Przeskocz do treści Przeskocz do menu

IZ RPO WL informuje, że 20 lipca 2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2020 r. poz. 1264). Rozporządzenie weszło w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. dnia 4 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia do ustalenia wartości korekt finansowych dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia, prowadzonych zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) albo z umowy o dofinansowanie projektu, albo z decyzji o dofinansowaniu projektu, wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry