Przeskocz do treści Przeskocz do menu

W ramach toczących się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie pracach nad przyszłym okresem programowania, w dniu 16 maja 2012 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował dokument opracowany przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego pn. Plan działań dotyczących organizacji prac nad przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 (Action Plan 2014 - 2020), który określa działania, mające na celu zapewnienie efektywnego i skutecznego procesu przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WL 2014 -2020).

W dokumencie tym określone i wskazane zostały podmioty, których zaangażowanie w powyższe prace jest konieczne ze względu na posiadaną wiedzę i kompetencje wraz z zakresem ich odpowiedzialności, zakres przedmiotowy prac oraz ich harmonogram.

1. Poniżej wymienione zostały Departamenty UMWL oraz podmioty zaangażowane w proces przygotowania RPO WL 2014 - 2020 wraz z ich zadaniami w ramach procesu przygotowania RPO WL 2014 - 2020:

- Departament Regionalnego Programu Operacyjnego (DRPO):

 • koordynacja prac związanych z przygotowaniem RPO WL na lata 2014 - 2020,
 • prowadzenie negocjacji Programu z KE we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej oraz Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • udział w pracach Zespołu Zadaniowego oraz TGR;

- Departament Polityki Regionalnej (DPR):

 • opracowanie, monitorowanie, ewaluacja i aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego,
 • przygotowanie analizy społeczno-gospodarczej oraz analizy SWOT województwa na potrzeby nowego okresu programowania, a także części strategicznej RPO,
 • wyznaczenie obszarów inteligentnej specjalizacji województwa we współpracy z DGI,
 • współuczestnictwo w negocjacjach Programu z KE we współpracy z DRPO i DEFS,
 • udział w pracach Zespołu Zadaniowego oraz TGR;

- Departament Gospodarki i Innowacji (DGI):

 • opracowanie, monitorowanie, ewaluacja i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji (RSI),
 • współpraca przy tworzeniu i wdrażaniu regionalnego systemu innowacji oraz identyfikowaniu i wyznaczeniu obszarów inteligentnych specjalizacji w ramach RSI dla województwa lubelskiego i przyszłych obszarów wsparcia,
 • udział w pracach Zespołu Zadaniowego oraz TGR;

- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS) - jako podmiot odpowiedzialny za wdrażanie komponentu regionalnego PO KL dla województwa lubelskiego w perspektywie 2007-2013:

 • uczestnictwo w pracach dotyczących programowania RPO 2014 - 2020 w części dotyczącej EFS (m.in. w zakresie zapewnienia koordynacji i komplementarności wdrażania EFRR oraz EFS w regionie) we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy (WUP) i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej (ROPS),
 • współuczestnictwo w negocjacjach Programu z KE we współpracy z DRPO i DPR,
 • udział w pracach Zespołu Zadaniowego oraz TGR;

- Departament Koordynacji Projektów Europejskich (DKPE) - jako podmiot odpowiedzialny za wdrażanie regionalnego komponentu PROW w perspektywie 2007-2013:

 • uczestnictwo w pracach dotyczących programowania RPO 2014 - 2020 (m.in. w zakresie zapewnienia koordynacji i komplementarności interwencji RPO z EFRROW w regionie),
 • udział w pracach Zespołu Zadaniowego oraz w razie konieczności w pracach TGR;

- Departament Rolnictwa i Środowiska (DRiŚ):

 • wsparcie merytoryczne jako podmiotu odpowiedzialnego za opracowywanie, opiniowanie i realizację programów, strategii oraz innych dokumentów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
 • udział w pracach Zespołu Zadaniowego oraz w razie konieczności w pracach TGR;

- Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) - podmiot odpowiedzialny za wdrażanie RPO WL 2007 - 2013 w części dedykowanej przedsiębiorcom:

 • uczestnictwo w pracach nad RPO 2014-2020 w części dotyczącej przedsiębiorców,
 • udział w pracach Zespołu Zadaniowego oraz TGR;

- Biuro Planowania Przestrzennego (BPP):

 • udostępnianie niezbędnych analiz koniecznych do przygotowania analizy SWOT i opisu sytuacji społeczno - gospodarczej regionu,
 • współpraca przy wyznaczeniu przyszłych obszarów wsparcia,
 • udział w pracach Zespołu Zadaniowego oraz w razie konieczności w pracach TGR;

- Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (WUP) - jako podmiot odpowiedzialny za wdrażanie komponentu regionalnego PO KL 2007 - 2013 dla województwa lubelskiego w części dotyczącej rynku pracy oraz promocji integracji społecznej:

 • uczestnictwo w pracach dotyczących programowania RPO 2014 - 2020 w części dotyczącej EFS (m.in. w zakresie zapewnienia koordynacji i komplementarności wdrażania EFRR oraz EFS w regionie)
 • udział w pracach Zespołu Zadaniowego oraz TGR;

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (ROPS) - jako podmiot odpowiedzialny za realizację zadań samorządu województwa z zakresu polityki społecznej:

 • uczestnictwo w pracach dotyczących programowania RPO 2014 - 2020 w części dotyczącej EFS (m.in. w zakresie zapewnienia koordynacji i komplementarności wdrażania EFRR oraz EFS w regionie),
 • udział w pracach Zespołu Zadaniowego oraz TGR;

2. W celu przygotowania RPO WL 2014 - 2020 powołany został Zespół Zadaniowy oraz 8 Tematycznych Grup Roboczych, które zajmują się określonymi kierunkami wsparcia. Są to:

 • TGR ds. zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich,
 • TGR ds. MŚP i B+ R,
 • TGR ds. technologii informacyjno - komunikacyjnych,
 • TGR ds. ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów,
 • TGR ds. transportu,
 • TGR ds. wsparcia zatrudnienia i mobilności pracowników,
 • TGR ds. edukacji, umiejętności i uczenia się przez całe życie,
 • TGR ds. włączenia społecznego i walki z ubóstwem,

Zadaniem głównym TGR jest przygotowanie wkładu merytorycznego niezbędnego do stworzenia projektu i docelowo ostatecznej wersji RPO WL 2014 - 2020 przy zapewnieniu maksymalnej komplementarności i innowacyjności wsparcia z EFS i EFRR w ramach poszczególnych obszarów mając na uwadze aspekt społeczny. Ostateczne wyniki prac TGR będą przedstawiane do zaopiniowania przez Zespół Zadaniowy.

3. Informacje, które mają być zawarte w programie operacyjnym

Poniższy wykres przedstawia kwestie, które - zgodnie z projektami rozporządzeń - powinny znaleźć się w przyszłym programie operacyjnym:

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry