Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Witaj w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 to jeden z 16. Regionalnych Programów Operacyjnych.

Bardzo ważne informacje

Celem programu jest podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej.

Budżet RPO WL 2014-2020 wynosi 2,23 mld €.

Dzięki tym środkom w ramach dwóch funduszy:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Europejskiego Funduszu Społecznego

wsparcie otrzymają kluczowe dla rozwoju województwa lubelskiego obszary:

 • przedsiębiorczość,
 • badania i innowacje,
 • energetyka odnawialna,
 • środowisko,
 • rynek pracy,
 • edukacja,
 • pomoc społeczna,
 • transport,
 • kultura,
 • ochrona zdrowia.

Dobre rady

Na początek zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po Regionalnym Programem Operacyjnym, który zawiera podstawowe informacje na temat programu i możliwości jakie oferuje.

Przewodnik po Regionalnym Programie Operacyjnym

Alokacja na osie priorytetowe i działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiegona lata 2014-2020

Nazwa osi priorytetowej i działania

Wsparcie z

UE (w EUR)

Instytucja ogłaszająca konkurs

Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje

53 232 414

1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa

2 353 053

DW EFRR

1.2 Badania celowe

27 995 447

LAWP

1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

21 979 443

LAWP

1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań

253 704

LAWP

1.5 Bon na innowacje

650 767

LAWP

Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie

76 216 760

2.1 Cyfrowe Lubelskie

75 455 870

DW EFRR

2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

760 890

DW EFRR

Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw

2878 836 228

3.1 Tereny inwestycyjne

5 359 108

DW EFRR

3.2 Instrumenty kapitałowe

9 310 245

LAWP

3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe

190 907

LAWP

3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku

1 013 281

LAWP

3.5 Bon na doradztwo

1 989 458

LAWP

3.6 Marketing gospodarczy

15 494 915

DW EFRR

3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

244 953 314

LAWP

3.8 Tereny inwestycyjne w ramach ZIT LOF*

0

DW EFRR

3.9 Udział w targach i misjach

525 000

LAWP

3.10 Wzrost konkurencyjności MŚP dla ZIT* miast subregionalnych

Działanie nie będzie realizowane

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

237 235 681

4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

186 174 976

DW EFRR

4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

51 060 705

LAWP

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

2674 988 560

5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

33 561 859

LAWP

5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

6 076 967

DW EFRR

5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego

14 460 013

DW EFRR

5.4 Transport niskoemisyjny

123 068 379

DW EFRR

5.5 Promocja niskoemisyjności

28 818 300

DW EFRR

5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla ZIT LOF*

77 003 042

DW EFRR

5.7 Transport niskoemisyjny dla ZIT* miast subregionalnych

Działanie nie będzie realizowane

5.8 Efektywność energetyczna sektora publicznego dla ZIT* miast subregionalnych

Działanie nie będzie realizowane

5.9 Promocja niskoemisyjności dla ZIT* miast subregionalnych

Działanie nie będzie realizowane

Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

95 171 363

6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne

4 427 784

DW EFRR

6.2 Mała retencja

Realizacja Działania nie będzie kontynuowana

6.3 Gospodarka odpadami

29 719 067

DW EFRR

6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

61 024 512

DW EFRR

Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

72 551 863

7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

51 268 994

DW EFRR

7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej

4 494 855

DW EFRR

7.3 Turystyka przyrodnicza

7 210 978

DW EFRR

7.4 Ochrona bioróżnorodności dla ZIT LOF*

9 577 036

DW EFRR

Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport

267 937 231

8.1 Regionalny układ transportowy

190 947 881

DW EFRR

8.2 Lokalny układ transportowy

27 726 065

DW EFRR

8.3 Transport kolejowy

45 416 755

DW EFRR

8.4 Transport w ramach ZIT LOF*

3 846 530

DW EFRR

Oś priorytetowa 9 Rynek pracy

234 053 406

9.1 Aktywizacja zawodowa

22 103 643

WUP

9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP

91 682 235

WUP

9.3 Rozwój przedsiębiorczości

93 138 317

DW EFS

9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

23 861 018

DW EFS

9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach ZIT LOF*

Realizacja Działania nie będzie

kontynuowana

9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach ZIT LOF*

2 192 249

DW EFS

9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnegow ramach ZIT LOF*

1 075 944

DW EFS

Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

40 166 134

10.1 Usługi rozwojowe dla MMŚP

15 696 347

DW EFS

10.2 Programy typu outplacement

12 654 822

DW EFS

10.3 Programy polityki zdrowotnej

6 374 900

DW EFS

10.4 Programy typu outplacement w ramach ZIT LOF*

5 440 065

DW EFS

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne

157 873 323

11.1 Aktywne włączenie

75 125 314

WUP

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

69 066 839

DW EFS

11.3 Ekonomia społeczna

11 65 850

DW EFS

11.4 Aktywne włączenie w ramach ZIT LOF*

2 515 320

WUP

11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach ZIT LOF*

0

DW EFS

11.6 Ekonomia społeczna w ramach ZIT LOF*

0

DW EFS

Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

111 897 737

12.1 Edukacja przedszkolna

17 484 766

DW EFS

12.2 Kształcenie ogólne

25 804 966

DW EFS

12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych

6 795 801

DW EFS

12.4 Kształcenie zawodowe

58 893 191

DW EFS

12.5 Edukacja przedszkolna w ramach ZIT LOF*

327 366

DW EFS

12.6 Kształcenie ogólne w ramach ZIT LOF*

2 591 647

DW EFS

12.7 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych w ramach ZIT LOF*

Realizacja Działania nie będzie kontynuowana

Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna

257 230 306

13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

104 052 029

DW EFRR

13.2 Infrastruktura usług społecznych

18 779 264

DW EFRR

13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich

64 102 161

DW EFRR

13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich

30 5201 457

DW EFRR

13.5. Infrastruktura przedszkolna

4 752 096

DW EFRR

13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

14 068 818

DW EFRR

13.7 Infrastruktura szkolna

4 776 910

DW EFRR

13.8 Rewitalizacja LOF w ramach ZIT*

16 573 571

DW EFRR

Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna

83 567 168

Oś priorytetowa 15 Odporne Lubelskie – zasoby z REACT-EU dla Lubelskiego

30 853 207

15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

25 423 310

LAWP

15.2 Wsparcie sektora ochrony zdrowia

5 429 897

DW EFRR

Oś priorytetowa 16 Pomoc techniczna REACT-EU

129 998

Ogółem EFRR

1 603 400 406

Ogółem EFS

627 557 768

Suma EFRR i EFS z REACT-EU

2 256 957 799

* Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LOF)

DW EFRR - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w UMWL w Lublinie

DW EFS - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w UMWL w Lublinie

LAWP - Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. (81) 44 16 864/865, (81) 44 16 546/5 47

e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. (81) 44 16 738, faks (81) 4416740

e-mail: drpo@lubelskie.pl

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. (81) 44 16 575, faks(81) 44 16 576

e-mail: defrr@lubelskie.pl

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

tel. (81) 44 16 843, faks (81) 44 16 853

e-mail: efs@lubelskie.pl

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

tel. (81) 46 23 812/831, faks (81) 46 23 840

e-mail: lawp@lubelskie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin

tel. (81) 46 35 363, faks (81) 46 35 305

e-mail: punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Urząd Miasta Lublin
ul. Leszczyńskiego 14, 20-069 Lublin
tel. (81) 46 61 620, faks (81) 46 61 629

e-mail: zit@lublin.eu

Załączniki

 1. Plik PDF Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pdf , 4,36 MB
 2. Plik PDF Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - PDF pdf , 909,53 kB
 3. Plik PDF Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - PDF DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI pdf , 296,15 kB
 4. Plik tekstowy Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - DOCX docx , 94,57 kB
 5. Audio Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - MP3 DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI mp3 , 5,11 MB
 6. Obraz Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - JPG AWERS jpg , 1,46 MB
 7. Obraz Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - JPG REWERS jpg , 2,12 MB
 8. Plik PDF Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 [TABELA - WERSJA W J. POLSKIM] stan z 25 listopada 2022 r. pdf , 2,81 MB
 9. Plik PDF Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 [TABELA - WERSJA W J. ANGIELSKIM] stan z 25 listopada 2022 r. pdf , 1,44 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.