Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, 1 kwietnia br. odbyła się wideokonferencja z udziałem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemara Budy. Jej tematem było rozpoczęcie negocjacji Kontraktu Programowego dla Województwa Lubelskiego. Chodzi o Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 -2027.

Pod koniec stycznia władze województwa lubelskiego negocjowały projekt Umowy Partnerstwa - dokument określający m.in w co region zainwestuje Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Określono tam, że Lubelskie na realizację nowego programu regionalnego ma do dyspozycji 1,768 mld euro. Teraz przyszedł czas na negocjacje założeń Kontraktu Programowego – dokumentu, który szczegółowo określa kierunki i warunki dofinansowania oraz priorytetowe przedsięwzięcia realizowane w ramach przyszłych regionalnych programów oraz jest szansą na pozyskanie dodatkowych środków z Polityki Spójności na lata 2021-2027. Zawarcie Kontraktu Programowego stanowi podstawę do negocjacji programu na lata 2021-27 z Komisją Europejską. Wskazuje m.in. maksymalną kwotę dofinansowania programu środkami pochodzącymi z funduszy UE lub z budżetu państwa oraz minimalną kwotę wkładu krajowego niezbędną do jego realizacji (którą zapewnia samorząd województwa ze środków własnych lub środków beneficjentów). Kontrakt określa kierunki i warunki dofinansowania służące realizacji Umowy Partnerstwa zarówno w zakresie polityki spójności jak i planowanych przedsięwzięć priorytetowych.

- Fundusze Europejskie są od lat kołem zamachowym gospodarki naszego regionu, dlatego rozmawiamy o zwiększeniu środków dla Lubelskiego. Walczymy o jak najwyższą kwotę, która jest do rozdysponowania na 16 województw w ramach łącznej puli wynoszącej 7,104 mld euro - tłumaczy Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Negocjujemy dodatkowe środki

Kwota programu dla województwa lubelskiego przewidziana w Umowie Partnerstwa to 1,768 mld EU. Warto zaznaczyć, że daje to alokację wg. średniego kursu EUR (z ostatnich 24 miesięcy - EBC) na poziomie 7,758 mld zł. Zarząd Województwa Lubelskiego opracował propozycje, które pozwolą na pozyskanie dodatkowych środków dla regionu. W tak zwanej „puli do wzięcia” na lata 2021-2027 (dla 16 województw) jest 7,104 mld euro. Lubelskie przygotowało propozycje, które mogą zwiększyć obecny zakres dofinansowania z UE nawet o kwotę 744,78 mln euro. Wliczając kwotę przeznaczoną w ramach Umowy Partnerstwa oraz dodatkowe środki o jakie staramy się w ramach Kontraktu Programowego może dać to kwotę blisko 2,513 mld euro. Ostateczna alokacja dla Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 będzie znana po zakończeniu procesu negocjacji Kontraktu Programowego. Zaznaczyć należy, iż w podziale kwoty 7,104 mld euro biorą udział również pozostałe województwa, które także przedstawiły określone potrzeby MFiPR. W trakcie spotkania z województwem lubelskim, minister Waldemar Buda podkreślił, iż nasz region ma ogromny potencjał, ale nadal potrzebuje silnych bodźców prorozwojowych. Paliwem wzrostu będą unijne i krajowe fundusze. Oprócz dofinansowania z programu regionalnego, Lubelskie zostanie objęte wsparciem z programu Polska Wschodnia. Do regionu trafią także pieniądze z programów krajowych.

Walka o środki na rozwój

Rekomendacje jakie nasz region wskazał do dodatkowego wsparcia w ramach Kontraktu Programowego zawierają 12 indywidualnie określonych przedsięwzięć priorytetowych. Znajdują się tam działania dotyczące m.in: uzupełnienia zasobu geodezyjnego regionu, marketingu gospodarczego województwa, usuwania azbestu, turystyki, kultury, zdrowia, innowacji i środowiska.

Rekomendacje zawierają również realizacje projektów w ramach:

  • Polityki senioralnej (EFS+);
  • Funkcjonowania i rozwoju Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci
    i Młodzieży;
  • Konkursu dla partnerstw z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją (kultura, turystyka) - bez rewitalizacji;
  • Konkursu dla gmin województwa lubelskiego zagrożonych trwałą marginalizacją (rewitalizacja);
  • Konkursu dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze województwa lubelskiego (rewitalizacja).

Ponadto przewidziano zwiększenie alokacji na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 17. miejskich obszarów funkcjonalnych (ośrodka wojewódzkiego, 4 ośrodków subregionalnych oraz 12. ośrodków lokalnych).

Więcej informacji o spotkaniu na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry