Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Komunikaty

Dostępnych 12 komunikatów.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie ogłasza
nabór wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/20

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 23.03.2020 r. do 01.06.2020 r. do godziny 15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020 r.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a,

20-704 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014) .

Filmy szkoleniowe LSI2014.

Konkurs jest podzielony na rundy:

a) I Runda konkursowa od dnia 23.03.2020 r. do dnia 14.04.2020 r.;

b) II Runda konkursowa od dnia 15.04.2020 r. do dnia 07.05.2020 r.;

c) III Runda konkursowa od dnia 08.05.2020 r. do dnia 01.06.2020 r. do godziny 15:00:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)
  • duże przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami (zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty polegające na prowadzeniu eksperymentalnych prac rozwojowych, realizowane przez przedsiębiorstwa, w zakresie innowacyjnych technologii fotonicznych wpisujące się w Agendę Badawczą Wspólnego Przedsięwzięcia Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. Lubelska wyżyna technologii fotonicznych. Ponadto w ramach tego typu projektu, w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, dopuszczalna jest realizacja projektu, którego elementem będzie wdrożenie wyników prac B+R (tzw. komponent wdrożeniowy) – inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wdrożenia do działalności własnej przedsiębiorstwa wyników prac B+R powstałych na skutek realizacji eksperymentalnych prac rozwojowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

Eksperymentalne prace rozwojowe:

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60 %
  • średnie przedsiębiorstwa: 50 %
  • duże przedsiębiorstwa: 40 %

Komponent wdrożeniowy:

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
  • średnie przedsiębiorstwa: 60%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowania projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 12 000 000,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 600 000,00 zł.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 1.2 Badania celowe informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl .


Ogłoszenie zostało opublikowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Załączniki

  1. Plik PDF Regulamin konkursu pdf , 1,08 MB
  2. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu zip , 18,28 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Nagajek (LAWP)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry