DF,
 12. udział w programowaniu polityki spójności 2020+.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.3 Marcin Korchut
kierownik
81 44 16 751 marcin.korchut@lubelskie.pl

Oddział Monitoringu i Ewaluacji RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. sporządzanie dokumentów sprawozdawczych z realizacji RPO WL na podstawie sprawozdań z DW EFS, DW EFRR oraz IP,

 2. zarządzanie systemem monitorowania oraz analizowanie postępu rzeczowego i finansowego RPO WL,

 3. koordynacja w zakresie realizacji wskaźników RPO WL, w tym w szczególności osiąganie „kamieni milowych",
 4. wykonywanie zadań Jednostki Ewaluacyjnej, funkcjonującej w ramach oddziału, w tym zlecanie i realizacja ekspertyz i badań ewaluacyjnych RPO WL,
 5. administracja systemów informatycznych obsługujących RPO WL (na poziomie krajowym i lokalnym), w tym wykonywanie zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie administrowanych systemów informatycznych,
 6. prowadzenie audytu jakości danych obsługiwanych systemów informatycznych,
 7. przygotowywanie informacji, analiz i sprawozdań dotyczących stanu wdrażania RPO WL, w szczególności dla potrzeb Komitetu Monitorującego RPO WL,
 8. koordynacja prac Komitetu Monitorującego RPO oraz grup roboczych powołanych w jego ramach,
 9. prowadzenie kontroli krzyżowych Programu,
 10. udział w programowaniu profilaktyki spójności 2020+.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.11 Beata Pniewska
kierownik
81 44 16 757 beata.pniewska@lubelskie.pl

Oddział Programowania RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. monitoring i koordynacja zmian w RPO WL,

 2. koordynacja opracowania i aktualizacji dokumentów programowych, w tym Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL,
 3. opiniowanie i akceptacja propozycji kryteriów wyboru projektów w zakresie działań wdrażanych przez DW EFRR, DW EFS oraz IP, a także przekazywanie ich do zatwierdzania przez Komitet Monitorujący RPO WL,
 4. nadzór nad instrumentami rozwoju terytorialnego (ZIT, SIT),
 5. zapewnienie komplementarności w ramach RPO WL oraz z innymi programami, w tym opracowywanie harmonogramów konkursów,
 6. koordynacja zadań dotyczących rewitalizacji w zakresie RPO WL,
 7. koordynacja opracowania Planu Działań w sektorze zdrowia w ramach RPO WL,
 8. koordynacja procedury negocjacyjno-uzgodnieniowej dla projektów strategicznych,
 9. współpraca z Biurem Regionalnym Województwa Lubelskiego w Brukseli,
 10. koordynacja działań związanych z polityką spójności 2020+.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.17

Iwona Gnyp
kierownik

81 44 16 731 iwona.gnyp@lubelskie.pl

Oddział Komunikacji i Pomocy Technicznej RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. prowadzenie działań komunikacyjnych dotyczących RPO WL, w tym działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu oraz koordynacja kontaktów z mediami,
 2. współpraca z ministerstwem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w obszarze informacji i promocji (w tym w zakresie realizacji Strategii komunikacji Polityki Spójności, obsługi Bazy Wiedzy o Funduszach Europejskich oraz w zakresie pomocy technicznej PT),
 3. koordynacja i nadzór nad działaniami informacyjno-promocyjnymi, realizowanymi w ramach RPO WL przez departamenty wdrażające oraz IP, w tym nadzór nad działaniami punktów kontaktowych, funkcjonujących w ramach RPO WL,
 4. współpraca z siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w regionie oraz innymi komórkami realizującymi działania informacyjno-promocyjne na poziomie regionalnym,
 5. opracowanie, aktualizacja i realizacja Strategii komunikacji RPO WL oraz Rocznych planów działań w zakresie informacji i promocji we współpracy z departamentami wdrażającymi oraz IP,
 6. administrowanie, utrzymanie oraz w razie potrzeb modyfikacja strony internetowej RPO WL, a także zapewnienie aktualności danych w Wyszukiwarce Dotacji,
 7. koordynacja działań pomocy technicznej w ramach RPO WL , w tym planowanie i zarządzanie budżetem PT oraz monitoring wdrażania PT,
 8. przygotowanie wniosków o dofinasowanie w ramach pomocy technicznej dla IZ RPO (RPD PT),
 9. ocena wniosków o dofinansowanie w ramach PT dla IP i zmian we wnioskach oraz przygotowywanie projektów decyzji o dofinansowaniu projektów IP w ramach PT (projektów uchwał ZWL w tym zakresie),
 10. przygotowywanie wniosków o płatność dotyczących PT dla IZ RPO,
 11. sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy technicznej oraz działań informacyjno-promocyjnych,
 12. zarządzanie procesem opracowania planu zamówień publicznych oraz techniczna realizacja określonych zamówień dla IZ RPO,
 13. koordynacja opracowania planu szkoleń dla pracowników IZ RPO,
 14. udział w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie zamówień realizowanych przez beneficjentów RPO WL,
 15. udział w programowaniu polityki spójności 2020+.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.8 Agnieszka Milewska
kierownik
81 44 16 739 agnieszka.milewska@lubelskie.pl

zastępca kierownika

2.9

Kontakt ws. informacji i promocji projektów, w tym m.in. oznakowania unijnych inwestycji

81 44 16 771

drpo@lubelskie.pl

Oddział Informacji o Funduszach Europejskich

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. zapewnienie mieszkańcom województwa wiedzy na temat dostępnych form działań finansowanych z Funduszy Europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem programów operacyjnych realizowanych w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020,
 2. dostarczenie opinii publicznej informacji o stanie i efektach wdrażania poszczególnych Funduszy Europejskich w układzie krajowym i regionalnym, w tym informacji o realizacji konkretnych projektów w ramach tzw. dobrych praktyk,
 3. wypracowanie efektywnych mechanizmów współpracy w zakresie wymiany informacji i podejmowania wspólnych działań na terenie województwa w ramach tzw. Systemu Informacji o Funduszach Europejskich, na który składają się regionalne krajowe instytucje informujące o Funduszach Europejskich.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
0.17 Tina Sobczyk
kierownik
81 44 16 546 tina.sobczyk@lubelskie.pl
Magdalena Sulowska 81 44 16 547 magdalena.sulowska@lubelskie.pl


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
kontakt@feu.lubelskie.pl

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
0.18 Mateusz Roczkowski

81 44 16 865

81 44 16 864

mateusz.roczkowski@lubelskie.pl
Krzysztof Prybuła krzysztof.prybula@lubelskie.pl
Jolanta Kosowska jolanta.kosowska@lubelskie.pl


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
307 Roman Golec 83 34 35 844 roman.golec@lubelskie.pl
Olga Szymoniuk olga.szymoniuk@lubelskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie

pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
chelm@feu.lubelskie.pl

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
297 Michał Moroz 82 56 51 921 michal.moroz@lubelskie.pl
Aleksandra Jarosz aleksandra.jarosz@lubelskie.pl
Maciej Surma maciej.surma@lubelskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach

ul. Augusta Emila Fieldorfa - Nila 18, lokal 19 - (budynek HTM), 24-100 Puławy
pulawy@feu.lubelskie.pl

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
19 Andrzej Stolarz 514 924 214 andrzej.stolarz@lubelskie.pl
Izabela Pszczoła izabela.pszczola@lubelskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu

ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
zamosc@feu.lubelskie.pl

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
105 Zofia Matwij 84 638 02 67 zofia.matwij@lubelskie.pl
Katarzyna Zawiślak katarzyna.zawislak@lubelskie.pl
Bartosz Kwasowiec bartosz.kwasowiec@lubelskie.pl
Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry