Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Szukaj wsród naborów

Komunikaty

Dostępnych 26 komunikatów.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie ogłasza
nabór wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/20

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 30.03.2020 r. do 03.07.2020 r. do godziny 15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020 r.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a,

20-704 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014) .

Filmy szkoleniowe LSI2014.

Konkurs jest podzielony na rundy:

a) I Runda konkursowa od dnia 30.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r.;

b) II Runda konkursowa od dnia 11.04.2020 r. do dnia 30.04.2020 r.;

c) III Runda konkursowa od dnia 01.05.2020 r. do dnia 22.05.2020 r.;

d) IV Runda konkursowa od dnia 23.05.2020 r. do dnia 10.06.2020 r.;

e) V Runda konkursowa od dnia 11.06.2020 r. do dnia 03.07.2020 r. do godziny 15:00:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)
 • duże przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi (realizujące projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych.

Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i przygotowania do pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R opracowanych przez przedsiębiorcę lub nabytych.

Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

Badania przemysłowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%,
 • średnie przedsiębiorstwa: 75%,
 • duże przedsiębiorstwa: 65%.

Eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60 %
 • średnie przedsiębiorstwa: 50 %
 • duże przedsiębiorstwa: 40 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowania projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 15 177 042,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 758 852,10 zł.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 1.2 Badania celowe informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl .


Ogłoszenie zostało opublikowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Załączniki

 1. Plik PDF Wykaz zmian do Regulaminu konkursu pdf , 231,26 kB
 2. Plik PDF Regulamin konkursu [wersja aktualna obowiązuje od 19.05.2020 r.] pdf , 962,03 kB
 3. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu [wersja aktualna obowiązuje od 19.05.2020 r.] zip , 16,18 MB
 4. Plik PDF Komunikat o zawieszeniu konkursu pdf , 564,47 kB
 5. Plik PDF Wykaz zmian do Załączników do Regulaminu konkursu pdf , 523,18 kB
 6. Plik PDF Regulamin konkursu [wersja archiwalna obowiązuje do 18.05.2020 r.] pdf , 1,50 MB
 7. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu [wersja archiwalna obowiązuje do 18.05.2020 r.] zip , 16,90 MB
 8. Plik PDF Regulamin konkursu  [wersja archiwalna obowiązuje do 06.04.2020 r.] pdf , 985,64 kB
 9. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu  [wersja archiwalna obowiązuje do 06.04.2020 r.] zip , 16,21 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Nagajek (LAWP)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry