Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Witaj w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 to jeden z 16. Regionalnych Programów Operacyjnych.

Bardzo ważne informacje

Celem programu jest podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej.

Budżet RPO WL 2014-2020 wynosi 2,23 mld €.

Dzięki tym środkom w ramach dwóch funduszy:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Europejskiego Funduszu Społecznego

wsparcie otrzymają kluczowe dla rozwoju województwa lubelskiego obszary:

 • przedsiębiorczość,
 • badania i innowacje,
 • energetyka odnawialna,
 • środowisko,
 • rynek pracy,
 • edukacja,
 • pomoc społeczna,
 • transport,
 • kultura,
 • ochrona zdrowia.

Dobre rady

Na początek zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po Regionalnym Programem Operacyjnym, który zawiera podstawowe informacje na temat programu i możliwości jakie oferuje.

Przewodnik po Regionalnym Programie Operacyjnym

Alokacja na osie priorytetowe i działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiegona lata 2014-2020

Nazwa osi priorytetowej i działania

Wsparcie z

UE (w EUR)

Instytucja ogłaszająca konkurs

Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje

61 852 861

1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa

4 549 767

DW EFRR

1.2 Badania celowe

33 175 904

LAWP

1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

22 832 465

LAWP

1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań

487 230

LAWP

1.5 Bon na innowacje

807 495

LAWP

Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie

78 265 041

2.1 Cyfrowe Lubelskie

77 422 390

DW EFRR

2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

842 651

DW EFRR

Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw

284 218 164

3.1 Tereny inwestycyjne

6 602 587

DW EFRR

3.2 Instrumenty kapitałowe

11 101 370

LAWP

3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe

197 766

LAWP

3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku

1 180 577

LAWP

3.5 Bon na doradztwo

2 391 658

LAWP

3.6 Marketing gospodarczy

14 314 924

DW EFRR

3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

247 716 940

LAWP

3.8 Tereny inwestycyjne w ramach ZIT LOF*

0

DW EFRR

3.9 Udział w targach i misjach

627 939

LAWP

3.10 Wzrost konkurencyjności MŚP dla ZIT* miast subregionalnych

Działanie nie będzie realizowane

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

224 133 992

4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

174 588 245

DW EFRR

4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

49 545 747

LAWP

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

271 045 261

5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

36 193 127

LAWP

5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

101 059 527

DW EFRR

5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego

17 139 267

DW EFRR

5.4 Transport niskoemisyjny

12 163 934

DW EFRR

5.5 Promocja niskoemisyjności

28 695 494

DW EFRR

5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla ZIT LOF*

75 793 912

DW EFRR

5.7 Transport niskoemisyjny dla ZIT* miast subregionalnych

Działanie nie będzie realizowane

5.8 Efektywność energetyczna sektora publicznego dla ZIT* miast subregionalnych

Działanie nie będzie realizowane

5.9 Promocja niskoemisyjności dla ZIT* miast subregionalnych

Działanie nie będzie realizowane

Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

99 139 764

6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne

4 427 784

DW EFRR

6.2 Mała retencja

Realizacja Działania nie będzie kontynuowana

6.3 Gospodarka odpadami

29 632 570

DW EFRR

6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

65 079 410

DW EFRR

Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

73 020 103

7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

51 241 182

DW EFRR

7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej

4 513 542

DW EFRR

7.3 Turystyka przyrodnicza

7 536 258

DW EFRR

7.4 Ochrona bioróżnorodności dla ZIT LOF*

9 729 121

DW EFRR

Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport

271 031 040

8.1 Regionalny układ transportowy

194 028 343

DW EFRR

8.2 Lokalny układ transportowy

27 726 065

DW EFRR

8.3 Transport kolejowy

45 416 755

DW EFRR

8.4 Transport w ramach ZIT LOF*

3 859 877

DW EFRR

Oś priorytetowa 9 Rynek pracy

236 669 617

9.1 Aktywizacja zawodowa

23 176 260

WUP

9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP

94 355 034

WUP

9.3 Rozwój przedsiębiorczości

85 853 347

DW EFS

9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

29 510 671

DW EFS

9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach ZIT LOF*

Realizacja Działania nie będzie

kontynuowana

9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach ZIT LOF*

2 368 995

DW EFS

9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnegow ramach ZIT LOF*

1 405 310

DW EFS

Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

42 704 437

10.1 Usługi rozwojowe dla MMŚP

15 867 426

DW EFS

10.2 Programy typu outplacement

14 022 142

DW EFS

10.3 Programy polityki zdrowotnej

7 074 301

DW EFS

10.4 Programy typu outplacement w ramach ZIT LOF*

5 740 568

DW EFS

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne

151 328 220

11.1 Aktywne włączenie

75 079 745

WUP

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

61 194 797

DW EFS

11.3 Ekonomia społeczna

12 271 074

DW EFS

11.4 Aktywne włączenie w ramach ZIT LOF*

2 782 604

WUP

11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach ZIT LOF*

0

DW EFS

11.6 Ekonomia społeczna w ramach ZIT LOF*

0

DW EFS

Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

112 431 410

12.1 Edukacja przedszkolna

16 198 798

DW EFS

12.2 Kształcenie ogólne

26 903 910

DW EFS

12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych

6 278 093

DW EFS

12.4 Kształcenie zawodowe

60 317 808

DW EFS

12.5 Edukacja przedszkolna w ramach ZIT LOF*

342 235

DW EFS

12.6 Kształcenie ogólne w ramach ZIT LOF*

2 740 566

DW EFS

12.7 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych w ramach ZIT LOF*

Realizacja Działania nie będzie

kontynuowana

Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna

240 694 180

13.1 Infrastruktura ochrony zdrowa

85 563 979

DW EFRR

13.2 Infrastruktura usług społecznych

17 841 936

DW EFRR

13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich

65 568 664

DW EFRR

13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich

31 226 375

DW EFRR

13.5. Infrastruktura przedszkolna

4 768 782

DW EFRR

13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

14 267 915

DW EFRR

13.7 Infrastruktura szkolna

4 768 782

DW EFRR

13.8 Rewitalizacja LOF w ramach ZIT*

14 267 915

DW EFRR

Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna

84 424 084

Ogółem EFRR

1 603 400 406

Ogółem EFS

627 557 768

Suma EFRR i EFS

2 230 958 174

* Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LOF)

DW EFRR - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w UMWL w Lublinie

DW EFS - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w UMWL w Lublinie

LAWP - Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Dane kontaktowe:

Urząd MarszałkowskiWojewództwaLubelskiego w Lublinie:

GłównyPunktInformacyjnyFunduszy Europejskich w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. (81) 44 16 864/865, (81) 44 16 546/5 47

e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl

DepartamentZarządzaniaRegionalnymProgramemOperacyjnym

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. (81) 44 16 738, faks (81) 4416740

e-mail: drpo@lubelskie.pl

DepartamentWdrażaniaEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnego

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. (81) 44 16 575, faks(81) 44 16 576

e-mail: defrr@lubelskie.pl

DepartamentWdrażaniaEuropejskiegoFunduszuSpołecznego

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

tel. (81) 44 16 843, faks (81) 44 16 853

e-mail: efs@lubelskie.pl

LubelskaAgencjaWspieraniaPrzedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

tel. (81) 46 23 812/831, faks (81) 46 23 840

e-mail: lawp@lubelskie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin

tel. (81) 46 35 363, faks (81) 46 35 305

e-mail: punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

Biuro ZintegrowanychInwestycjiTerytorialnych
Urząd Miasta Lublin
ul. Leszczyńskiego 14, 20-069 Lublin
tel. (81) 46 61 620, faks (81) 46 61 629

e-mail: zit@lublin.eu

Załączniki

 1. Plik PDF Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 [TABELA - WERSJA W J. POLSKIM] stan z 29 marca 2021 r. pdf , 2,76 MB
 2. Plik PDF Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 [TABELA - WERSJA W J. ANGIELSKIM] stan z 29 marca 2021 r. pdf , 603,39 kB
 3. Plik PDF Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pdf , 4,36 MB
 4. Plik PDF Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - PDF pdf , 909,53 kB
 5. Plik PDF Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - PDF DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI pdf , 296,15 kB
 6. Plik tekstowy Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - DOCX docx , 94,57 kB
 7. Audio Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - MP3 DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI mp3 , 5,11 MB
 8. Obraz Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - JPG AWERS jpg , 1,46 MB
 9. Obraz Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - JPG REWERS jpg , 2,12 MB
 10. Archiwum tabela z alokacją RPO WL 2014-2020 - wersja PL, ANG i dla niedowidzących (stan z 29 marca 2021 r.) zip , 3,43 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry