Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

 • A

 • Analiza SWOT Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości regionu wobec szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia).

 • Audyt Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności. Audyt jest zazwyczaj wykonywany przez odrębną komórkę, podporządkowaną bezpośrednio kierownikowi instytucji (audyt wewnętrzny) lub przez podmiot zewnętrzny (audyt zewnętrzny).

 • B

 • Beneficjent Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Podmiot publiczny lub prywatny oraz osoba fizyczna, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjowanie i wdrażanie operacji; w kontekście programów pomocy państwa, „beneficjent” oznacza podmiot, który otrzymuje pomoc; w kontekście instrumentów finansowych „beneficjent” oznacza podmiot, który wdraża instrument finansowy albo, w stosownych przypadkach, fundusz funduszy.

 • Biznesplan Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Biznesplan sporządza się na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Dokument ten zawiera kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT. Treść biznesplanu powinna: odzwierciedlać aktualną, rzeczywistą sytuację analizowanego podmiotu gospodarczego z różnych punktów widzenia (finansowego, produkcyjnego itd.), uwzględniać otoczenie przedsiębiorstwa, w tym analizę rynku, prezentować kadrę przedsiębiorstwa, jej kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności itd., przedstawiać stosowane technologie produkcji, ich energochłonność lub inne istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa elementy, np. wpływ na środowisko naturalne, być sporządzona językiem zrozumiałym dla odbiorcy (potencjalnego inwestora), niezbyt obszerna. Biznesplan zazwyczaj jest załącznikiem wymaganym przy ubieganiu się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

 • C

 • Cele tematyczne Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  W nowej perspektywie 2014-2020 unijna pomoc skupia się na wybranych dziedzinach, czyli tzw. celach tematycznych. Zostały one określone na podstawie Strategii Europa 2020. Jest ich jedenaście. Należą do nich: badania i działalność innowacyjna, technologie informacyjno-komunikacyjne, konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarka niskoemisyjna, dostosowanie do zmian klimatu, ochrona środowiska, zrównoważony transport, wspieranie zatrudnienia, integracja społeczna i zwalczanie ubóstwa, edukacja, skuteczna administracja publiczna.

 • Certyfikacja wydatków Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Proces sporządzania i przekazywania do Komisji Europejskiej poświadczonych wniosków o płatność w celu otrzymania zwrotu środków przekazanych przez instytucję zarządzającą i instytucję pośredniczącą na rzecz beneficjentów.

 • D

 • Decyzja Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Wspólnotowy akt prawny, wiążący dla poszczególnych instytucji, przedsiębiorstw i krajów członkowskich.

 • Desygnacja Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Potwierdzenie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wykonującego zadania państwa członkowskiego, spełniania przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą i instytucję wdrażającą lub krajowego kontrolera lub wspólny sekretariat warunków zapewniających prawidłową realizację programu operacyjnego.

 • Dyrekcja Generalna ds Polityki Regionalnej (DG Regio) Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Departament Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za zmniejszanie społeczno-gospodarczych zróżnicowań pomiędzy regionami Unii. Jej zadaniem jest m.in. przydzielenie środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby rozwoju regionów wchodzących w skład państw członkowskich.

 • Dyrektywy Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Forma aktów prawnych Wspólnoty. Jest prawnie wiążąca, jeśli chodzi o realizację celu i terminu działania. Pozostawia jednak adresatom swobodę wyboru środków i metod jej wdrożenia w narodowe systemy prawne.

 • Działanie Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Część programu operacyjnego albo część priorytetu, w ramach której wnioskodawcy mogą realizować swoje projekty.

 • Dziedzina interwencji Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Obszar tematyczny / dziedzina gospodarki wymagająca wsparcia z Funduszy Europejskich w celu podniesienia poziomu rozwoju lub innowacyjności, np. inwestycje w gospodarstwach rolnych, usługi dla przemysłu turystycznego, budowa dróg.

 • E

 • EBI - Europejski Bank Inwestycyjny Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Bank powołany na mocy Traktatu Rzymskiego mający służyć finansowaniu rozwoju gospodarczego wspólnoty. Podstawowym zadaniem EBI jest równoważenie i stabilizacja wspólnego rynku poprzez udzielanie pożyczek i gwarancji kredytów, przyznawanych przez inne banki, które następnie są wykorzystywane we wszystkich sektorach gospodarczych (przede wszystkim w telekomunikacji, transporcie, przemyśle, energetyce oraz ochronie środowiska).

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. Z EFRR pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom.

 • Europejskie Fundusz Społeczny Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Jeden z Funduszy Europejskich, którego głównym zadaniem jest rozwój społeczeństw w UE. Z EFS pochodzi m.in. wsparcie polityki rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, adaptacyjność i rozwój kadr, wyrównywanie szans na rynku pracy.

 • Eurostat Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Urząd Statystyczny Wspólnoty Europejskiej (usytuowany w Luksemburgu) zapewnia kompleksową obsługę instytucji unijnych i obywateli UE w zakresie informacji statystycznej. Gromadzi dane z krajów członkowskich i kandydujących, opracowuje i udostępnia oficjalne statystyki, spełniające standardy jakości, obiektywności, niezależności naukowej i tajemnicy statystycznej. Współpracuje z krajowymi urzędami statystycznymi w zakresie rozwoju statystyki.

 • Ewaluacja Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Ocena/oszacowanie jakości (stopnia) realizacji programu (tzn. jego faktycznych rezultatów) w stosunku do wcześniejszych założeń (tzn. oczekiwanych efektów). W przeciwieństwie do monitorowania lub kontroli ewaluacja odnosi się do efektów długoterminowych (oddziaływania). Zasadniczym celem ewaluacji jest stałe ulepszanie skuteczności i efektywności programów realizowanych przez władze publiczne. Przeprowadzana jest w celu osiągnięcia pozytywnych efektów społecznych i gospodarczych związanych bezpośrednio z danym programem oraz zwiększania przejrzystości i promowania działań podejmowanych przez władze publiczne. Ewaluacja jest wykonywana jako: ewaluacja wstępna, ewaluacja w połowie okresu realizacji oraz ewaluacja końcowa.

 • F

 • Fundusze strukturalne Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. To z nich pochodzi część środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych. Obecnie do funduszy unijnych zaliczamy: Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

 • I

 • Instytucja audytowa Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Odpowiada za weryfikację zgodności systemów zarządzania programami z prawem krajowym i wspólnotowym oraz analizę, czy systemy te funkcjonują prawidłowo. Dla wszystkich programów operacyjnych funkcje Instytucji Audytowej pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów. W przypadku RPO część funkcji IA jest delegowanych do urzędów kontroli skarbowej w województwach.

 • Instytucja Certyfikująca Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Komórka organizacyjna w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialna za certyfikację wydatków ponoszonych w ramach Funduszy Europejskich. W latach 2014-2020 funkcję Instytucji Certyfikującej powierzono Instytucjom Zarządzającym poszczególnymi programami operacyjnymi.

 • Instytucja Pośrednicząca Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Podmiot, któremu została powierzona, w drodze porozumienia albo umowy zawartych z instytucją zarządzającą, realizacja zadań w ramach krajowego lub regionalnego programu operacyjnego. IZ RPO WL 2014-2020 powierzyła funkcję IP dla: Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Miastu Lublin (Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

 • Instytucja płatnicza Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Instytucja płatnicza to instytucja lub organ odpowiedzialny za przygotowywanie i składanie wniosków o płatność do Komisji Europejskiej.

 • Instytucja Zarządzająca Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Właściwy minister albo inny organ administracji publicznej, odpowiedzialny za przygotowanie i nadzorowanie realizacji programu. W programach krajowych funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a w programach regionalnych Zarządy Województw. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego funkcję IZ pełni Zarząd Województwa Lubelskiego.

 • J

 • Jednostka samorządu terytorialnego (JST) Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Lokalna lub regionalna wspólnota samorządowa. Jednostki te są samodzielne i autonomiczne w działaniu w sferze spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. Jednostki prowadzą swoją działalność we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że każda z nich, w ramach swojego zakresu kompetencji, sama wyznacza sobie cele i sposób ich realizacji, a za wykonanie tych zadań jest odpowiedzialna.

 • K

 • Kategorie interwencji funduszy strukturalnych Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Obszary/zagadnienia tematyczne objęte pomocą na zasadach obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej. Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych pomocna przy identyfikacji, badaniu i monitorowaniu działań. Kategorie interwencji są wykorzystywane do wykonywania rocznych sprawozdań dotyczących funduszy strukturalnych i ich obciążenia w celu ułatwienia przekazu informacji dotyczących różnych polityk. Do głównych obszarów interwencji zaliczono: rolnictwo, leśnictwo, promowanie dostosowania i rozwoju obszarów rolniczych, rybołówstwo, pomoc dla dużych przedsiębiorstw, pomoc dla średnich i małych przedsiębiorstw, turystykę, infrastrukturę transportową, infrastrukturę telekomunikacyjną i społeczeństwo informacyjne, infrastruktury energetyczne, infrastrukturę środowiskową, planowanie przestrzenne i odbudowę, infrastrukturę społeczną i ochronę zdrowia publicznego.

 • Klasyfikacja jednostek przestrzennych DEGURBA Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Zdefiniowana przez Eurostat i wykorzystywana do monitorowania obszaru realizacji inwestycji/projektu w LSI2014/LSI2014EFS, klasyfikacja jednostek przestrzennych, zgodnie z którą jednostki przestrzenne przyporządkowane są do następujących kategorii: gęsto zaludnione (01), pośrednie (02) i słabo zaludnione (03). Założenia metodologiczne DEGURBA opierają się na kryterium gęstości zaludnienia i minimalnej liczby ludności.

  Klasyfikacja terenów[1]:

  1. - tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, obszary miejskie) – przynajmniej 50% ludności zamieszkuje obszary gęsto zaludnione;

  Według definicji Eurostat do terenów gęsto zaludnionych w województwie lubelskim zalicza się miasta Chełm, Zamość i Lublin.

  1. - tereny pośrednie (miasta, przedmieścia) – mniej niż 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie i mniej niż 50% ludności obszary o dużej gęstości zaludnienia[1];

  Według definicji Eurostat do terenów pośrednich w województwie lubelskim zalicza się gminy miejskie: Międzyrzec Podlaski, Terespol, Radzyń Podlaski, Włodawa, Biała Podlaska, Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw, Tomaszów Lubelski, Lubartów, Świdnik, Kraśnik, Łuków, Puławy i Dęblin; gminy miejsko-wiejskie: Szczebrzeszyn, Łęczna, Janów Lubelski, oraz gminy wiejskie: Kraśnik i Konopnica.

  1. - tereny słabo zaludnione (wiejskie) – więcej niż 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie[2];

  Według definicji Eurostat do terenów słabo zaludnionych zalicza się pozostałe gminy województwa lubelskiego.


  [2] Obszary wiejskie - 300 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 5 000 mieszkańców.

 • Korekta finansowa Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Kwota, o jaką pomniejsza się dofinansowanie dla projektu lub programu operacyjnego w związku z nieprawidłowością indywidualną lub systemową. Pomniejszenie dofinansowania dla projektu może być dokonane przez właściwą Instytucję na etapie weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność i/lub kontroli.

 • M

 • Monitorowanie finansowe Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Monitorowanie zarządzania środkami z Funduszy Europejskich przyznanymi na realizację programów i projektów jest podstawą oceny sprawności ich wydatkowania.

 • Monitorowanie rzeczowe Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Monitorowanie postępu realizacji programów i projektów poprzez system wskaźników określonych w dokumentach programowych. Monitorowanie postępów realizacji Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 odbywa się na dwóch poziomach:
  - na poziomie programu – wskaźniki umieszczone w dokumencie RPO WL 2014-2020 – za ich osiągnięcie i monitorowanie odpowiedzialna jest IZ przed KE,
  - na poziomie projektu – wskaźniki wybrane do monitorowania w poszczególnych projektach (na podstawie dokumentu SZOOP) – za ich osiągnięcie odpowiedzialny jest Beneficjent przed IZ/IP, który sprawozdaje z ich realizacji we wnioskach o płatność.
  Na poziomie programu monitorowane są poniższe rodzaje wskaźników:
  - wskaźniki rezultatu strategicznego EFRR– źródło: statystyka publiczna,
  - wskaźniki rezultatu długoterminowego EFS – źródło: badania ewaluacyjne projektów realizowanych w RPO WL 2014-2020,
  - wskaźniki rezultatu bezpośredniego EFRR i EFS – źródło: dane monitoringowe z projektów,
  - wskaźniki produktu EFRR i EFS - źródło: dane monitoringowe z projektów.

 • O

 • Odbiorca ostateczny Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Osoba fizyczna lub osoba prywatna korzystająca z projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Mogą to być np. uczestnicy szkoleń, biorcy wsparcia dla bezrobotnych, osoby otrzymujące wsparcie finansowe na założenie firmy poprzez dotacje/ instrumenty finansowe.

 • Oś priorytetowa Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Określa zakres działań, typy projektów, wielkość środków finansowych niezbędnych do realizacji określonego celu oraz osiągnięcia zakładanych rezultatów.

 • Outplacment Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Usługi rynku pracy świadczone na rzecz pracownika znajdującego się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/stosunku służbowego, zagrożonego zwolnieniem lub zwolnionego z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Outplacement może obejmować w szczególności: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy, finansowanie szkoleń i kursów przekwalifikowujących, kursów doszkalających, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 • P

 • Projekt (zadanie) Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Przedsięwzięcie realizowane w ramach działania, będące przedmiotem umowy o dofinansowanie projektu między beneficjentem a instytucją zarządzającą, lub działającą w imieniu instytucji zarządzającej instytucją pośredniczącą. Najmniejsza dająca się wyodrębnić jednostka stanowiąca przedmiot pomocy.

 • Publiczne środki krajowe Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Środki finansowe pochodzące z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych, środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki innych jednostek sektora finansów publicznych, a także inne środki jednostek oraz form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych.

 • Publiczne środki wspólnotowe Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a w szczególności z Funduszy Europejskich.

 • R

 • Raportowanie / Sprawozdawczość Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Przekazywanie sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych z Funduszy Europejskich na poziomie projektu, działania lub programu. Sprawozdanie zawiera informacje o postępach w rzeczowym i finansowym zakresie realizacji projektu/działania/programu. Częstotliwość raportowania określana jest - w przypadku projektów w umowie dofinansowania, a w przypadku działań i programów - w dokumentach dotyczących systemu wdrażania Funduszy Europejskich.

 • Refundacja wydatków Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Zwrot przez Komisję Europejską wydatków realizowanych w ramach pomocy – po ich poświadczeniu przez instytucję płatniczą. Refundacja wydatków dokonywana jest w postaci płatności okresowych lub salda końcowego.

 • Rezerwa wykonania Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Środki w wysokości 6 proc. ogólnej sumy przyznanej danemu krajowi członkowskiemu (regionowi) z funduszy europejskich na początku okresu programowania. Służą do finansowego wspierania tych dokumentów programowych, które w oparciu o standardowy zestaw wskaźników, uzgodnionych wcześniej pomiędzy Komisją Europejską a danym krajem członkowskim (regionem), wykazują najlepsze wyniki, jeśli chodzi o stopień osiągnięcia zakładanych celów, jakość zarządzania oraz postępy finansowe.

 • Rozwój zrównowanżony Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

 • S

 • Sieci transeuropejskie/Sieci TEN (Trans European Networks) Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Program przygotowany przez Unię Europejską mający za zadanie rozbudowę i modernizację sieci europejskiej infrastruktury głównych linii spinających kontynent europejski. Sieci transeuropejskie obejmują 3 obszary: Transeuropejskie Sieci Transportowe (TEN-T), Transeuropejskie Sieci Energetyczne (TEN-E), Transeuropejskie Sieci Telekomunikacyjne (eTEN).

 • SL2014 Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych poprzez: bieżący proces zarządzania, monitorowania i oceny programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, gromadzenie i przechowywanie danych, umożliwienie Beneficjentom rozliczania realizowanych przez nich projektów z wykorzystaniem dedykowanej funkcjonalności – Aplikacji obsługi wniosków o płatność w ramach SL 2014.

 • Sprawozdanie roczne Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Sprawozdanie roczne przedkładane jest corocznie przez instytucję zarządzającą Komisji Europejskiej. Zawiera ono najważniejsze informacje na temat wdrażania programu i jego priorytetów w odniesieniu do danych finansowych oraz rzeczowych, w szczególności: wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych.

 • Strategia Europa 2020 Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, który zastąpił Strategię Lizbońską. Wskazuje, gdzie UE powinna się znaleźć w 2020 roku. I tak, wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75 proc.; na inwestycje w B+R należy przeznaczyć 3 proc. PKB Unii; należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii (o 20 proc. ograniczyć emisję gazów, o 20 proc. zwiększyć udział oze i efektywność energetyczną); liczbę osób przedwcześnie kończących naukę trzeba ograniczyć do 10 proc., a co najmniej 40 proc. młodych ludzi powinno zdobyć wyższe wykształcenie; liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln.

 • Strategia Rozwoju Kraju (SRK) Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Główna strategia rozwojowa w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Stanowi punkt odniesienia dla innych programów i nadaje priorytet działaniom, jakie będą podejmowane w latach, których dotyczy. Obecnie obowiązującym dokumentem jest Strategia Rozwoju Kraju 2020. Jest ona kontynuacją Strategii Rozwoju Kraju 2007-15.

 • System Informacji Przestrzennej (SIP) Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Nazywany również GIS (Geographic Information System) to system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni objętej działaniem systemu. Podstawowym elementem systemu informacji przestrzennej jest baza danych zawierająca informacje (przestrzenne i opisowe) o obiektach świata rzeczywistego reprezentowanych w systemie.

 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Dokument przygotowywany przez Instytucję Zarządzającą określający ogólne zasady i reguły realizacji Programu oraz dokładne informacje na temat osi priorytetowych i działań jakie będą realizowane w ramach Programu. Dokument zawiera w szczególności informacje o rezultatach planowanej interwencji wyrażonych wskaźnikami, typach projektów i beneficjentów, planie finansowym i formach wsparcia oraz poziomach dofinansowania, a także kwestiach dotyczących pomocy publicznej.

 • U

 • Umowa Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Umowa o dofinansowanie określa wzajemne prawa i obowiązki instytucji udzielającej dofinansowania i Beneficjenta, którego wniosek został wybrany do dofinansowania. W ramach umowy określa się m. in.: warunki dofinansowania, zasady rozliczania wydatków, zasady monitorowania projektu, zasady kontroli, zasady wprowadzania zmian w projekcie, formę zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, podstawy rozwiązania umowy, zasady zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych środków, z uwzględnieniem przepisów prawa krajowego i unijnego.

 • Umowa Partnerstwa Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  To rodzaj kontraktu pomiędzy Polską a Unią Europejską. Określa, w jaki sposób będą m.in. wydatkowane fundusze w nowej perspektywie budżetowej obejmującej lata 2014-2020. W dokumencie zawarte są też cele, priorytety oraz podstawowe wskaźniki. Umowa wskazuje też zakres finansowania działań w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa, układ programów operacyjnych oraz zarys systemu ich finansowania i wdrażania.

 • Ustawa wdrożeniowa Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Ustawa określająca mechanizmy koordynacji realizacji programów operacyjnych wspófinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Definiuje zasady wdrażania środków polityki spójności, podstawowe dokumenty temu służące oraz podmioty zaangażowane w ten proces. Określa także zadania i tryb współpracy między nimi. Dokument reguluje kwestie związane z rozliczeniami z Komisją Europejską i monitorowaniem efektów dotowanych z UE przedsięwzięć oraz te dotyczące kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych. Porządkuje zagadnienia dotyczące pomocy publicznej, zasady wdrażania instrumentów zwrotnych oraz system wyboru projektów i procedurę odwoławczą. Uwzględnia także nowe zasady realizacji polityki spójności 2014-2020 określone przepisami unijnymi, w tym: przeniesienie z poziomu Komisji Europejskiej na poziom państwa członkowskiego kompetencji w zakresie oceny zgodności systemów zarządzania i kontroli programów z wymogami unijnym (proces desygnacji instytucji, którym powierzono funkcje w procesie realizacji programu); wprowadzenie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz zasad funkcjonowania systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych.

 • W

 • Wkład własny Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowanych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu).

 • Wniosek o dofinansowanie projektu Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Dokument, w którym zawarty jest opis projektu lub przedstawione w innej formie informacje na temat projektu, na podstawie których dokonuje się oceny spełnienia przez ten projekt kryteriów wyboru projektów. Za integralną część wniosku o dofinansowanie uznaje się wszystkie jego załączniki.

 • Wniosek o płatność Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Wniosek składany przez beneficjenta obrazuje postęp rzeczowo-finansowy projektu. Służy wnioskowaniu przez beneficjenta o wypłacenie dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Występują cztery podstawowe rodzaje wniosków: sprawozdawczy, o refundację, o zaliczkę oraz rozliczający zaliczkę. Możliwe jest łączenie różnych rodzajów wniosków. Wnioski powinny być składane zgodnie z zatwierdzonym przez IZ RPO WL 2014-2020 harmonogramem płatności, stanowiącym załącznik do umowy, co najmniej raz na trzy miesiące (w przypadku braku wydatków do rozliczenia należy złożyć wniosek sprawozdawczy).

 • Wskaźniki informacyjne Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Wskaźniki produktu jak i rezultatu bezpośredniego (dla EFS i EFRR) monitorowane na poziomie projektu, z realizacji których Beneficjent nie jest rozliczany – monitoruje je dla celów informacyjnych.

 • Wskaźniki kluczowe Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Wskaźniki znajdujące się w załącznikach do wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” zawierające m.in. wskaźniki wspólne dla państw UE (tzw. common indicator - CI). Wśród wskaźników kluczowych znajdują się zarówno wskaźniki produktu EFRR i EFS, rezultatu bezpośredniego EFRR i EFS jak i rezultatu długoterminowego EFS. Wszystkie adekwatne do zakresu wsparcia RPO WL 2014-2020 wskaźniki kluczowe monitorowane na poziomie projektu są umieszczone w SZOOP.

 • Wskaźniki produktu EFRR Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Wskaźniki będące bezpośrednimi, rzeczowymi efektami podjętych działań mierzonymi konkretnymi wielkościami. Opisują wszystkie te produkty, które powstają w trakcie realizacji projektu na skutek wydatkowania środków, tj. kosztów kwalifikowalnych, np. długość wybudowanej sieci wodociągowej (km). Wskaźniki te są monitorowane zarówno na poziomie projektu, jak i programu.

 • Wskaźniki produktu EFS Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Wskaźniki dotyczące realizowanych działań. Produkt stanowi wszystko, co zostało uzyskane w wyniku działań współfinansowanych z EFS. Są to w szczególności usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. Wskaźniki produktu odnoszą się do osób objętych wsparciem. Wskaźniki te są monitorowane zarówno na poziomie projektu, jak i programu.

 • Wskaźniki rezultatu bezpośredniego EFRR Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Wskaźniki, które opisują zmiany, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu. Są logicznie powiązane ze wskaźnikami produktu, np. liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (osoby). Wskaźniki te są monitorowane zarówno na poziomie projektu, jak i programu.

 • Wskaźniki rezultatu bezpośredniego EFS Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Wskaźniki dotyczące oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS. Określają efekt zrealizowanych działań w odniesieniu do osób, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy i odnoszą się do sytuacji bezpośrednio po zakończeniu wsparcia - do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. Wskaźniki monitorowane na poziomie projektu wybierane są z umieszczonej w SZOOP listy wskaźników rezultatu dla poszczególnych Działań RPO WL 2014-2020 finansowanych ze środków EFS.

 • Wskaźniki rezultatu długoterminowego EFS Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Wskaźniki dotyczące efektów wsparcia osiągniętych w dłuższym okresie od zakończenia wsparcia - po upływie co najmniej 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. Wskaźniki te są monitorowane na poziomie programu w ramach badań ewaluacyjnych efektów projektów finansowanych ze środków EFS.

 • Wskaźniki rezultatu strategicznego EFRR Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Wskaźniki opisujące sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze województwa lubelskiego, mierzone przed rozpoczęciem, w trakcie wdrażania oraz po zakończeniu realizacji RPO WL 2014-2020, będące podstawą dla oszacowania efektów realizacji Programu w zakresie wsparcia ze środków EFRR. Wskaźniki te są mierzone na poziomie programu i mają źródło w statystyce publicznej.

 • Wskaźniki rozliczeniowe Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Wskaźniki produktu jak i rezultatu bezpośredniego (dla EFS i EFRR) monitorowane na poziomie projektu, z realizacji których beneficjent jest rozliczany – są to wszystkie wskaźniki adekwatne do zakresu projektu i mają charakter obligatoryjny.

 • Wskaźniki specyficzne Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Wykraczające poza listę wskaźników kluczowych dodatkowe wskaźniki określone przez Instytucję Zarządzającą RPO WL 2014-2020 na poziomie Programu, SZOOP i projektu w celu uzyskania informacji o konkretnych formach wsparcia realizowanych przez beneficjenta lub specyficznych dla działania. Wśród wskaźników specyficznych znajdują się zarówno wskaźniki produktu jak i rezultatu bezpośredniego (dla EFS i EFRR) monitorowane na poziomie programu oraz na poziomie projektu.

 • Wskaźniki wspólne (common indicators - CI) Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Wspólne dla państw UE wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego monitorowane zarówno na poziomie projektu, jak i programu. Lista CI dla EFRR jest załącznikiem I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Lista CI dla EFS jest załącznikiem I oraz II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

 • Wspólna Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Klasyfikacja doraźnie ustalana przez Urząd Statystyczny Unii Europejskiej we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi. Opracowana w oparciu o istniejące podziały administracyjne i kryterium ludnościowe Klasyfikacja ma na celu zapewnienie zbierania, opracowywania i udostępniania na obszarze UE porównywalnych danych dla określonych statystyk regionalnych. Klasyfikacja NUTS jest hierarchiczna – dzieli każde państwo członkowskie na jednostki terytorialne poziomu NUTS 1, z których każdy dzieli się na jednostki terytorialne poziomu NUTS 2, a te z kolei dzielą się na jednostki terytorialne poziomu NUTS 3. Polskimi odpowiednikami są w przypadku: NUTS 1 – regiony; NUTS 2 – województwa; NUTS 3 – podregiony; NUTS 4 – powiaty i miasta na prawach powiatu; NUTS 5 – gminy.

 • Z

 • Zasada partnerstwa Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Reguluje działanie funduszy strukturalnych. Nakłada obowiązek jak najściślejszej współpracy między Komisją Europejską a odpowiednimi władzami i instytucjami szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, uczestniczącymi w przygotowaniu i realizacji działań w ramach tych funduszy.

 • Zasada programowania Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Reguluje działanie funduszy strukturalnych. Nakłada obowiązek podejmowania decyzji na podstawie wieloletnich programów rozwoju i innych dokumentów planistycznych, obejmujących wszystkie informacje niezbędne do sprawnego i efektywnego osiągania zamierzonych celów.

 • Zasada subsydiarności (pomocniczości) Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Oznacza, że wszelkie działania powinny być podejmowane na możliwie najniższym szczeblu, który jest zdolny do ich realizacji w obrębie regionu lub państwa członkowskiego. Instytucje Unii Europejskiej mogą realizować określone zadania tylko wtedy, gdy nie mogą być one skutecznie wykonane samodzielnie przez regiony lub kraje członkowskie.

 • Zasada zgodności / spójności Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Reguluje działanie funduszy strukturalnych, odnosi się do istniejących związków pomiędzy polityką regionalną a polityką makroekonomiczną prowadzoną przez poszczególne państwa członkowskie. Zgodnie z postanowieniami Jednolitego Aktu Europejskiego w celu zwiększenia zbieżności koniunktur gospodarczych oraz redukowania różnic w stopniu rozwoju poszczególnych regionów, państwa członkowskie mają obowiązek koordynować swoje polityki gospodarcze. Zasada zgodności zapewnia zgodność operacji realizowanych z funduszy z postanowieniami Traktatu i aktów przyjętych na jego podstawie.

 • Zasady kwalifikacji wydatków Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Zestaw wymogów formalnych i merytorycznych odnoszących się do kategorii wydatków, które mogą zostać objęte dofinansowaniem w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Odnoszą się one zarówno do rodzaju kosztów, które mogą zostać poddane dofinansowaniu, jak i sposobu ich ponoszenia i dokumentacji.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry