Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie reprezentowany przez Panią Anetę Wieprzowską p.o. Wicedyrektora ds. Organizacji i Funduszy, w terminie 13-15 kwietnia br. podpisał 21 umów z urzędami pracy z terenu województwa lubelskiego na realizację działań z zakresu Aktywizacji zawodowej Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Łączna kwota dofinansowania na realizację projektów Miejskiego i Powiatowych Urzędów Pracy to nieco ponad 97 mln zł z czego wkład ze środków UE stanowi ponad 82,5 mln zł. Całkowita wartość projektów to ponad 105 mln zł.

Te środki w znaczny sposób zwiększą możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, w tym osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób z niepełnosprawnościami, jak również rolników i członków ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w urzędach pracy jako osoby bezrobotne. Wsparcie jest przeznaczone na kilka form aktywizacyjnych, tj. usługi i instrumenty rynku pracy:

  • identyfikacja potrzeb uczestników projektu
  • poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia,
  • staże,
  • wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  • prace interwencyjne,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekty realizowane będą ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP 2021.

Ostatnia modyfikacja:

Katarzyna Szymańska-Dawidek (WUP)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry