Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Szukaj wsród aktualności

Za nami kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu, które odbyło się 13 lutego br. w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, uczestniczył Andrzej Urbanik, przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Posiedzenie rozpoczęła prezentacja postępów w przygotowaniu do realizacji projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”, którą wygłosiła Bernadeta Krzysztofik, dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin. Następnie Ewa Olejniczek-Wójcik, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania RPO UMWL, omówiła informacje dotyczące procesu renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020.

W trakcie spotkania głos zabrał również Andrzej Urbanik, przedstawiciel Komisji Europejskiej, który przedstawił informacje odnośnie programowania instrumentów finansowych w nowym okresie programowania.

Po krótkiej dyskusji głos zabrała Joanna Kozak, zastępca dyrektora LAWP, która omówiła propozycje zmian kryteriów formalnych dostępu oraz kryteriów technicznych wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, jak również kryteriów technicznych specyficznych oraz kryteriów trafności merytorycznej wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania celowe. Następnie Anna Szałkowska-Goś, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania EFS, omówiła odpowiednio propozycje zmian kryteriów formalnych dostępu oraz kryteriów ogólnych zerojedynkowych wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, propozycje zmian kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działań 12.1 i 12.4.

Kolejnymi punktami obrad były zmiany składu Grupy roboczej ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, składu Grupy roboczej ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz składu Grupy roboczej ds. instrumentów finansowych. Spotkanie zakończyła Magdalena Filipek-Sobczak, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO UMWL, która przedstawiła informację dotyczącą stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry