Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Szukaj wsród aktualności

Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził dzisiaj projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Powyższy dokument określa strategię wykorzystania prawie 2,27 miliarda euro jakie będziemy mieć do dyspozycji dla regionu. Będzie to blisko 42 mln euro więcej niż w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

– W połowie lipca rozpoczniemy ostatni etap procedowania dokumentu, czyli jego opiniowanie. Jesteśmy pierwszym regionem, który taki dokument przyjął i będzie rozpoczynał konsultacje społeczne – zapowiedziała podczas dzisiejszego briefiengu prasowego Anna Brzyska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Konferencja prasowa Marszałka Województwa: Siedzą od lewej: Anna Brzyska, dyr. DZ RPO i Marszałek Jarosław Stawiarski. Marszałek prezentuje projekt programu Fundusze dla Lubelskiego 2021-2027

Na przyznane naszemu województwu pieniądze składa się: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny +. Podstawowym celem tak skonstruowanego programu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu. Realizowane w jego ramach projekty, mają sprzyjać zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa lubelskiego. Muszą także służyć systematycznej poprawie jakości życia i bezpieczeństwa jego mieszkańców.

Poznajmy priorytety nowego programu

Zgodnie z wypracowanymi standardami, regionalny program na lata 2021-2027 podzielony został na 10 priorytetów. Dotyczą one obszarów:

 1. badań i innowacji, regionalnych inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, cyfryzacji;
 2. adaptacji do zmian klimatu, ochrony środowiska;
 3. efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju odnawialnych źródeł energii, wsparcia zrównoważonej mobilności miejskiej;
 4. rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej, w tym rozwoju usług publicznego transportu drogowego;
 5. rozwoju infrastruktury edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia, infrastruktury usług społecznych oraz podmiotów ochrony zdrowia, infrastruktury kultury i turystyki,
 6. włączenia społecznego, usług zdrowotnych,
 7. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
 8. adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw do zmian,
 9. programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych w zakresie edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego i ustawicznego,
 10. zintegrowanych inwestycji terytorialnych, wsparcia partnerstw gmin zmarginalizowanych, rewitalizacji obszarów miejskich i innych niż miejskie.

Programowe nowinki

O tym, że za listą priorytetów poprzednich regionalnych programów operacyjnych kryje się realne finansowe wsparcie zdążyła się już przekonać większość mieszkańców Lubelszczyzny. Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 odpowiada na najnowsze wyzwania nowoczesnego świata. Jego autorzy postarali się więc o kilka nowości. W znacznej mierze dotyczą one kwestii związanych z ochroną środowiska. Dzięki odpowiednim zapisom już wkrótce z pieniędzy unijnych będzie można sfinansować na przykład tworzenie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego, ochrony przed pożarami lasów, retencjonowania wód opadowych, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki o obiegu zamkniętym. Zrozumienie znajdą także działania na rzecz budowy magazynów ciepła i źródeł energii produkujących paliwa zdekarbonizowane z OZE, a nawet budowa punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Na finansowe wsparcie mogą liczyć nie tylko projekty z zakresu innowacji czy cyberbezpieczeństwa, ale także takie, które pomogą wrócić na rynek firmom, które zlikwidowały swą działalność. Program kładzie trwały nacisk na rozwiązywanie problemów ludzi młodych. Tym razem uzyskają oni pomoc w ramach projektów poświęconych aktywizacji. Uznanie zyskają przedsięwzięcia dotyczące budowy i rozwoju infrastruktury rekreacyjnej oraz bezpieczeństwa przestrzeni publicznych i ich dostosowania do wymagań wszystkich obywateli.

Więcej inwestycji terytorialnych

Zatwierdzony dzisiaj program przewiduje również wzrost znaczenia instrumentów terytorialnych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą realizowane przez 17 Miejskich Obszarów Funkcjonalnych wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r. Do tego przewidziano dwa Inne Instrumenty Terytorialne. W ich ramach wsparcie uzyskają partnerstwa gmin z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją oraz obszary miejskie i inne niż miejskie, gdzie realizowana będzie rewitalizacja oparta na Gminnym Programie Rewitalizacji.

Program przygotowali

– Projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, przygotował Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie we współpracy z Tematycznymi Grupami Roboczymi – mówił Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego. – W ich skład wchodzą specjaliści zatrudnieni w urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych oraz przedstawiciele podmiotów, wchodzących w skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Autorzy programu współpracowali ściśle również z samorządami z naszego regionu oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi właściwych dla poszczególnych obszarów tematycznych.

Ostatnia modyfikacja:

Ryszard Szymański (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry