Przeskocz do treści Przeskocz do menu

OGŁOSZENIE

Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór osób zainteresowanych wpisem do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Nabór prowadzony jest w zakresie następujących dziedzin i specjalizacji:

1. Finansowo- ekonomicznej,

 • Ekspert do spraw finansowych,

2. Budowlanej,

 • Ekspert ds. budowlanych,

3. Infrastruktura B+R+I, w tym:

 • Ekspert ds. badań i innowacji,
 • Ekspert IT,
 • Ekspert ds. systemów informacji przestrzennej,

4. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) (e-administracja, e-uczenie się, e-włączenie społeczne, e-zdrowie), systemy informacji przestrzennej,

 • Ekspert ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych,

5. Inwestycje w MŚP, w tym:

 • Ekspert ds. badań i innowacji,
 • Ekspert IT,

6. Uzbrojenie terenów pod inwestycje,

 • Ekspert ds. uzbrojenia terenów pod inwestycje,

7. Odnawialne źródła energii (słońce, woda, biomasa, biogaz, wiatr, energia ziemi),

 • Ekspert ds. odnawialnych źródeł energii,

8. Efektywność energetyczna, w tym:

 • Ekspert ds. efektywności energetycznej,
 • Ekspert ds. termomodernizacji,

9. Transport i tabor miejski,

 • Ekspert ds. taboru miejskiego,

10. Ochrona przeciwpowodziowa,

 • Ekspert ds. ochrony przeciwpowodziowej,

11. Gospodarka odpadami,

 • Ekspert ds. gospodarki odpadami,

12. Gospodarka ściekowa i zaopatrzenie w wodę,

 • Ekspert ds. wod-kan,

13. Dziedzictwo kulturowe i naturalne, w tym:

 • Ekspert ds. dziedzictwa kulturowego,
 • Ekspert ds. dziedzictwa naturalnego,
 • Ekspert ds. turystyki przyrodniczej,

14. Bioróżnorodność,

 • Ekspert ds. bioróżnorodności,

15. Infrastruktura drogowa,

 • Ekspert ds. drogownictwa,

16. Infrastruktura kolejowa,

 • Ekspert ds. infrastruktury kolejowej,

17. Tabor kolejowy,

 • Ekspert ds. taboru kolejowego,

18. Rewitalizacja,

 • Ekspert ds. rewitalizacji,

19. Infrastruktura zdrowotna i społeczna, w tym:

 • Ekspert ds. infrastruktury zdrowotnej,
 • Ekspert ds. infrastruktury społecznej,

20. Infrastruktura edukacyjna,

 • Ekspert ds. infrastruktury edukacyjnej,

21. Kształcenie, w tym kształcenie zawodowe, w tym:

 • Ekspert ds. edukacji przedszkolnej,
 • Ekspert ds. kształcenia ogólnego,
 • Ekspert ds. kształcenia zawodowego,

22. Rynek pracy, w tym opieka nad dzieckiem do lat 3, w tym:

 • Ekspert ds. przedsiębiorczości,
 • Ekspert ds. organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3,
 • Ekspert ds. aktywizacji zawodowej,

23. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian,

24. Włączenie społeczne, w tym usługi społeczne, w tym:

 • Ekspert ds. aktywnej integracji,
 • Ekspert ds. ekonomii społecznej,
 • Ekspert ds. usług społecznych,

25. Zdrowie,

 • Ekspert ds. zdrowia.
O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a) korzysta z pełni praw publicznych,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiada wiedzę i umiejętności oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe i/lub wymagane uprawnienia w dziedzinie i specjalizacji objętej Programem, w ramach której dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania - szczegółowy wykaz wymagań w przedmiotowym zakresie został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu zamieszczonego poniżej.

e) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WL 2014 - 2020.

Komplet dokumentów (formularze do pobrania poniżej), na który składają się:
 1. wypełniony wniosek o wpis do Wykazu (Załącznik nr 2 lub nr 3 do Regulaminu),
 2. stosowne oświadczenia (Załącznik nr 4,5 i 6 do Regulaminu) oraz
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej), należy składać w terminie od 4 maja br. od godz. 7:30 do dnia 22 maja 2015 r. do godz. 15:30 w „Punkcie informacyjnym i naboru wniosków" w budynku UMWL przy ul. Stefczyka 3b w Lublinie lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym ul. Stefczyka 3b, 20 - 151 Lublin, z dopiskiem „Wykaz kandydatów na ekspertów".

Bardzo ważne informacje

Decyduje data wpływu do instytucji. Zgłoszenia, które zostaną złożone po ww. terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. W przypadku ubiegania się o wpis w ramach więcej niż jednej dziedziny i/lub specjalizacji, komplet dokumentów należy złożyć odrębnie dla każdej dziedziny/specjalizacji.

Dodatkowo kandydat może dołączyć do wniosku o wpis do Wykazu dodatkowe informacje dotyczące posiadanych kwalifikacji, w tym w szczególności informacje na temat:

a) doświadczenia we współpracy w charakterze eksperta z innymi instytucjami zarządzającymi/pośredniczącymi/wdrażającymi programy operacyjne inne niż RPO WL,

b) doświadczenia w dokonywaniu ocen i wydawaniu opinii dotyczących wniosków o dofinansowanie składanych w ramach programów operacyjnych innych niż RPO W WL,

c) doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Wskazując dodatkowe kwalifikacje, o których mowa powyżej kandydat powinien przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie tych kwalifikacji (np. referencje).


Przed wysłaniem zgłoszenia, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału ekspertów zewnętrznych w procesie oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wraz z załącznikami, który zawiera szczegółowy opis procedury wyboru kandydatów na ekspertów.

Załączniki

 1. Plik PDF Regulamin udziału ekspertów zewnętrznych w procesie oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pdf , 704,72 kB
 2. Plik PDF Załącznik nr 1: Zestawienie specjalizacji ekspertów biorących udział w ocenie/opiniowaniu projektów w ramach RPO WL 2014-2020 oraz wymagań szczegółowych wobec kandydatów na ekspertów pdf , 490,76 kB
 3. Plik tekstowy Załącznik nr 2: Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach EFRR doc , 213,00 kB
 4. Plik tekstowy Załącznik nr 3: Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach EFS doc , 220,50 kB
 5. Plik PDF Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia pdf , 275,59 kB
 6. Plik PDF Załącznik nr 5: Wzór oświadczenia pdf , 278,31 kB
 7. Plik PDF Załącznik nr 6: Wzór oświadczenia pdf , 226,12 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

RPO WL (RPO WL)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry