Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Komunikaty

Dostępnych 53 komunikatów.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 15 Odporne Lubelskie - zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Konkurs nr RPLU.15.01.00-IP.01-06-001/22

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie:

 1. I Runda konkursu

„Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”

od dnia 28.02.2022 r. do dnia 21.03.2022 r. do godziny 15:00:00;

 1. II Runda konkursu

„Głęboka termomodernizacja”

od dnia 22.03.2022 r. do dnia 20.04.2022 r. do godziny 15:00:00;

 1. III Runda konkursu

„Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW”

od dnia 21.04.2022 r. do dnia 06.05.2022 r. do godziny 15:00:00

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2022 r., przy czym nie wyklucza się zakończenia poszczególnych rund w terminie wcześniejszym.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014)

Instrukcja dotycząca przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w systemie LSI2014 określona została w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Dla każdej rundy konkursu, w generatorze wniosków w systemie LSI2014 jest odrębny wzór formularza wniosku o dofinansowanie do wypełnienia. Wnioskodawca zakładając w LSI2014 projekt, określa rundę w ramach której chce aplikować i wówczas dostępny jest odpowiedni dla danej rundy formularz wniosku o dofinansowanie.

Wzory wniosków o dofinansowanie (wizualizacje wniosków z systemu LSI2014 wraz z instrukcją ich wypełniania) znajdują się w Załączniku nr 1.1 (dla rundy I), Załączniku nr 1.2 (dla rundy 2) oraz w Załączniku nr 1.3 (dla rundy III).

Konkurs jest podzielony na rundy:

 1. I Runda konkursu „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”
 2. II Runda konkursu „Głęboka termomodernizacja”
 3. III Runda konkursu „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW”

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki (przedsiębiorstwa niespełniające definicji zawartej w Rozporządzeniu 651/2014 - duże przedsiębiorstwa)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Runda I „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”

Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW.

Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

 1. Runda II „Głęboka termomodernizacja”

Głęboka termomodernizacja budynków/lokalów, obejmująca kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o OZE lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE.

Powyższe działania w zakresie głębokiej termomodernizacji, mające na celu poprawę efektywności energetycznej muszą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

W ramach tego typu projektu możliwa jest również budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do produkcji energii z OZE, jako dodatkowy element projektu, niezwiązany z wymianą źródła ciepła.

Ponadto, dodatkowym elementem projektu może być również zastosowanie magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego.

 1. Runda III „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW

Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o zainstalowanej mocy powyżej 0,5 MW.

Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu

Finanse

 1. Runda I „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 200 000 EUR*

*kwota w PLN przeliczona będzie wg kursu NBP z dnia rozpoczęcia naboru w ramach danej rundy, a następnie ponowne przeliczenie nastąpi w dniu podpisania umowy o dofinansowanie, po kursie NBP z dnia podpisania umowy o dofinansowanie

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych:

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 65%,
 • średnie przedsiębiorstwa: 55%,
 • duże przedsiębiorstwa: 45%.
 1. Runda II „Głęboka termomodernizacja”

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 1 500 000 PLN.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych:

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 65%,
 • średnie przedsiębiorstwa: 55%,
 • duże przedsiębiorstwa: 45%.
 1. Runda III „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW”

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 000 000 PLN.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych:

1. Budowa nowych instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE:

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 80%,
 • średnie przedsiębiorstwa: 70%,
 • duże przedsiębiorstwa: 60%.

2. Przebudowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii z OZE; Magazyny energii; Prace przygotowawcze:

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 65%,
 • średnie przedsiębiorstwa: 55%,
 • duże przedsiębiorstwa: 45%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 93 940 999,08 PLN, co stanowi równowartość 20 439 730 EUR. Alokacja podzielona jest na poszczególne rundy w ramach konkursu, w następujący sposób:

 1. Runda I „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW” - 24 424 660,68 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 732 739,82 zł,
 2. Runda II „Głęboka termomodernizacja” - 32 879 351,98 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 986 380,56 zł,
 3. Runda III „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW”- 36 636 986,42 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 1 099 109,59 zł.

Alokacja od 06.09.2022 r. wynosi 120 310 729,91 PLN, co stanowi równowartość 25 423 310 EUR. Alokacja podzielona jest na poszczególne rundy w ramach konkursu, w następujący sposób:

 1. Runda I „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW” - 31 280 791,67 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 938 423,75 zł,
 2. Runda II „Głęboka termomodernizacja” - 42 108 753,10 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 1 263 262,59 zł,
 3. Runda III „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW”- 46 921 185,14 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 1 407 635,55 zł.

Alokacja od 13.10.2022 r. wynosi 121 203 088,09 PLN, co stanowi równowartość 25 423 310 EUR. Alokacja podzielona jest na poszczególne rundy w ramach konkursu, w następujący sposób:

 1. Runda I „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW” - 31 512 804,81 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 945 384,14 zł,
 2. Runda II „Głęboka termomodernizacja” - 42 421 078,45 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 1 272 632,35 zł,
 3. Runda III „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW” - 47 269 204,83 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 1 418 076,15 zł.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Instrukcje składania wniosku o dofinansowanie - wideo

Filmy instruktażowe składania wniosku o dofinansowanie, krok po kroku, w systemie LSI2014 znajdują się na stronie:

LSI2014 - Filmy instruktażowe

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w systemie LSI2014 w ramach Działania 15.1 z zakresu REACT-EU na przykładzie wniosku do rundy I

Webinar LAWP z 11.02.2022r.: Zasady aplikowania do Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki - instalacje służące do produkcji energii z OZE (runda I i III)

Sesja pytań i odpowiedzi Webinaru z 16 lutego 2022r. dot. zasad aplikowania do Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki - instalacje służące do produkcji energii z OZE (runda I i III)

Zasady aplikowania do Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki – głęboka termomodernizacja (runda II) - webinarium LAWP z dnia 25 lutego 2022 roku

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Załączniki

 1. Plik PDF Wykaz zmian do Regulaminu konkursu [08.11.2022] pdf , 191,23 kB
 2. Plik PDF Regulamin konkursu [wersja aktualna obowiązuje od 08.11.2022] pdf , 718,94 kB
 3. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu [wersja aktualna obowiązuje od 08.11.2022] zip , 32,13 MB
 4. Plik PDF Wykaz zmian do Regulaminu konkursu - [wer archiwalna 13.10.2022] pdf , 175,80 kB
 5. Plik PDF Regulamin konkursu [wersja archiwalna od 13.10.2022 do 07.11.2022] pdf , 726,33 kB
 6. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu [wersja archiwalna od 13.10.2022 do 07.11.2022] zip , 32,29 MB
 7. Plik PDF Wykaz zmian do Regulaminu konkursu [wer archiwalna 06.09.2022] pdf , 207,24 kB
 8. Plik PDF Regulamin konkursu [wersja archiwalna od 06.09.2022 do 12.10.2022] pdf , 725,67 kB
 9. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu [wersja archiwalna od 06.09.2022 do 12.10.2022] zip , 31,96 MB
 10. Plik PDF Wykaz zmian do Regulaminu konkursu [arch 30.06.2022] pdf , 195,00 kB
 11. Plik PDF Regulamin konkursu [arch obowiązuje do 05.09.2022] pdf , 725,32 kB
 12. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu [arch obowiązuje do 05.09.2022] zip , 32,13 MB
 13. Plik PDF Regulamin konkursu [arch obowiązuje do 29.06.2022] pdf , 665,51 kB
 14. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu [arch obowiązuje do 29.06.2022] zip , 31,92 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Nagajek (LAWP)