Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski został wybrany w dniu 12 lutego 2020 r. członkiem prezydium Komitetu Regionów w Brukseli. Prezydium jest organem zarządzającym Komitetem Regionów. Komitet skupia obecnie 329 przedstawicieli społeczności regionalnych .

Komitet Regionów to...

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta.

Czym zajmuje się KR?

Dzięki tej instytucji regiony i miasta mogą formalnie wypowiedzieć się w procesie stanowienia prawa przez UE, zapewniając uwzględnienie stanowiska i potrzeb władz lokalnych i regionalnych. Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w ramach procesu stanowienia prawa w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych, na przykład w kwestiach opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia, polityki społecznej, spójności gospodarczej i społecznej, transportu, energii i zmian klimatu. Jeżeli tego nie zrobią, Komitet Regionów może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Po otrzymaniu przez Komitet Regionów wniosku ustawodawczego przygotowuje i przyjmuje on opinię, a następnie przedkłada ją odpowiednim instytucjom UE. Komitet Regionów wydaje również opinie z własnej inicjatywy.

Skład

Komitet składa się z wybranych w drodze wyborów przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Każdy kraj wyznacza swoich członków, którzy są mianowani na odnawialną pięcioletnią kadencję przez Radę UE. Liczba członków z poszczególnych państw zależy od liczby ludności danego kraju. Członkowie z jednego kraju tworzą delegację krajową, która odzwierciedla polityczną, geograficzną, regionalną i lokalną sytuację danego kraju.

Każdy członek może być również członkiem grupy politycznej w ramach Komitetu Regionów. Obecnie w Komitecie Regionów działa pięć grup politycznych reprezentujących szereg poglądów politycznych: Europejska Partia Ludowa (PPE), Partia Europejskich Socjalistów (PES), Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE), Przymierze EuropejskieEN (EA) oraz Europejscy Konserwatyści i ReformatorzyEN (EKR). Członkowie mogą również zadecydować, że nie będą należeć do żadnego ugrupowania (członkowskie niezrzeszeni).

Komitet Regionów wyznacza spośród swoich członków przewodniczącego na okres dwóch i pół roku.

Jak działa Komitet Regionów?

Komitet Regionów mianuje sprawozdawcę (jeden z członków Komitetu), który konsultuje się z zainteresowanymi stronami i przygotowuje opinię. Tekst opinii jest poddawany pod dyskusję i przyjmowany przez komisję Komitetu Regionów odpowiedzialną za dany obszar polityki. Opinię przedkłada się następnie wszystkim członkom do głosowania na posiedzeniu plenarnym, podczas którego wprowadza się do niej zmiany i przyjmuje się ją w drodze głosowania. Na końcu wspólnie uzgodniona opinia zostaje przekazana wszystkim zainteresowanym instytucjom UE.

W ciągu roku odbywa się do sześciu sesji plenarnych, podczas których przyjmuje się opinie dotyczące od 50 do 80 projektów legislacyjnych UE.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat Komitetu Regionów znajdziecie kllikając w ten link.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry