Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Fundusze europejskie.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie - działania w dobie Covid-19

Ułatwienie korzystania z funduszy unijnych swoim beneficjentom – taki cel wyznaczyła sobie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Instytucja Samorządu Województwa Lubelskiego, która za zgodą Marszałka Województwa Jarosława Stawiarskiego może teraz stosować odstępstwa od ogólnych zasad w rozliczaniu pieniędzy unijnych.

Działania te mają zapobiec negatywnemu wpływowi koronawirusa na realizację inwestycji współfinansowanych z UE. Nie spowolniliśmy tempa pracy. Na chwilę obecną sytuacja epidemiologiczna w kraju nie wpłynęła w negatywny sposób na realizację zadań LAWP na 2020 r z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dzięki ciągłości pracy naszej instytucji, na bieżąco dokonywana jest ocena projektów oraz weryfikacja wniosków o płatność. – zapewnia Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Elżbieta Katarzyna Kędzierska.

W samym 2020 roku w LAWP weryfikacji i ocenie podlega ponad 1000 projektów na łączną kwotę dofinansowania blisko 570 mln PLN, w tym:

  • Z Działania 4.2 – 546 wniosków o dofinansowanie na kwotę 222 659 267,22 PLN – na przełomie czerwca i lipca zostanie zakończona ocena formalna,
  • Z Działania 3.7 – 215 wniosków o dofinansowanie na kwotę 294 126 985,87 PLN – w lipcu zostanie zakończona ocena merytoryczna,
  • Z Działania 5.1 – 102 wnioski o dofinansowanie na kwotę 38 573 507,75 PLN – w maju zostały podpisane umowy o dofinansowanie.

Wniosków o płatność zatwierdzonych i w trakcie weryfikacji jest ponad 650 na kwotę przekraczającą 140 mln PLN.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie wprowadziła specjalne rozwiązania, udogodnienia dla Beneficjentów w postaci:

- wydłużenia terminów na składanie poprawek na etapie weryfikacji warunków formalnych;

- wydłużenia terminów realizacji projektów, w tym w szczególności dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 3.9 - Udział w targach i misjach, na podstawie analizy indywidualnych okoliczności konkretnego przypadku;

- uznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne po dokonaniu indywidualnej analizy wpływu COVID-19 na realizację projektu, w którym np. konieczne było odwołanie finansowych spotkań, udziału w targach lub misjach czy wyjazdów;

- wydłużenia terminów na osiągnięcie wartości docelowych wybranych wskaźników rezultatu;

- uznania wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do realizacji projektu za kwalifikowalne w przypadku Beneficjentów z Działania 1.2;

- wprowadzenia niestandardowych form podpisywania umów i aneksów do umów o dofinansowanie polegających na możliwości przesyłania do Instytucji podpisanego przez Beneficjenta dokumentu za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej, bez konieczności osobistego stawiennictwa w siedzibie LAWP;

- wdrożenia niestandardowej procedury przeprowadzania kontroli w trakcie realizacji projektu i kontroli na zakończenie realizacji projektu.

Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Dyrektor LAWP, Elżbieta Katarzyna Kędzierska uzyskała także zgodę na podpisanie aneksów z instytucjami udzielającymi pożyczek, dzięki czemu:

  • w odniesieniu do środków z perspektywy finansowej 2007-2013:

- przedsiębiorcy mogą skorzystać z dodatkowej 6-cio miesięcznej karencji w spłatach rat kapitałowych pożyczek, z możliwością wydłużenia okresu spłat tych pożyczek oraz zastosowanie 4-ro miesięcznych „wakacji kredytowych” dla spłat rat kapitałowo-odsetkowych;

- na okres 3 miesięcy (kwiecień-czerwiec 2020r.) operatorzy zaniechają naliczania odsetek karnych od przeterminowanych rat oraz wszczynania działań upominawczo-egzekucyjnych w przypadku opóźnień.

  • w odniesieniu do środków z perspektywy 2014-2020 i współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego LAWP zaakceptował wprowadzenie przez BGK zmian metryk pożyczek dla przedsiębiorców polegających m.in. na:

- możliwości udzielenia dwóch pożyczek nowym odbiorcom (MŚP);

- możliwości udzielenia kolejnej (dodatkowej) pożyczki obecnym odbiorcom (MŚP);

- wprowadzeniu dodatkowej karencji (dodatkowych 6 miesięcy) spłat kapitału lub wakacji kredytowych dot. spłaty kapitału lub kapitału z odsetkami;

- możliwości wydłużenia okresu rozliczenia wydatkowania pożyczki o dodatkowe 90 dni;

- możliwości rozszerzenia udziału finansowania kapitału obrotowego w pożyczce do 100%,w tym na zapewnienie płynności finansowej.

Ponadto z Działań 1.2 Badania celowe oraz 3.5 Bon na doradztwo zostały przesunięte wolne środki na projekty realizowane w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

To pierwsze podjęte działania w ramach realizacji wyznaczonego celu. O kolejnych działaniach na bieżąco możecie Państwo uzyskać informacje w Punkcie Kontaktowym pod nr telefonów: 81 46 23 812 / 81 46 23 831 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 oraz stronie www.rpo.lubelskie.pl.

Ostatnia modyfikacja:

Dawid Hryciuk (LAWP)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry