Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Witaj w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 to jeden z 16. Regionalnych Programów Operacyjnych.

Bardzo ważne informacje

Celem programu jest podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej.

Budżet RPO WL 2014-2020 wynosi 2,23 mld €.

Dzięki tym środkom w ramach dwóch funduszy:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Europejskiego Funduszu Społecznego

wsparcie otrzymają kluczowe dla rozwoju województwa lubelskiego obszary:

 • przedsiębiorczość,
 • badania i innowacje,
 • energetyka odnawialna,
 • środowisko,
 • rynek pracy,
 • edukacja,
 • pomoc społeczna,
 • transport,
 • kultura,
 • ochrona zdrowia.

Dobre rady

Na początek zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po Regionalnym Programem Operacyjnym, który zawiera podstawowe informacje na temat programu i możliwości jakie oferuje.

Przewodnik po Regionalnym Programie Operacyjnym

Alokacja na osie priorytetowe i działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiegona lata 2014-2020

Nazwa osi priorytetowej i działania

Wsparcie z

UE (w EUR)

Instytucja ogłaszająca konkurs

Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje

69 638 310

1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa

4 807 267

DW EFRR

1.2 Badania celowe

36 028 782

LAWP

1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

25 758 830

LAWP

1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań

1 791 713

LAWP

1.5 Bon na innowacje

1 251 718

LAWP

Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie

78 265 041

2.1 Cyfrowe Lubelskie

77 422 390

DW EFRR

2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

842 651

DW EFRR

Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw

269 716 113

3.1 Tereny inwestycyjne

6 893 271

DW EFRR

3.2 Instrumenty kapitałowe

11 500 000

LAWP

3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe

469 764

LAWP

3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku

2 534 514

LAWP

3.5 Bon na doradztwo

3 489 725

LAWP

3.6 Marketing gospodarczy

14 063 438

DW EFRR

3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

229 828 839

LAWP

3.8 Tereny inwestycyjne w ramach ZIT LOF*

0

DW EFRR

3.9 Udział w targach i misjach

936 562

LAWP

3.10 Wzrost konkurencyjności MŚP dla ZIT* miast subregionalnych

Działanie nie będzie realizowane

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

224 133 992

4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

170 936 692

DW EFRR

4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

53 197 300

LAWP

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

275 896 270

5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

45 787 659

LAWP

5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

108 272 447

DW EFRR

5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego

17 620 272

DW EFRR

5.4 Transport niskoemisyjny

12 163 934

DW EFRR

5.5 Promocja niskoemisyjności

16 258 046

DW EFRR

5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla ZIT LOF*

75 793 912

DW EFRR

5.7 Transport niskoemisyjny dla ZIT* miast subregionalnych

Działanie nie będzie realizowane

5.8 Efektywność energetyczna sektora publicznego dla ZIT* miast subregionalnych

Działanie nie będzie realizowane

5.9 Promocja niskoemisyjności dla ZIT* miast subregionalnych

Działanie nie będzie realizowane

Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

101 005 537

6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne

4 427 784

DW EFRR

6.2 Mała retencja

Realizacja Działania nie będzie kontynuowana

6.3 Gospodarka odpadami

29 739 392

DW EFRR

6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

66 838 181

DW EFRR

Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

73 020 103

7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

50 499 123

DW EFRR

7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej

4 652 691

DW EFRR

7.3 Turystyka przyrodnicza

7 856 907

DW EFRR

7.4 Ochrona bioróżnorodności dla ZIT LOF*

10 011 382

DW EFRR

Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport

271 031 040

8.1 Regionalny układ transportowy

193 772 344

DW EFRR

8.2 Lokalny układ transportowy

27 937 446

DW EFRR

8.3 Transport kolejowy

45 416 755

DW EFRR

8.4 Transport w ramach ZIT LOF*

3 904 495

DW EFRR

Oś priorytetowa 9 Rynek pracy

225 694 927

9.1 Aktywizacja zawodowa

23 309 752

WUP

9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP

86 671 960

WUP

9.3 Rozwój przedsiębiorczości

80 217 058

DW EFS

9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

31 709 348

DW EFS

9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach ZIT LOF*

Realizacja Działania nie będzie

kontynuowana

9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach ZIT LOF*

2 383 833

DW EFS

9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnegow ramach ZIT LOF*

1 452 702

DW EFS

Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

45 645 363

10.1 Usługi rozwojowe dla MMŚP

16 159 585

DW EFS

10.2 Programy typu outplacement

16 120 632

DW EFS

10.3 Programy polityki zdrowotnej

7 303 202

DW EFS

10.4 Programy typu outplacement w ramach ZIT LOF*

6 061 944

DW EFS

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne

157 349 422

11.1 Aktywne włączenie

78 328 122

WUP

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

63 967 622

DW EFS

11.3 Ekonomia społeczna

12 271 074

DW EFS

11.4 Aktywne włączenie w ramach ZIT LOF*

2 782 604

WUP

11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach ZIT LOF*

0

DW EFS

11.6 Ekonomia społeczna w ramach ZIT LOF*

0

DW EFS

Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

114 443 972

12.1 Edukacja przedszkolna

18 170 585

DW EFS

12.2 Kształcenie ogólne

25 903 910

DW EFS

12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych

6 278 093

DW EFS

12.4 Kształcenie zawodowe

60 967 808

DW EFS

12.5 Edukacja przedszkolna w ramach ZIT LOF*

350 966

DW EFS

12.6 Kształcenie ogólne w ramach ZIT LOF*

2 772 610

DW EFS

12.7 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych w ramach ZIT LOF*

Realizacja Działania nie będzie

kontynuowana

Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna

240 694 180

13.1 Infrastruktura ochrony zdrowa

82 248 917

DW EFRR

13.2 Infrastruktura usług społecznych

17 973 918

DW EFRR

13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich

67 873 790

DW EFRR

13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich

31 733 511

DW EFRR

13.5. Infrastruktura przedszkolna

4 772 746

DW EFRR

13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

14 435 117

DW EFRR

13.7 Infrastruktura szkolna

4 983 078

DW EFRR

13.8 Rewitalizacja LOF w ramach ZIT*

16 718 103

DW EFRR

Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna

84 424 084

Ogółem EFRR

1 603 400 406

Ogółem EFS

627 557 768

Suma EFRR i EFS

2 230 958 174

* Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LOF)

DW EFRR - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w UMWL w Lublinie

DW EFS - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w UMWL w Lublinie

LAWP - Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Dane kontaktowe:

Urząd MarszałkowskiWojewództwaLubelskiego w Lublinie:

GłównyPunktInformacyjnyFunduszy Europejskich w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. (81) 44 16 864/865, (81) 44 16 546/5 47

e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl

DepartamentZarządzaniaRegionalnymProgramemOperacyjnym

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. (81) 44 16 738, faks (81) 4416740

e-mail: drpo@lubelskie.pl

DepartamentWdrażaniaEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnego

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. (81) 44 16 575, faks(81) 44 16 576

e-mail: defrr@lubelskie.pl

DepartamentWdrażaniaEuropejskiegoFunduszuSpołecznego

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

tel. (81) 44 16 843, faks (81) 44 16 853

e-mail: efs@lubelskie.pl

LubelskaAgencjaWspieraniaPrzedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

tel. (81) 46 23 812/831, faks (81) 46 23 840

e-mail: lawp@lubelskie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin

tel. (81) 46 35 363, faks (81) 46 35 305

e-mail: punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

Biuro ZintegrowanychInwestycjiTerytorialnych
Urząd Miasta Lublin
ul. Leszczyńskiego 14, 20-069 Lublin
tel. (81) 46 61 620, faks (81) 46 61 629

e-mail: zit@lublin.eu

Załączniki
 1. Plik PDF Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 [TABELA - WERSJA PO POLSKU] stan z 20 maja 2020 r. pdf , 2,75 MB
 2. Plik PDF Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 [TABELA - WERSJA PO ANGIELSKU] stan z 20 maja 2020 r. pdf , 603,27 kB
 3. Plik PDF Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pdf , 4,36 MB
 4. Plik PDF Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - PDF pdf , 909,53 kB
 5. Plik PDF Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - PDF DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI pdf , 296,15 kB
 6. Plik tekstowy Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - DOCX docx , 94,57 kB
 7. Audio Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - MP3 DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI mp3 , 5,11 MB
 8. Obraz Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - JPG AWERS jpg , 1,46 MB
 9. Obraz Co sfinansuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020? [ULOTKA] - JPG REWERS jpg , 2,12 MB
 10. Archiwum tabela z alokacją RPO WL 2014-2020 - wersja PL, ANG i dla niedowidzących (stan z 20 maja 2020 r.) zip , 3,46 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry