Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Dwa samorządy z regionu podpisały umowy w ramach projektów pozakonkursowych na odnowę przestrzeni miejskich. Chodzi o projekty rewitalizacji Zamościa i Białej Podlaskiej, których łączna wartość wynosi blisko 47 mln zł (ponad 33 mln zł dofinansowania z UE). Umowę podpisał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk i Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk. Środki te zostaną wykorzystane na odnowę i uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich w celu przywrócenia czy nadania im nowych funkcji użytkowych.

Odnowiona „Perła Renesansu”

Magistrat w Zamościu zrealizuje projekt pn. Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu, który obejmuje m.in. rewitalizację Bastionu VI Twierdzy Zamość oraz utworzenie Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Nadszańca K1 wraz z budową systemu monitoringu. W ramach projektu wykonane zostaną również:

 • remont z pracami konserwatorskimi dziedzińca VI Bloku kamienic oraz remont
  z pracami konserwatorskimi dziedzińca VII Bloku kamienic Starego Miasta w Zamościu;
 • przebudowa ulicy Łukasińskiego i Placu Stefanidesa;
 • utworzenie terenu rekreacyjnego o charakterze ogólnodostępnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • utworzenie toru modelarskiego na terenach fortecznych przy Bastionie VI;
 • budowa systemu monitoringu.

Warto dodać, że dzięki środkom przeznaczonym na poprawę użyteczności miejsc publicznych skorzystają mieszkańcy oraz turyści „Perły Renesansu” korzystający z obiektów infrastruktury społeczno-kulturalnej i turystycznej. Łącznie w ramach realizacji projektu wsparciem objętych zostanie 12 obiektów, z czego 1509 m2 to budynki publiczne lub komercyjne wybudowane (lub wyremontowane) na obszarach miejskich o łącznej powierzchni 5,9 ha. Całkowita wartość projektu to ponad 25 mln zł (wsparcie z EFRR to blisko 16 mln zł).

Zrewitalizowana Biała Podlaska

Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska
z przeznaczeniem na realizację usług społecznych –
to nazwa projektu, dzięki któremu będzie możliwa m.in. przebudowa i remonty kilku budynków na terenie miasta. Dzięki podpisanej umowie zrealizowana zostanie:

 • przebudowa, remont i wyposażenie budynku przy ul. Łomaskiej 2d – adaptacja budynku na przedszkole samorządowe;
 • rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Kolejowej 21 – adaptacja budynku na rodzinny dom dziecka;
 • rozbiórka i odbudowa budynku przy ul. Krótkiej 1 – adaptacja budynku na Bialskie Centrum Kultury;
 • remont i adaptacja piwnic budynku przy ul. Piłsudskiego 3 – adaptacja na miejsce spotkań i działań z zakresu kultury i włączenia społecznego;
 • modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Wąskiej 4 – adaptacja na potrzeby hali targowej;
 • działania dotyczące przestrzeni publicznej;
 • modernizacja infrastruktury miejskich działek wewnątrz obszaru poprzemysłowego pomiędzy ulicami Łomaską, Sidorską - Kolejową i rzeką Krzną;
 • modernizacja infrastruktury placu targowego u zbiegu ulic Wąskiej i Przechodniej;
 • rewitalizacja i udostępnienie nowej przestrzeni publicznej pomiędzy ulicami Wyzwolenia, Drzewieckiego, Kruczej i Witoszyńskiego.

Łącznie w ramach realizacji projektu objętych zostanie 6 obiektów infrastruktury, w tym 2200 m2 to budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich o łącznej powierzchni 2,9 ha, a także budynki z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (474 m2). Dodatkowo, otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich to ponad 22 tys. m2. Całkowita wartość projektu to ponad 21,5 mln zł (wsparcie z EFRR to ponad 17,5 mln zł).

Środki z RPO na rewitalizację

Projekty będą realizowane w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Jego głównym celem jest m.in. odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich. Projekty obejmują m.in. przebudowy, remonty lub modernizacje zdegradowanych budynków, w tym m.in. budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, a także przebudowy, remonty lub modernizacje budynków w celu adaptacji na działalność przedsiębiorstw. Podmiotami uprawionymi do wsparcia w ramach tego działania są samorządy oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, przedsiębiorstwa społeczne, podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne, spółki prawa handlowego (w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki), organizacje pozarządowe, MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego).

Całkowita alokacja dla Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach RPO WL na lata 2014-2020 ze środków UE to blisko 292,5 mln zł.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry