Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 znajdziesz kontaktując się z osobami, bezpośrednio odpowiedzialnymi za zarządzanie i realizację programu.

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 738, fax. 81 44 16 740 Wyświetl mapę

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.1 Anna Brzyska
dyrektor
81 44 16 738 anna.brzyska@lubelskie.pl
2.1 a Magdalena Urbankiewicz-Staszczak
zastępca dyrektora
81 44 16 738 magdalena.staszczak@lubelskie.pl
2.1 b

Łukasz Burski
zastępca dyrektora

81 44 16 738 lukasz.burski@lubelskie.pl
2.2


sekretariat

Anna Pioś
sekretariat

81 44 16 738

drpo@lubelskie.pl

Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. przyjmowanie zgłoszeń adresowanych do Rzecznika dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPO WL przez poszczególne instytucje zaangażowane w realizację Programu,
 2. analizowanie zgłoszeń wymienionych w pkt 1, na podstawie udzielonych informacji i wyjaśnień oraz dokumentacji udostępnionej przez właściwe instytucje zaangażowane w realizację Programu,
 3. udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń wymienionych w pkt 1 dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPO WL,
 4. dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach RPO WL obowiązujących w poszczególnych instytucjach zaangażowanych w realizację Programu tj. instytucji zarządzającej (IZ) oraz instytucjach pośredniczących (IP),
 5. formułowanie propozycji usprawnień dla właściwych instytucji zaangażowanych w realizację RPO WL oraz monitorowanie ich wdrożenia,
 6. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Rzecznika przedkładanie ich Zarządowi.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail

ul.Stefczyka 3,

pok. 12

Piotr Wysok

Rzecznik Funduszy Europejskich

81 47 81 331 rzecznikrpo@lubelskie.pl

Oddział Koordynacji RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. zapewnienie spójności z politykami regionalnymi, krajowymi i wspólnotowymi, w szczególności w kontekście zmian dokumentów strategicznych, planistycznych i operacyjnych (w tym w zakresie zmian RPO WL oraz programowania polityki spójności 2020+),
 2. koordynacja wdrażania w ramach RPO WL ustaleń/decyzji/rekomendacji podmiotów i instytucji koordynujących proces wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie krajowym,
 3. koordynacja powierzania zadań IP w ramach RPO WL, w tym zmian w Porozumieniach z IP,
 4. rozpatrywanie skarg i wniosków na działania IP oraz DW EFRR oraz DW EFS,
 5. koordynacja aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego UMWL w zakresie dotyczącym komórek zaangażowanych w RPO WL oraz konsultowanie regulaminów organizacyjnych IP w zakresie dotyczącym wdrażania RPO WL,
 6. koordynacja realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na poziomie RPO WL,
 7. obsługa procesu wydawania dla pracowników DZ RPO upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych,
 8. ocena wniosków o dofinansowanie w ramach PT dla IZ RPO i zmian we wnioskach oraz przygotowywanie projektów decyzji o dofinansowaniu projektów IZ RPO w ramach PT (projektów uchwał ZWL w tym zakresie),
 9. koordynacja działań z systemem kontroli zarządczej w DZ RPO,
 10. udział w programowaniu polityki spójności 2020+.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
pok. 2.15

Ewa Olejniczek-Wójcik

p.o. kierownika Oddziału

81 47 81 256 ewa.olejniczek@lubelskie.pl

Oddział Systemu Realizacji RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. koordynacja procesów związanych z desygnacją przez IZ RPO,
 2. koordynacja opracowania i aktualizacji dokumentów w ramach systemu zarządzania i kontroli RPO WL, w tym Opisu Funkcji i Procedur, Instrukcji Wykonawczej IZ RPO,
 3. zatwierdzania procedur IP,
 4. opiniowanie regulaminów konkursów opracowanych przez DW EFRR i DW EFS oraz IP,
 5. weryfikacja i zatwierdzenie rocznych planów kontroli IP oraz monitorowanie ich realizacji,
 6. sporządzanie i aktualizacja Rocznego Planu Kontroli RPO WL oraz monitorowanie jego wykonania,
 7. współpraca z zewnętrznymi i wewnętrznymi organami kontroli i audytu oraz koordynacja wdrażania sformułowanych przez nie rekomendacji/ustaleń,
 8. sporządzanie rocznych podsumowań ustaleń końcowych sprawozdań z przeprowadzonych audytów i kontroli oraz sporządzanie deklaracji zarządczych,
 9. prowadzenie kontroli systemowych w IP we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi IZ RPO,
 10. utworzenie i zarządzanie bazą ekspertów powołanych do oceny projektów w ramach RPO WL, we współpracy z DW EFRR,DW EFS oraz IP,
 11. koordynacja procesów zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach RPO WL, w tym obsługa Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WL oraz weryfikacja i wprowadzanie informacji dotyczących nadużyć finansowych przekazywanych przez DW EFRR, DW EFS i IP do systemu IMS Signals,
 12. udział w programowaniu polityki spójności 2020+,
 13. prowadzenie kontroli krzyżowych Programu,
 14. administrowanie systemem informatycznym obsługującym RPO WL (na poziomie krajowym), w tym wykonywanie zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie administrowanego systemu informatycznego,
 15. prowadzenie audytu jakości obsługiwanych systemów informatycznych,
 16. weryfikacja informacji o nieprawidłowościach przekazywanych przez IP w formie raportów z wykorzystaniem systemu IMS.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.16 Ewelina Iwanowska-Nagengast
p.o. kierownika Oddziału
81 44 16 587 ewelina.nagengast@lubelskie.pl

Oddział Zarządzania Finansowego RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. koordynacja finansowej realizacji Programu, w tym analizowanie postępu finansowego RPO WL,
 2. nadzór nad wykonywaniem zadań LAWP i WUP w zakresie finansowej realizacji Programu oraz w zakresie prowadzenia procesu certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej,
 3. zarządzanie budżetem RPO WL, w tym planowanie i prognozowanie wydatków w zakresie budżetu środków europejskich, budżetu państwa i budżetu województwa, wnioskowanie o środki z UE i BP, opracowanie prognoz planowanych wniosków o płatność,
 4. współpraca z IC dotycząca rocznych zestawień wydatków przedstawianych Komisji Europejskiej w celu uzyskania zwrotu kosztów za dany rok referencyjny,
 5. przygotowywanie deklaracji wydatków od IZ do IZ/IC,
 6. prowadzenie monitoringu finansowego realizacji zasady n+3 w zakresie kwot wnioskowanych do Komisji Europejskiej,
 7. koordynacja prac związanych z kontraktem terytorialnym w zakresie finansów RPO WL,
 8. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań departamentów wdrażających w zakresie finansowej realizacji Programu,
 9. monitoring dostępności środków w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych i osi RPO WL,
 10. gromadzenie i analiza informacji w zakresie nieprawidłowości finansowych we wdrażaniu RPO WL dla potrzeb procesu certyfikacji wydatków,
 11. weryfikacja wniosków o płatność dotyczących PT IP i sporządzanie dyspozycji dokonania przelewu do DF,
 12. udział w programowaniu polityki spójności 2020+.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.3 Marcin Korchut
kierownik Oddziału
81 44 16 751 marcin.korchut@lubelskie.pl

Oddział Monitoringu i Ewaluacji RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. sporządzanie dokumentów sprawozdawczych z realizacji RPO WL na podstawie sprawozdań z DW EFS, DW EFRR, DKiAW oraz IP,
 2. zarządzanie systemem monitorowania oraz analizowanie postępu rzeczowego i finansowego RPO WL,
 3. koordynacja w zakresie realizacji wskaźników RPO WL, w tym w szczególności osiąganie „kamieni milowych”,
 4. wykonywanie zadań Jednostki Ewaluacyjnej, funkcjonującej w ramach oddziału, w tym zlecanie i realizacja ekspertyz i badań ewaluacyjnych RPO WL,
 5. przygotowywanie informacji, analiz i sprawozdań dotyczących stanu wdrażania RPO WL, w szczególności dla potrzeb Komitetu Monitorującego RPO WL,
 6. koordynacja prac Komitetu Monitorującego RPO oraz grup roboczych powołanych w jego ramach,
 7. udział w programowaniu polityki spójności 2020+.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.13 Edyta Zarosa
kierownik Oddziału
81 44 16 557 edyta.zarosa@lubelskie.pl

Oddział Programowania RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. monitoring i koordynacja zmian w RPO WL,
 2. koordynacja opracowania i aktualizacji dokumentów programowych, w tym Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL,
 3. opiniowanie i akceptacja propozycji kryteriów wyboru projektów w zakresie działań wdrażanych przez DW EFRR, DW EFS oraz IP, a także przekazywanie ich do zatwierdzania przez Komitet Monitorujący RPO WL,
 4. nadzór nad instrumentami rozwoju terytorialnego (ZIT, SIT),
 5. zapewnienie komplementarności w ramach RPO WL oraz z innymi programami, w tym opracowywanie harmonogramów konkursów,
 6. koordynacja zadań dotyczących rewitalizacji w zakresie RPO WL,
 7. koordynacja opracowania Planu Działań w sektorze zdrowia w ramach RPO WL,
 8. koordynacja procedury negocjacyjno-uzgodnieniowej dla projektów strategicznych,
 9. współpraca z Biurem Regionalnym Województwa Lubelskiego w Brukseli,
 10. koordynacja działań związanych z polityką spójności 2020+,
 11. koordynacja instrumentów finansowych w ramach RPO WL, w tym sporządzanie sprawozdań dotyczących instrumentów finansowych.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.18

Krzysztof Borys

p.o.kierownika Oddziału

81 44 16 731

krzysztof.borys@lubelskie.pl

Oddział Komunikacji i Promocji RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. prowadzenie działań komunikacyjnych dotyczących RPO WL, w tym działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu oraz koordynacja kontaktów z mediami,
 2. współpraca z ministerstwem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w obszarze informacji i promocji (w tym w zakresie realizacji Strategii komunikacji Polityki Spójności, obsługi Bazy Wiedzy o Funduszach Europejskich),
 3. koordynacja i nadzór nad działaniami informacyjno-promocyjnymi, realizowanymi w ramach RPO WL przez departamenty wdrażające oraz IP, w tym nadzór nad działaniami punktów kontaktowych, funkcjonujących w ramach RPO WL,
 4. sporządzanie sprawozdań z zakresu działań informacyjno-promocyjnych,
 5. współpraca z siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w regionie oraz innymi komórkami realizującymi działania informacyjno-promocyjne na poziomie regionalnym,
 6. opracowanie, aktualizacja i realizacja Strategii komunikacji RPO WL oraz Rocznych planów działań w zakresie informacji i promocji we współpracy z departamentami wdrażającymi oraz IP,
 7. administrowanie, utrzymanie oraz w razie potrzeb modyfikacja strony internetowej RPO WL, a także zapewnienie aktualności danych w Wyszukiwarce Dotacji,
 8. udział w programowaniu polityki spójności 2020+,
 9. przygotowywanie wniosków o płatność dotyczących projektu „Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL” z PT dla IZ RPO.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.11 Monika Czaplińska
kierownik Oddziału

81 44 16 268

monika.czaplinska@lubelskie.pl

2.10

Kontakt ws. informacji i promocji projektów, w tym m.in. oznakowania unijnych inwestycji

81 44 16 771

81 44 16 741

drpo@lubelskie.pl

Oddział Pomocy Technicznej RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

 1. realizacja zadań związanych z RPO WL 2007-2013 w zakresie kompetencji Oddziału.
 • Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020
 1. koordynacja działań pomocy technicznej w ramach RPO WL, w tym planowanie i zarządzanie budżetem PT oraz monitoring wdrażania PT,
 2. współpraca z ministerstwem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w zakresie pomocy technicznej PT,
 3. przygotowanie wniosków o dofinasowanie w ramach pomocy technicznej dla IZ RPO,
 4. ocena wniosków o dofinansowanie w ramach PT dla IP i zmian we wnioskach oraz przygotowywanie projektów decyzji o dofinansowaniu projektów IP w ramach PT (projektów uchwał ZWL w tym zakresie),
 5. przygotowywanie wniosków o płatność dotyczących PT dla IZ RPO,
 6. sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy technicznej,
 7. zarządzanie procesem opracowania planu zamówień publicznych oraz techniczna realizacja określonych zamówień dla IZ RPO,
 8. koordynacja opracowania planu szkoleń dla pracowników IZ RPO,
 9. udział w programowaniu polityki spójności 2020+.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
2.8 Marlena Hajduk
p.o. kierownika Oddziału

81 44 16 690

marlena.hajduk@lubelskie.pl

Oddział Informacji o Funduszach Europejskich

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

 1. zapewnienie mieszkańcom województwa wiedzy na temat dostępnych form działań finansowanych z Funduszy Europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem programów operacyjnych realizowanych w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020,
 2. dostarczenie opinii publicznej informacji o stanie i efektach wdrażania poszczególnych Funduszy Europejskich w układzie krajowym i regionalnym, w tym informacji o realizacji konkretnych projektów w ramach tzw. dobrych praktyk,
 3. wypracowanie efektywnych mechanizmów współpracy w zakresie wymiany informacji i podejmowania wspólnych działań na terenie województwa w ramach tzw. Systemu Informacji o Funduszach Europejskich, na który składają się regionalne i krajowe instytucje informujące o Funduszach Europejskich.
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
0.17 Mariusz Nowak
p.o. kierownika Oddziału
81 44 16 546 mariusz.nowak@lubelskie.pl
81 44 16 547


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
kontakt@feu.lubelskie.pl

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
0.18 Mateusz Roczkowski

81 44 16 865

81 44 16 864

mateusz.roczkowski@lubelskie.pl
Krzysztof Prybuła krzysztof.prybula@lubelskie.pl
Agnieszka Brzozowska agnieszka.brzozowska@lubelskie.pl


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
307 Roman Golec 83 34 35 844 roman.golec@lubelskie.pl

Olga Szymoniuk

olga.szymoniuk@lubelskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie

pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
chelm@feu.lubelskie.pl

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
297 Aleksandra Jarosz

82 56 51 921

514 924 194

aleksandra.jarosz@lubelskie.pl
Jolanta Kosowska jolanta.kosowska@lubelskie.pl

Maciej Surma

maciej.surma@lubelskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach

ul. Augusta Emila Fieldorfa - Nila 18, lokal 19 - (budynek HTM), 24-100 Puławy
pulawy@feu.lubelskie.pl

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
19

Agata Suszek

81 88 66 126

514 924 214

agata.suszek@lubelskie.pl
Izabela Pszczoła izabela.pszczola@lubelskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu

ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
zamosc@feu.lubelskie.pl

Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
105 Zofia Matwij

84 638 02 67

514 923 981

zofia.matwij@lubelskie.pl
Katarzyna Zawiślak katarzyna.zawislak@lubelskie.pl
Bartosz Kwasowiec bartosz.kwasowiec@lubelskie.pl
Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry