Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uzgodniło z Komisją Europejską i Ministerstwem Zdrowia szybszą ścieżkę dla nowych inwestycji w obszarze zdrowia związanych z koronawirusem, które mają być finansowane z funduszy unijnych. Chodzi o odstępstwa od dotychczasowych zasad stosowanych przy finansowaniu z UE projektów z sektora zdrowia. Z tej ścieżki korzysta właśnie Zarząd Województwa Lubelskiego, który przeznaczy na walkę z koronawirusem ok. 48 mln zł w ramach przesunięć Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wsparcie będzie obejmowało zakup aparatury diagnostycznej i medycznej (w tym respiratorów), jak również zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony indywidualnej. Doceniając ciężką pracę osób zaangażowanych w walce z wirusem planujemy przeznaczyć również środki na wsparcie finansowe dla personelu medycznego.

Mniej formalności

Inwestycji, które mają pomóc w walce z koronawirusem, nie będzie trzeba już uzgadniać na forum Komitetu Sterującego, nie ma też konieczności stosowania map potrzeb zdrowotnych.

- Marszałkowie mogą elastycznie tymczasowo przesuwać część funduszy unijnych z innych celów na inwestycje antykoronawirusowe, a Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, będzie wydawać zgody na takie działanie, gdy będzie to potrzebne. Będziemy również wydawać zgody na zaangażowanie środków budżetu państwa z kontraktu terytorialnego do tego typu projektów – zapewnia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przesunięcie środków

Środki, które trafią na walkę z koronawirusem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego nie wiążą się z anulowaniem naborów czy koniecznością rozwiązania umów o dofinansowanie. Fundusze na walkę z COVID-19 trafią do dwóch Działań 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia oraz 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Planowane przesunięcia, które przeznaczone zostaną na Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (ok. 42 mln PLN tj. 9,7 mln EUR), będą pochodziły ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR):

 • 1.2 Badania celowe
 • 3.5 Bon na doradztwo
 • 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa
 • 13.5 Infrastruktura przedszkolna
 • 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego
 • 13.7 Infrastruktura szkolna

Planowane przesunięcia, które przeznczone zostaną na Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne (ok. 6 mln PLN tj. 1,39 mln EUR), będą pochodziły ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS):

 • 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
 • 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach ZIT LOF
 • 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach ZIT LOF
 • 10.4 Programy typu outplacement w ramach ZIT LOF
 • 11.1 Aktywne włączenie
 • 12.5 Edukacja przedszkolna w ramach ZIT LOF
 • 12.6 Kształcenie ogólne w ramach ZIT LOF

Zakup respiratorów, środków ochrony i wsparcie personelu

 • Dodatkowe wsparcie w projektach EFRR

Środki z EFRR (ok. 42 mln zł) zostaną przeznaczone na dodatkowe zadania związane z zakupem aparatury diagnostycznej i medycznej (w tym respiratorów) oraz adaptacją pomieszczeń, służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii COVID-19. Proponowane zmiany umożliwią zwiększenie dofinansowania w dwóch projektach pozakonkursowych:

 1. Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia
  w sprzęt medyczny
 2. Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny - doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych.
 • Nowy projekt EFS

Realokacje środków w zakresie EFS (ok. 6 mln zł) pozwolą na przygotowanie w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne nowego projektu pozakonkursowego dotyczącego zakupu wyposażenia do walki z epidemią choroby COVID-19, w szczególności zakupu odczynników oraz materiałów medycznych, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej, jak również zapewnienie wynagrodzeń personelu medycznego.

Zarząd Województwa Lubelskiego zdecydował o utworzeniu nowego typu projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie regionu w związku z zagrożeniem epidemicznym/stanem epidemii. Pozwoliło to na dodanie nowej grupy docelowej, do której trafi wsparcie. Chodzi o podmioty lecznicze, personel służb świadczących usługi zdrowotne (w tym kadry zarządzające) oraz osoby współpracujące/wspierające (np. wolontariusze), osoby, których bezpieczeństwo zdrowotne jest zagrożone w związku z sytuacją epidemiczną w kraju lub regionie (np. osoby objęte kwarantanną, pacjenci szpitali itd.) oraz ich otoczenie. Liderem projektu partnerskiego będzie Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie.

Pakiet elastyczności dla przedsiębiorców w ramach RPO WL

Województwo Lubelskie wprowadzi również pakiet elastyczności dla przedsiębiorców negatywnie dotkniętych skutkami pandemii. W ramach pakietu zostały przygotowane następujące ułatwienia dla firm:

 1. W przypadku projektów, przy realizacji których występują lub mogą wystąpić opóźnienia lub którego realizacja jest zagrożona – w zależności od konkretnego przypadku i po dokonaniu oceny rzeczywistego wpływu obecnej sytuacji na realizację danego projektu:
 • aneksowanie umowy w celu wydłużenia terminów składania wniosków o płatność,
 • wydłużenie okresu realizacji projektu,
 • wprowadzanie adekwatnych do sytuacji danego beneficjenta zmian do projektu (w tym wykorzystania powstałych oszczędności).
 1. W przypadku instrumentów finansowych:
 • dodatkowa karencja w spłacie pożyczki (rat kapitałowych) – do 6 miesięcy, z wydłużeniem okresu finansowania (zarówno dla pożyczek nowych jak i już udzielonych),
 • możliwość zastosowania tzw. wakacji kredytowych w trakcie okresu finansowania inwestycji – do 4 miesięcy (kapitał i odsetki),
 • możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek.
 1. W przypadku naborów zaplanowanych w 2020 r. zmiana regulaminów konkursów w celu:
 • wydłużenia terminów naboru w ramach konkursów kierowanych do przedsiębiorców,
 • wydłużenia terminów składania uzupełnień/poprawek/wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie,
 • umożliwienia podpisywania umów w późniejszym terminie niż pierwotnie zaplanowany w regulaminie (obecnie 90 dni roboczych).

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry