Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Samorządowcy, przedstawiciele szczebla rządowego, partnerzy społeczno-gospodarczy, przedsiębiorcy, ludzie nauki i eksperci z rozmaitych dziedzin wzięli udział w pierwszym posiedzeniu Grupy wspierającej prace nad przygotowaniem Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. Pracami Grupy kieruje Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, który jest jej Przewodniczącym. W trakcie dzisiejszych obrad, przeprowadzonych hybrydowo, Członkowie Grupy zatwierdzili regulamin jej prac oraz poznali program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Szerokie grono ekspertów

Zarząd Województwa Lubelskiego powołał Grupę w dniu 2 marca 2021 roku. W jej skład wchodzi w sumie 80 osób, w tym: przedstawiciele strony rządowej, samorządowcy, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, organizacje otoczenia biznesu, środowiska naukowe oraz instytucje o charakterze regionalnym. Do zadań tego gremium należy w szczególności:

  • wypracowanie celów i zakresów programów uwzględniających efekty dotychczasowych prac poświęconych celom polityki spójności, efekty negocjacji pakietu legislacyjnego na lata 2021-2027 oraz uzgodnienia dotyczące Wspólnych Ram Finansowych,
  • uzgodnienia wspólnych rozwiązań dla właściwych dokumentów programowych,
  • zapewnienie komplementarności inwestycji polityki spójności zapisanych w krajowych i regionalnych programach i ich zgodności z celami krajowych i europejskich dokumentów strategicznych,
  • zapewnienie komplementarności programów polityki spójności z innymi instrumentami UE i Krajowym Planem Odbudowy.

Posiedzenie inaugurujące prace Grupy otworzył jej Przewodniczący Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

- Chcemy jak najszerzej dotrzeć do różnych środowisk z projektem programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Rozpoczęliśmy cykl spotkań w powiatach, które są poświęcone prezentacji programu, zaś we wrześniu czekają nas jeszcze odrębne spotkania z przedsiębiorcami, środowiskami naukowymi, organizacjami pozarządowymi. Wychodzimy z założenia, że otwartość i chęć wsłuchania się w głos przyszłych beneficjentów programu pozwoli nam na jego możliwie najlepsze dopracowaniemówił Marszałek Jarosław Stawiarski.

Stacjonarnie w posiedzeniu uczestniczył również Członek Grupy Ryszard Szczygieł, Radny Województwa Lubelskiego, Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego

Podczas posiedzenia Grupy, Członkowie tego gremium poddali pod głosowanie porządek obrad oraz przyjęli Regulamin Pracy Grupy. Jednak najważniejsza część spotkania dotyczyła przedstawienia programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Informacje nt. procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz główne założenia programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 przedstawiła Zastępca Przewodniczącego Grupy Anna Brzyska, Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Obecni na sali goście poznali poszczególne priorytety programu z podziałem na jego obszary:

  • badań i innowacji oraz transformacji gospodarczej i cyfrowej (Priorytet I Badania naukowe i innowacje; Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa),
  • środowiska i transportu (Priorytet III Ochrona środowiska i klimatu; Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii; Priorytet V Zrównoważony system transportu),
  • infrastruktury społecznej (Priorytet VI Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej),
  • rozwoju zrównoważonego terytorialnie (Priorytet X Rozwój zrównoważony terytorialnie).

Tę cześć dokumentu dotyczącą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawili Magdalena Filipek-Sobczak, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Sekretarz Grupy Piotr Budyńczuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Wsparcie w ramach EFS +

Kolejne wystąpienia odnosiły się do potrzeb rynku pracy, spójności społecznej oraz edukacji (Priorytet VII Zwiększanie spójności społecznej, Priorytet VIII Zaspokajanie potrzeb rynku pracy; Priorytet IX Lepsza edukacja). Mowa o wsparciu ujętym w programie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego +, które prezentowali Marek Neckier, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Małgorzata Pracownik, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Ewa Pachowska-Kurzepa Kierownik Oddziału Programowania RPO Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Posiedzenie Grupy zakończyła dyskusja Członków.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry