Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Fundusze Europejskie to nie tylko wielkie inwestycje. To również troska o najsłabszych mieszkańców naszego województwa, a więc ludzi najbiedniejszych i wykluczonych społecznie. Tym razem za sprawą funduszy unijnych, województwo lubelskie zyska nowe Kluby Seniora, Dzienne Domy Pobytu i dodatkowe usługi opiekuńczo-asystenckie. Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył umowy siedmiu Beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację tych zadań.

Opieka zdrowotna i usługi socjalne

- Realizacja projektów przyczyni się do podniesienia jakości usług społecznych w województwie lubelskim oraz ograniczenia istotnych barier, jakimi są wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych, warunkujących możliwości rozwojowe osobom wykluczonym, czy zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami i potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - wyjaśniał marszałek Jarosław Stawiarski.

Klub Seniora w Godziszowie to nazwa projektu wartego nieco ponad 763 tys. zł (ponad 610 tys. zł to dofinansowanie z UE), który zrealizuje Gmina Godziszów. W ramach projektu utworzony zostanie Klub Seniora dla 44 osób z terenu gminy, a dla kolejnych 4 osób świadczone będą usługi asystenckie. Prowadzone zajęcia aktywizujące, rekreacyjne i edukacyjne (m.in. zajęcia plastyczne, rekreacyjne, muzyczne, rękodzieła, kulinarne i komputerowe) odpowiadać będą na specyficzne potrzeby mieszkańców. Świadczenia przyczynią się do podniesienia jakości usług społecznych oraz ograniczenia istotnych barier jakimi są wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych warunkujących możliwości rozwojowe osobom wykluczonym czy zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Chodzi zwłaszcza o osoby starsze, z niepełnosprawnościami i potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W Gminie Nałęczów powstanie Klub Seniora dla 32 osób wykluczonych czy zagrożonych ubóstwem, a także osób z niepełnosprawnościami powyżej 60 roku życia. Mowa o projekcie opiewającym na nieco ponad 907 tys. zł (w tym ponad 725 tys. zł dofinansowania z UE) pn. Nałęczowski Klub Seniora. Miejsce to umożliwi większy dostęp do usług społecznych i asystenckich w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji społecznej na obszarze gminy.

Gmina Leśniowice, dzięki wsparciu ze środków UE, utworzy Dzienny Dom Pobytu dla 20 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem, a kolejnych 10 osób otrzyma możliwość korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. To wszystko w ramach projektu pn. Rozwój usług społecznych w Gminie Leśniowice, którego wartość wynosi nieco ponad 1,75 mln zł (w tym nieco ponad 1,4 mln zł dofinansowania z UE). Świadczenia te pozwolą na korzystanie z wysokiej jakości usług społecznych nie tylko przez mieszkańców, ale i 10 osób z otoczenia, które objęte zostaną wsparciem w formie warsztatów z psychologiem.

Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski to nazwa projektu opiewającego na kwotę nieco ponad 1,7 mln zł (w tym nieco ponad 1,4 mln zł dofinansowania z UE), który zrealizuje Powiat Biłgorajski. W ramach wsparcia utworzone zostaną 2 Kluby Seniora dla 40 osób i 2 miejsca świadczenia usług asystenckich dla 4 osób z niepełnosprawnościami. Łącznie wsparcie otrzymają 44 osoby po 60 roku życia, niesamodzielne i zagrożone ubóstwem czy wykluczeniem społecznym.

Kolejne dwa projekty zrealizuje Caritas Archidiecezji Lubelskiej. W ramach pierwszego pn. WŁĄCZENI – Mieszkania wspomagane wspierane drogą do samodzielności, którego wartość wynosi nieco ponad 1,74 mln zł (w tym blisko 1,4 mln zł dofinansowania z UE), w powiecie lubelskim powstanie 5 mieszkań zapewniających opiekę i możliwość życia w warunkach zbliżonych do domowych dla 16 osób niesamodzielnych. Osoby te otrzymają kompleksowe wsparcie umożliwiające zwiększenie samodzielności w zakresie umiejętności komunikacyjnych i społecznych, naukę dokonywania wyborów czy rozwijanie zainteresowań. Kolejny projekt to RÓWNE SZANSE – droga do godnego życia osób niesamodzielnych, o wartości nieco ponad 2,1 mln zł (w tym nieco ponad 1,7 mln zł dofinansowania z UE). W ramach działań, prowadzony będzie Dzienny Dom Pomocy w Dąbrowicy oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego, a także świadczone będą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Łącznie wsparcie otrzymają 23 osoby.

Aktywna jesień życia w gminie Stanin to projekt o wartości blisko 1,3 mln zł (w tym nieco ponad 1 mln zł dofinansowania z UE), który zrealizuje Gmina Stanin/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie. Głównym celem projektu jest działalność Klubu Seniora, a także wdrożenie usług opiekuńczych i asystenckich prowadzących do aktywizacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. Chodzi o 141 osób powyżej 60 roku życia z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Usługi opiekuńcze, specjalistyczne i asystenckie, jakie otrzymają, pozwolą na wzrost integracji, a także aktywizacji społecznej.

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie zrealizuje projekt pn. Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku opiewający na kwotę nieco ponad 3,4 mln zł (w tym nieco ponad 2,7 mln zł dofinansowania z UE). Wsparciem objętych zostanie 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy miejskiej Świdnik. Osoby te otrzymają wsparcie w formie usług opiekuńczych, asystenckich, a także możliwość korzystania z wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Ograniczanie barier społecznych

Wyżej wymienione projekty realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekty te przyczynią się do ograniczenia jednej z istotnych barier jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych warunkujących możliwości rozwojowe osobom wykluczonym czy zagrożonym ubóstwem. W szczególności chodzi o osoby starsze, z niepełnosprawnościami i potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry