Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił IV dodatkowy nabór kandydatów na ekspertów w zakresie poniższych dziedzin: 42. Promocja na rynkach międzynarodowych (w tym MŚP) oraz 45. Infrastruktura regionalnych tras rowerowych.

Wymogi formalne

Wniosek o wpis do Wykazu powinien zawierać:

  1. Wypełniony kwestionariusz osobowy (Kandydat na eksperta, który aplikuje o wpis do więcej niż jednej dziedziny, podaje informacje wymagane dla poszczególnych dziedzin w jednym kwestionariuszu osobowym),
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę (wykształcenie), umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia,
  3. Oświadczenia:
  • o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o prawdziwości dokumentów poświadczających posiadaną wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie/dziedzinach objętej/objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, w ramach której/których aplikuje o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014–2020, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Proces rekrutacji

Zgłoszenia należy wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie do 19 czerwca 2019 roku, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju Regionalnego
ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice
z dopiskiem:
NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW RPO WSL 2014-2020 – WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej rpo.slaskie.pl.

Ostatnia modyfikacja:

RPO WL (RPO WL)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry