Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Szukaj wsród aktualności

Dostosowanie stawki podatku VAT

W związku z wejściem w życie z dniem 23 listopada 2019 roku przepisów Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 2166) wprowadzających jednolitą stawkę podatku od towarów i usług na przydomowe mikroinstalacje OZE, zgodnie z art. 41 ust. 12a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018, poz. 2174, z późn. zm.) informujemy, że Wnioskodawcy, którzy aplikowali o dofinansowanie projektów z EFRR w ramach konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, będą zobowiązani po otrzymaniu wezwania na etapie oceny formalnej projektu do poprawy wniosku, w ramach oceny spełnienia kryterium formalnego poprawności o nazwie: „Informacje we wniosku i załącznikach są spójne, poprawne i zgodne z obowiązującymi dokumentami składającymi się na Regulamin konkursu/Zasady wyboru projektów do dofinansowania w trybie pozakonkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, do dostosowania stawki podatku VAT w projekcie do obowiązujących przepisów ww. Ustawy.

Ostatnia modyfikacja:

Łukasz Byra (EFRR)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry