Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Szukaj wsród aktualności

Za nami kolejna odsłona nieformalnych rozmów z Komisją Europejską w sprawie Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. Tym razem spotkanie, przeprowadzone 5 marca br. w wersji online, koncentrowało się na problemach związanych z ochroną zdrowia.

Stronę Komisji Europejskiej reprezentowali przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Ze strony krajowej uczestniczyli reprezentanci czterech województw: lubelskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego.

Podczas spotkania omówiono priorytety Komisji Europejskiej, jakie regiony powinny uwzględnić przy planowaniu wsparcia na lata 2021-2027 w obszarze zdrowia. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów i doświadczeń jakie województwa zdobyły dzięki dotychczasowej realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.
W oparciu o te doświadczenia przedyskutowano plany i wyzwania stojące przed nimi podczas przygotowania programów regionalnych na perspektywę finansową 2021-2027. Komisja Europejska zwróciła szczególną uwagę na następujące zagadnienia:
• Wszystkie inwestycje w Celu Polityki 4 „Europa o silniejszym wymiarze społecznym” muszą przyczyniać się do realizacji Europejskiego Filaru Spraw Społecznych.
• Punktem wyjścia priorytetyzacji interwencji na lata 2014-2020 są Zalecenia dla krajów (CSR) stanowiące załącznik D do Sprawozdania krajowego na 2019 rok. Inwestycje muszą się wpisywać w priorytety określone w sprawozdaniu.
• Należy wspierać przejście z opieki instytucjonalnej na przystępne cenowo i wysokiej jakości usługi w zakresie opieki domowej i usługi środowiskowe.
• Planowana interwencja powinna przyczynić się do poprawy koordynacji opieki zdrowotnej, długoterminowej i społecznej.
• Planowane wsparcie powinno przyczynić się do zapewnienia równego dostępu do opieki zdrowotnej, w szczególności dla grup defaworyzowanych.
• Planowane działania powinny odpowiadać na potrzeby dotyczącego zasobów ludzkich w opiece zdrowotnej, w tym podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie personelu medycznego i personelu opieki długoterminowej.
• Należy zapewnić synergię pomiędzy inwestycjami wdrażanymi z EFRR i EFS (konkursy łączone, cross-financing, takie planowanie naborów, aby ich chronologia zabezpieczała ideę wzajemnego uzupełniania przedsięwzięć planowanych w ramach konkretnych konkursów).

W ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 przewidujemy, że wsparcie w obszarze ochrony zdrowia, współfinansowane będzie zarówno ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ostatnia modyfikacja:

Ryszard Szymański (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry