Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Witaj w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 to jeden z 16. Regionalnych Programów Operacyjnych.

Bardzo ważne informacje

Celem programu jest podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej.

Budżet RPO WL 2014-2020 wynosi 2,23 mld €.

Dzięki tym środkom w ramach dwóch funduszy:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Europejskiego Funduszu Społecznego

wsparcie otrzymają kluczowe dla rozwoju województwa lubelskiego obszary:

 • przedsiębiorczość,
 • badania i innowacje,
 • energetyka odnawialna,
 • środowisko,
 • rynek pracy,
 • edukacja,
 • pomoc społeczna,
 • transport,
 • kultura,
 • ochrona zdrowia.

Dobre rady

Na początek zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po Regionalnym Programem Operacyjnym, który zawiera podstawowe informacje na temat programu i możliwości jakie oferuje.

Przewodnik po Regionalnym Programie Operacyjnym

Alokacja na osie priorytetowe i działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiegona lata 2014-2020

Nazwa osi priorytetowej i działania

Wsparcie z

UE (w EUR)

Instytucja ogłaszająca konkurs

Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje

59 077 647

1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa

4 525 999

DW EFRR

1.2 Badania celowe

31 480 199

LAWP

1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

22 074 949

LAWP

1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań

265 152

LAWP

1.5 Bon na innowacje

731 348

LAWP

Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie

76 235 551

2.1 Cyfrowe Lubelskie

75 414 787

DW EFRR

2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

820 764

DW EFRR

Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw

283 016 552

3.1 Tereny inwestycyjne

5 359 108

DW EFRR

3.2 Instrumenty kapitałowe

11 060 727

LAWP

3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe

195 930

LAWP

3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku

1 071 191

LAWP

3.5 Bon na doradztwo

2 289 535

LAWP

3.6 Marketing gospodarczy

15 610 521

DW EFRR

3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

246 834 670

LAWP

3.8 Tereny inwestycyjne w ramach ZIT LOF*

0

DW EFRR

3.9 Udział w targach i misjach

594 870

LAWP

3.10 Wzrost konkurencyjności MŚP dla ZIT* miast subregionalnych

Działanie nie będzie realizowane

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

232 254 320

4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

179 957 127

DW EFRR

4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

52 297 193

LAWP

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

270 031 181

5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

35 285 852

LAWP

5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

100 601 161

DW EFRR

5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego

17 139 267

DW EFRR

5.4 Transport niskoemisyjny

12 611 311

DW EFRR

5.5 Promocja niskoemisyjności

31 183 350

DW EFRR

5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla ZIT LOF*

73 210 240

DW EFRR

5.7 Transport niskoemisyjny dla ZIT* miast subregionalnych

Działanie nie będzie realizowane

5.8 Efektywność energetyczna sektora publicznego dla ZIT* miast subregionalnych

Działanie nie będzie realizowane

5.9 Promocja niskoemisyjności dla ZIT* miast subregionalnych

Działanie nie będzie realizowane

Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

98 364 102

6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne

4 427 784

DW EFRR

6.2 Mała retencja

Realizacja Działania nie będzie kontynuowana

6.3 Gospodarka odpadami

29 780 967

DW EFRR

6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

64 155 351

DW EFRR

Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

73 020 103

7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

51 599 093

DW EFRR

7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej

4 494 855

DW EFRR

7.3 Turystyka przyrodnicza

7 210 978

DW EFRR

7.4 Ochrona bioróżnorodności dla ZIT LOF*

9 715 177

DW EFRR

Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport

269 907 340

8.1 Regionalny układ transportowy

192 916 201

DW EFRR

8.2 Lokalny układ transportowy

27 726 065

DW EFRR

8.3 Transport kolejowy

45 416 755

DW EFRR

8.4 Transport w ramach ZIT LOF*

3 848 319

DW EFRR

Oś priorytetowa 9 Rynek pracy

237 245 349

9.1 Aktywizacja zawodowa

23 028 333

WUP

9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP

94 355 034

WUP

9.3 Rozwój przedsiębiorczości

89 635 200

DW EFS

9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

26 739 320

DW EFS

9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach ZIT LOF*

Realizacja Działania nie będzie

kontynuowana

9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach ZIT LOF*

2 346 148

DW EFS

9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnegow ramach ZIT LOF*

1 141 314

DW EFS

Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

42 128 705

10.1 Usługi rozwojowe dla MMŚP

15 867 426

DW EFS

10.2 Programy typu outplacement

13 603 243

DW EFS

10.3 Programy polityki zdrowotnej

6 919 645

DW EFS

10.4 Programy typu outplacement w ramach ZIT LOF*

5 738 391

DW EFS

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne

151 328 220

11.1 Aktywne włączenie

75 227 379

WUP

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

62 193 682

DW EFS

11.3 Ekonomia społeczna

11 272 189

DW EFS

11.4 Aktywne włączenie w ramach ZIT LOF*

2 634 970

WUP

11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach ZIT LOF*

0

DW EFS

11.6 Ekonomia społeczna w ramach ZIT LOF*

0

DW EFS

Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

112 431 410

12.1 Edukacja przedszkolna

16 912 959

DW EFS

12.2 Kształcenie ogólne

26 256 340

DW EFS

12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych

6 270 083

DW EFS

12.4 Kształcenie zawodowe

59 921 538

DW EFS

12.5 Edukacja przedszkolna w ramach ZIT LOF*

338 691

DW EFS

12.6 Kształcenie ogólne w ramach ZIT LOF*

2 731 799

DW EFS

12.7 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych w ramach ZIT LOF*

Realizacja Działania nie będzie

kontynuowana

Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna

241 493 610

13.1 Infrastruktura ochrony zdrowa

87 774 803

DW EFRR

13.2 Infrastruktura usług społecznych

17 840 869

DW EFRR

13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich

64 729 556

DW EFRR

13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich

30 764 013

DW EFRR

13.5. Infrastruktura przedszkolna

4 755 329

DW EFRR

13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

14 201 926

DW EFRR

13.7 Infrastruktura szkolna

4 820 037

DW EFRR

13.8 Rewitalizacja LOF w ramach ZIT*

16 607 077

DW EFRR

Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna

84 424 084

Ogółem EFRR

1 603 400 406

Ogółem EFS

627 557 768

Suma EFRR i EFS

2 230 958 174

* Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LOF)

DW EFRR - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w UMWL w Lublinie

DW EFS - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w UMWL w Lublinie

LAWP - Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Dane kontaktowe:

Urząd MarszałkowskiWojewództwaLubelskiego w Lublinie:

GłównyPunktInformacyjnyFunduszy Europejskich w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. (81) 44 16 864/865, (81) 44 16 546/5 47

e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl

DepartamentZarządzaniaRegionalnymProgramemOperacyjnym

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. (81) 44 16 738, faks (81) 4416740

e-mail: drpo@lubelskie.pl

DepartamentWdrażaniaEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnego

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. (81) 44 16 575, faks(81) 44 16 576

e-mail: defrr@lubelskie.pl

DepartamentWdrażaniaEuropejskiegoFunduszuSpołecznego

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

tel. (81) 44 16 843, faks (81) 44 16 853

e-mail: efs@lubelskie.pl

LubelskaAgencjaWspieraniaPrzedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

tel. (81) 46 23 812/831, faks (81) 46 23 840

e-mail: lawp@lubelskie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin

tel. (81) 46 35 363, faks (81) 46 35 305

e-mail: punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

Biuro ZintegrowanychInwestycjiTerytorialnych
Urząd Miasta Lublin
ul. Leszczyńskiego 14, 20-069 Lublin
tel. (81) 46 61 620, faks (81) 46 61 629

e-mail: zit@lublin.eu

Załączniki

 1. Plik PDF Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 [TABELA - WERSJA W J. POLSKIM] stan z 18 października 2021 r. pdf , 2,76 MB
 2. Plik PDF Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 [TABELA - WERSJA W J. ANGIELSKIM] stan z 18 października 2021 r. pdf , 629,75 kB
 3. Plik PDF Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pdf , 4,36 MB
 4. Plik PDF Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - PDF pdf , 909,53 kB
 5. Plik PDF Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - PDF DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI pdf , 296,15 kB
 6. Plik tekstowy Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - DOCX docx , 94,57 kB
 7. Audio Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - MP3 DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI mp3 , 5,11 MB
 8. Obraz Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - JPG AWERS jpg , 1,46 MB
 9. Obraz Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - JPG REWERS jpg , 2,12 MB
 10. Archiwum tabela z alokacją RPO WL 2014-2020 - wersja PL, ANG i dla niedowidzących (stan z 18 października 2021 r.) zip , 3,46 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry