Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Ponad 5,6 mln zł dofinansowania otrzyma Gmina Lublin / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i zostaną wykorzystane na pomoc ludziom wykluczonym lub zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Decyzję o przyznaniu dotacji podjął Zarząd Województwa Lubelskiego. Było to możliwe dzięki zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ubiegłorocznym konkursie na ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych. 3 listopada br. umowę, na mocy której realizowany będzie projekt miasta Lublin, podpisali Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego i Pan Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin.

Projekt

Całkowita wartość projektu „Kompleksowa opieka domowa” sięga 6,7 mln zł. Z tych pieniędzy skorzysta co najmniej 150 osób mieszkańców Lublina wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Będą to przede wszystkim seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) i osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Na czym polega wsparcie

Celem przedsięwzięcia jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług użyteczności publicznej w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W praktyce przekłada się to między innymi na dostęp do domowej opieki wytchnieniowej (dzienna/nocna), opieki wspierającej i innowacyjnych usług wspomagających (np. fryzjer, kosmetyczka, złota rączka czy usługa transportowa).

Wnioskodawca zakłada zindywidualizowane podejście do uczestników projektu. Zapewni to odbiorcom usług, zachowanie kontroli nad swoim życiem i nad decyzjami. Nie będą odizolowani od społeczności czy zmuszani do zamieszkania razem. Projekt gwarantuje, że wymagania organizacyjne nie będą miały pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców. Dzięki takiemu potraktowaniu, udział w projekcie wpłynie na wzrost aktywności i samodzielności życiowej. Uczestnicy projektu zwiększą swoją gotowość do uczestnictwa w życiu lokalnego środowiska. W dłuższej perspektywie powinno to zapobiegać pogłębianiu się zjawiska dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych. W rezultacie spadnie liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie w Lublinie.

Kto może liczyć na pomoc

Projekt obejmie 150 osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie wymagających wsparcia w formie opieki domowej dziennej (60 osób) i nocnej (30 osób) stanowiących również wytchnienie dla opiekuna faktycznego oraz 60 osób samotnych wymagających wsparcia w formie opieki domowej. Oferta dla każdego uczestnika poszerzona jest o możliwość korzystania z usług wspomagających, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszar włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-20. Osoby te mają obniżoną samodzielność w wykonywaniu podstawowych czynności w codziennym funkcjonowaniu. Udział w projekcie umożliwi tym osobom jak najdłużej pozostanie w środowisku domowym.

Dobrze wydane pieniądze

- Wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych oraz dbałość o mieszkańców naszego województwa, to sprawa, która szczególnie leży na sercu członków Zarządu Województwa – mówi marszałek Jarosław Stawiarski. – Dowodem na to niech będzie to, że w 12 konkursach w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne poświęconych tej tematyce z RPO, wydaliśmy dotychczas ponad 284 mln zł.

Te pieniądze przyniosły wymierne rezultaty. Wystarczy spojrzeć na kilka liczb:

  • ponad 5 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej.
  • prawie 19 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym.
  • 89 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych.
  • około 2,1 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
  • Prawie 15 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi.
  • Ponad 3,5 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.
  • Prawie 30 mln zł przeznaczone na działania związane z pandemią COVID-19.
  • Ponad 28 tys. osób objętych programem zdrowotnym.
  • Ponad 6,7 tys. osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry