Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Szukaj wsród naborów

Komunikaty

Dostępnych 8 komunikatów.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie ogłasza
nabór wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Nabór nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/19

Nabór trwa do 30.09.2019 r. do godziny 15:00:00

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wniosek można składać w terminie od 31-08-2019 r. do 30-09-2019 r. do godziny 15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2020 r.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a,

20-704 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014) .

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w zał. I do Rozporządzenia 651/2014),
 • duże przedsiębiorstwa

Dopuszcza się możliwość współpracy przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami (zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020), organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i przygotowania do pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R opracowanych przez przedsiębiorcę lub nabytych. Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

Badania przemysłowe:

 • Mikro, małe przedsiębiorstwa: 80%
 • Średnie przedsiębiorstwa: 75%
 • Duże przedsiębiorstwa: 65%

Eksperymentalne prace rozwojowe:

 • Mikro, małe przedsiębiorstwa: 60%
 • Średnie przedsiębiorstwa: 50%
 • Duże przedsiębiorstwa: 40%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowania projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 42 515 000,00 zł w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 2 125 750,00 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 1.2 Badania celowe informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl .


Ogłoszenie zostało opublikowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Załączniki
 1. Plik PDF Wykaz zmian do Załączników do Regulaminu konkursu pdf , 285,14 kB
 2. Plik PDF Regulamin konkursu [wersja aktualna obowiązuje od 11.02.2020 r.] pdf , 883,54 kB
 3. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu [wersja aktualna obowiązuje od 11.02.2020 r.] zip , 15,98 MB
 4. Archiwum Wykaz zmian do Regulaminu konkursu i Załączników do Regulaminu konkursu [29-08-2019] zip , 1,33 MB
 5. Plik PDF Regulamin konkursu [wersja archiwalna obowiązuje do 10.02.2020 r.] pdf , 1,25 MB
 6. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu [wersja archiwalna obowiązuje do 10.02.2020 r.] zip , 16,06 MB
 7. Plik PDF Regulamin konkursu [wersja archiwalna obowiązuje do 28.08.2019 r.] pdf , 1,25 MB
 8. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu [wersja archiwalna obowiązuje do 28.08.2019 r.] zip , 16,05 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Nagajek (LAWP)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry