Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski otworzył XXXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (KM RPO), które odbyło się 17 grudnia br. w formule zdalnej. W trakcie spotkania przedstawiono m.in. założenia instrumentu REACT-EU, w tym kryteria wyboru projektów dla poszczególnych działań. Ponadto przedstawiono informacje dotyczące wdrażania funduszy europejskich w województwie lubelskim oraz stanu prac nad projektem programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Spotkanie Komitetu po raz pierwszy odbyło się w formule zdalnej.

- Miło mi Państwa poinformować, że województwo lubelskie jest pierwsze w kraju jeżeli chodzi o certyfikację i kontraktację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – mówił podczas posiedzenia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Przewodniczący Komitetu Monitorującego RPO WL 2014-2020. - Podczas posiedzenia otrzymają Państwo również informację dotyczącą stanu prac nad programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Tutaj należy zaznaczyć, że prace nad nowym programem regionalnym zdecydowanie przyśpieszyły. Jako pierwsze województwo poddaliśmy nasz projekt pod konsultacje społeczne oraz jako pierwsi w kraju podpisaliśmy Kontrakt Programowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, co otworzyło nam drogę do negocjacji z Komisją Europejską – podsumował Marszałek.

Jednogłośne decyzje Komitetu

Po wystąpieniu Przewodniczącego potwierdzono kworum oraz przyjęto zaproponowany porządek obrad, od tego momentu posiedzenie Komitetu prowadziła Zastępca Przewodniczącego Anna Brzyska, Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Następnie przystąpiono do omówienia propozycji zmian kryteriów ogólnych zerojedynkowych wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Prezentację w tej kwestii przedstawił Marek Neckier, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Uchwałę w tej sprawie Członkowie Komitetu przyjęli jednogłośnie.

Następnie Magdalena Urbankiewicz-Staszczak, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przedstawiła Informację o planowanych działaniach informacyjnych i komunikacyjnych na rok 2022. W tej sprawie Członkowie Komitetu również byli zgodni i pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy dokument, przyjmując jednogłośnie uchwałę.

REACT-EU dla Lubelskiego

„Przedstawienie założeń REACT-EU oraz wstępnego projektu Kart Działań do SZOOP RPO WL 2014-2020 dedykowanych REACT-EU” to kolejny punkt obrad KM RPO, który przedstawił Piotr Budyńczuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Chodzi o 26 mln euro, które w ramach niwelowania negatywnych skutków pandemii COVID-19, będą wspierały przedsiębiorców w zakresie energetyki oraz sektor ochrony zdrowia. To dlatego omówienie wstępnych projektów kryteriów wyboru projektów dla Działań planowanych do realizacji w zakresie instrumentu REACT-EU były kolejnymi punktami obrad.

Kryteria dla Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki przedstawiły Magdalena Filipek-Sobczak, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Natalia Świacka Zastępca Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Zaś kryteria dla Działania 15.2 Wsparcie sektora ochrony zdrowia przedstawił Robert Chmura, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Ponadto w trakcie spotkania przedstawiono wstępny projekt kryteriów wyboru Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej w ramach 16 Osi RPO WL 2014 – 2020 – Pomoc Techniczna w ramach REACT- EU. Przedmiotową prezentację w tym zakresie przedstawiła Magdalena Urbankiewicz-Staszczak, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Następnie Członkowie Komitetu zapoznali się z prezentacją postępów w realizacji projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”, które przedstawiła Bernadeta Krzysztofik, Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin.

Stan wdrażania RPO WL 2014-2020 i prace nad nowym programem

Województwo lubelskie jest pierwsze w kraju jeżeli chodzi o wdrażanie RPO WL na lata 2014-2020 – taką informację, w trakcie posiedzenia Komitetu, przedstawiła Anna Brzyska Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

- Na początku grudnia odbyło się spotkanie roczne z Komisją Europejską, podczas którego przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawili zestawienie regionów, w którym Lubelskie zajmowało 1 miejsce. Uzupełniając tę informację dodam, że prowadzimy również w rankingu złożonych wniosków o płatność – mówiła Dyrektor Anna Brzyska, Zastępca Przewodniczącego KM RPO.

Podczas posiedzenia przedstawiono również informację dotyczącą stanu prac nad projektem programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

- Jako pierwsi w kraju podpisaliśmy Kontrakt Programowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, co otworzyło nam drogę do negocjacji z Komisją Europejską. Pokazuje to jak bardzo zaawansowany jest stan prac w zakresie programu na lata 2021-2027 – argumentowała Anna Brzyska, Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Członkowie Komitetu dowiedzieli się również, że Lubelskie jest już po pierwszym spotkaniu negocjacyjnym z Komisją Europejską, które było poświęcone wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach założeń programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry